PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ ت كاما-12318-98/12/25
اختيارخ ت كاما-12318-98/12/25 ( ظكاما812 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار آتی 17:43:47
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 1,050
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 22,222,222
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
باما (كاما) 12,030 (0.99%) 7332
41.960M
511.971B
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 22,390 (3.04%) 5087
7.271M
161.992B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 10,940 (3.89%) 3899
46.251M
503.564B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 29,050 (4.99%) 3506
11.121M
318.493B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 21,960 (4.97%) 3424
18.353M
401.868B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 11,070 (4.93%) 2351
28.131M
307.374B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 63,470 (4.24%) 1905
3.750M
233.031B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 35,700 (0.36%) 1605
1.826M
66.149B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 45,000 (2.27%) 1219
3.246M
146.507B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 73,200 (4.99%) 652
817,223
59.677B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 24,630 (4.99%) 459
1.502M
36.772B
اختيارخ اپال-32000-1401/02/12 (ضپال2007) 829 (1.72%) 62
1,151
960.471M
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 99,840 (3.00%) 12
5,488
547.922M
اختيارخ اپال-28000-1401/02/12 (ضپال2006) 1,800 (1.98%) 12
217
376.565M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 999,900 (3.08%) 6
40,355
40.351B
اختيارخ كچاد-17870-1400/07/04 (ضچاد7033) 12,500 (38.89%) 4
50
614.100M
اختيارخ كچاد-15870-1400/07/04 (ضچاد7032) 12,500 (4.17%) 2
14
188.000M
اختيارخ كگل-8700-1400/08/23 (ضگل8072) 14,950 (6.66%) 2
4
59.799M
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,015,000 (0%) 2
13
13.195M
اختيارخ كچاد-25870-1400/07/04 (ضچاد7035) 5,500 (23.60%) 1
1
5.500M
اختيارف كچاد-13870-1400/07/04 (طچاد7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1400/08/23 (طگل8080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-22700-1400/08/23 (ضگل8078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18700-1400/08/23 (ضگل8077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-18000-1401/02/12 (طپال2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-24000-1401/02/12 (ضپال2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-16000-1401/02/12 (ضپال2002) 13,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي كلوخه سنگ آهن سيرجان (عسيرجان) 1,230,417 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-14000-1401/02/12 (طپال2001) 1 (0%) 0
0
0
معدني‌ دماوند (كدما) 200,370 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-20000-1401/02/12 (ضپال2004) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-33870-1400/07/04 (طچاد7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14700-1400/08/23 (ضگل8075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18700-1400/08/23 (طگل8077) 1 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-14000-1401/02/12 (ضپال2001) 14,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-16000-1401/02/12 (طپال2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-13870-1400/07/04 (ضچاد7031) 9,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-21870-1400/07/04 (ضچاد7034) 7,700 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-11870-1400/07/04 (ضچاد7030) 10,900 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-12000-1401/02/12 (طپال2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-17870-1400/07/04 (طچاد7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10700-1400/08/23 (طگل8073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7700-1400/08/23 (طگل8071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي كگهر020317 (كگهرت.ف0203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16700-1400/08/23 (طگل8076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-28000-1401/02/12 (طپال2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-29870-1400/07/04 (طچاد7036) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16700-1400/08/23 (ضگل8076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-25870-1400/07/04 (طچاد7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1400/08/23 (ضگل8080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14700-1400/08/23 (طگل8075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-12000-1401/02/12 (ضپال2000) 13,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-29870-1400/07/04 (ضچاد7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي كگهر020331 (كگهرت.خ0203) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-20000-1401/02/12 (طپال2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7700-1400/08/23 (ضگل8071) 12,500 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-24000-1401/02/12 (طپال2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1400/08/23 (ضگل8079) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-32000-1401/02/12 (طپال2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8700-1400/08/23 (طگل8072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,646 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10700-1400/08/23 (ضگل8073) 11,600 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1400/08/23 (طگل8079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12700-1400/08/23 (ضگل8074) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12700-1400/08/23 (طگل8074) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,026,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-15870-1400/07/04 (طچاد7032) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 1,010,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-22700-1400/08/23 (طگل8078) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-11870-1400/07/04 (طچاد7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-33870-1400/07/04 (ضچاد7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-21870-1400/07/04 (طچاد7034) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,120,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-18000-1401/02/12 (ضپال2003) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده