PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سايپاشيشه‌
سايپاشيشه‌ ( كساپا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 19:25:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 26,187 قیمت دیروز 24,940 تعداد معاملات 1012 EPS 3
1,247     (%5.00) بیشترین قیمت 26,187 ارزش 42,507,141,161 P/E 8592.0
قیمت پایانی 25,776 کمترین قیمت 25,500 حجم 1,632,362 حداکثر قیمت مجاز 26,187
836     (%3.35) اولین قیمت 26,180 حجم مبنا 2,147,305 حداقل قیمت مجاز 23,693
تاریخ آخرین معامله 1399/3/12 - 12:29:21   ارزش بازار (م ر) 5,928,480 تعداد سهام 230,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
97 275,219 26,187 26,187 18,985 1
1 2,000 26,186 26,400 3,871 1
1 760 26,185 29,095 200 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/11 24,940 22,929 25,341 1,525
3.887M
96.947B
1399/3/10 24,135 24,400 24,449 631
1.568M
38.336B
1399/3/7 23,285 21,870 24,172 975
1.766M
41.194B
1399/3/6 23,041 22,586 23,588 624
1.298M
29.338B
1399/3/3 23,774 23,588 25,500 828
2.094M
49.791B
1399/2/31 24,829 23,688 26,175 1,629
2.979M
73.977B
1399/2/30 24,929 24,862 25,429 823
1.184M
30.114B
1399/2/29 24,219 23,125 24,624 1,033
1.624M
39.621B
1399/2/28 23,452 23,126 23,965 970
1.534M
35.539B
1399/2/27 24,343 23,619 24,490 480
850,292
20.096B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 5 -1014 -145 -280 -717
1395/8/19 6 1395 5 -1014 -169 -280 -578
1395/4/30 3 1395 -370 -1006 -202 -280 -255
1394/12/22 12 1395 2 -1006 -280 -280 -553
1394/12/22 12 1394 -1014 -553

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 33,299 (5.00%) 2717
5.717M
190.592B
شيشه‌ و گاز (كگاز) 50,669 (2.22%) 2251
1.182M
60.855B
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 139,571 (4.06%) 1412
582,092
82.668B
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 35,752 (5.00%) 1366
3.724M
132.590B
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 12,500 (1.68%) 1264
5.960M
75.390B
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 5,590 (2.88%) 1128
7.519M
42.416B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 101,499 (3.79%) 1112
632,755
66.184B
سايپاشيشه‌ (كساپا) 26,187 (5.00%) 1012
1.632M
42.507B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 35,411 (4.06%) 928
734,636
26.165B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 86,795 (5.00%) 848
995,550
86.865B
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 12,363 (3.00%) 646
1.739M
21.756B
شيشه سازي مينا (كمينا) 43,934 (3.00%) 638
2.394M
105.092B
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 27,880 (5.00%) 590
1.561M
43.521B
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 32,809 (5.00%) 530
773,143
25.366B
آذريت‌ (ساذري) 126,839 (2.00%) 96
15,471
1.964B
ايرانيت‌ (سايرا) 30,500 (2.00%) 47
97,647
2.950B
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 8,134 (2.00%) 36
75,738
616.053M
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 3,944 (1.00%) 22
65,961
260.150M
پرميت‌ (سپرمي) 8,109 (1.00%) 8
15,930
129.176M
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ورزيران‌ (كورز) 36,134 (0%) 0
0
0
صنعتي و معدني ستبران (ستبرا) 1,000 (0%) 0
0
0
ايتالران‌ (كايتا) 107,130 (0%) 0
0
0
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 249,494 (0.45%) 0
0
0
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 81,095 (1.65%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (0%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 47,850 (1.61%) 0
0
0
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 1,584 (0%) 0
0
0
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت ايراني توليداتومبيل-سايپا- 155,045,540 67.410
شخص حقیقی 3,605,095 1.560

چکیده
تولید شیشه های مختلف ایمنی مورد مصرف در صنایع خودرو

آدرس امور سهام: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست)خیابان 16 پلاک 9
تلفن امور سهام: 88740489-88740749
نمابر امور سهام: 88536690
آدرس شرکت: تهران جاده مخصوص کرج چهارراه ایران خودرو ضلع جنوب غربی
تلفن شرکت: 44195280
نمابر شرکت: 44196028
وب سایت شرکت: http://www.sipaglass.com
پست الکترونیک شرکت: ss@sipaglass.com
مدیر عامل: آقای حمید رضا خضوعی
تولید شیشه های مختلف ایمنی مورد مصرف در صنایع خودرو