PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . قند شيرين‌ خراسان‌
ح . قند شيرين‌ خراسان‌ ( قشرينح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:33:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 6,809
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 5,571
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 110,390 (4.99%) 9486
9.206M
1,021.772B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 43,220 (0.03%) 5005
6.132M
266.532B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 17,001 (1.59%) 1885
10.281M
176.697B
شكرشاهرود (قشكر) 48,990 (1.26%) 1799
2.207M
109.194B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 35,200 (3.11%) 1359
2.853M
101.647B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 46,200 (3.91%) 1235
1.408M
66.639B
قند لرستان‌ (قلرست) 34,700 (2.66%) 1201
2.079M
73.537B
قند شيرين خراسان (قشرين) 20,684 (3.00%) 1198
2.657M
54.959B
قنداصفهان‌ (قصفها) 170,070 (1.19%) 1139
370,878
64.643B
قند نقش جهان (قنقش) 84,942 (2.00%) 1012
975,801
83.805B
قند نيشابور (قنيشا) 47,700 (5.00%) 747
2.699M
128.515B
قند مرودشت‌ (قمرو) 80,250 (5.00%) 611
516,274
41.429B
شهد (قشهد) 28,550 (1.48%) 513
661,300
18.968B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 93,140 (3.37%) 379
225,813
21.468B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 92,410 (5.00%) 108
408,508
37.750B
قتربت (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 192,829 (0.87%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده