PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف وغدير-3510-1399/02/29
اختيارف وغدير-3510-1399/02/29 ( طغدر2008 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 15:51:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 50,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 16,290 (5.00%) 60977
184.130M
2,985.642B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 10,269 (5.00%) 1966
21.599M
221.800B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 16,854 (5.00%) 1416
10.327M
173.970B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 24,701 (5.00%) 381
3.992M
98.610B
اختيارخ وغدير-6510-1399/08/26 (ضغدر8030) 6,600 (5.58%) 6
26
173.675M
اختيارخ وغدير-5010-1399/08/26 (ضغدر8027) 7,900 (1.53%) 3
22
175.400M
اختيارف وغدير-10000-1399/02/29 (طغدر2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/08/26 (طغدر8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/02/29 (طغدر2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/02/29 (طغدر2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/02/29 (طغدر2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/02/29 (طغدر2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/02/29 (طغدر2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8010-1399/08/26 (ضغدر8033) 5,611 (0.45%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/02/29 (طغدر2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 (ضغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 (ضغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5510-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 780,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/08/26 (طغدر8035) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/02/29 (طغدر2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/08/26 (ضغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/02/29 (طغدر2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/08/26 (ضغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/02/29 (طغدر2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1399/08/26 (ضغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/02/29 (طغدر2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/02/29 (طغدر2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/02/29 (طغدر2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/02/29 (طغدر2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/02/29 (طغدر2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9500-1399/08/26 (ضغدر8036) 4,200 (7.87%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/02/29 (طغدر2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4510-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/08/26 (طغدر8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/08/26 (طغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3310-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/02/29 (طغدر2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/08/26 (طغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/08/26 (طغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3910-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 12,834 (0.85%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/02/29 (طغدر2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1399/08/26 (ضغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/02/29 (طغدر2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/02/29 (طغدر2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/02/29 (طغدر2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7010-1399/08/26 (ضغدر8031) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/02/29 (طغدر2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/08/26 (طغدر8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/02/29 (طغدر2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 (ضغدر8035) 4,999 (0.77%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8500-1399/08/26 (ضغدر8034) 5,035 (1.49%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/08/26 (طغدر8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/02/29 (طغدر2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/02/29 (طغدر2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-13000-1399/08/26 (ضغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/08/26 (طغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/02/29 (طغدر2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/08/26 (طغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/02/29 (طغدر2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/08/26 (طغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/02/29 (طغدر2022) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده