PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس ( ثزاگرس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 19:58:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 53,288 قیمت دیروز 50,751 تعداد معاملات 234 EPS -228
2,537     (%5.00) بیشترین قیمت 53,288 ارزش 25,106,427,395 P/E -233.7
قیمت آخرین معامله 53,288 کمترین قیمت 53,280 حجم 471,150 حداکثر قیمت مجاز 53,288
2,537     (%5.00) اولین قیمت 53,280 حجم مبنا 403,861 حداقل قیمت مجاز 48,214
تاریخ آخرین معامله 1399/11/7 - 12:25:11   ارزش بازار (م ر) 3,517,008 تعداد سهام 66,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
52 211,998 53,288 53,443 2,000 1
1 187 53,104 0 0 0
2 432 52,273 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/7 53,288 53,280 53,288 234
471,150
25.106B
1399/11/6 50,751 46,720 51,636 489
2.108M
106.977B
1399/11/5 49,178 48,355 51,500 288
364,140
17.839B
1399/11/4 50,899 48,678 51,998 516
649,032
33.035B
1399/11/1 49,522 49,420 52,998 504
939,505
46.526B
1399/10/30 52,021 53,000 53,000 15
20,277
1.075B
1399/10/21 51,967 49,400 52,973 841
845,541
43.940B
1399/10/20 50,451 49,054 53,028 571
585,257
29.527B
1399/10/17 51,635 49,340 53,655 1,004
1.209M
62.409B
1399/10/16 51,100 51,590 51,590 124
345,883
17.844B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 104,530 (5.00%) 8356
9.503M
1,058.700B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,840 (4.66%) 8139
95.085M
175.885B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 12,650 (3.55%) 6952
69.165M
920.115B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,930 (4.87%) 4333
123.634M
362.496B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 17,550 (4.98%) 3936
18.154M
321.189B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 3,380 (4.79%) 3690
56.173M
194.228B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 65,152 (5.00%) 3585
4.310M
284.097B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,870 (3.65%) 2597
3.998M
265.807B
آ.س.پ (آ س پ) 13,441 (5.00%) 2352
8.569M
120.044B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 53,630 (5.00%) 1578
2.873M
154.967B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 13,490 (5.00%) 1303
11.531M
158.746B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 57,030 (4.99%) 1118
3.114M
177.558B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 4,970 (4.97%) 868
8.682M
43.590B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 12,608 (2.99%) 744
4.407M
55.685B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 23,348 (5.00%) 664
4.376M
102.173B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,140 (4.95%) 597
10.724M
65.913B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 11,086 (5.00%) 557
4.134M
45.911B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 41,158 (3.00%) 494
919,039
37.826B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 16,610 (5.00%) 434
1.671M
27.861B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 53,288 (5.00%) 234
471,150
25.106B
سخت آژند (ثاژن) 8,869 (2.00%) 193
2.717M
24.101B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 11,450 (4.98%) 179
1.184M
13.561B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 72,097 (3.00%) 150
376,824
27.168B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 19,060 (4.99%) 108
1.304M
24.863B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 36,041 (3.00%) 79
133,206
4.801B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 13,034 (5.00%) 48
252,218
3.287B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,672 (4.99%) 48
147,413
1.131B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 17,450 (3.00%) 27
45,032
785.808M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 49,581 (3.00%) 21
19,166
950.269M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 11,743 (5.00%) 21
30,940
363.328M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 50,871 (0%) 1
700
35.610M
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 14,444 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,740 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,230 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده