PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان ( فخوز ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 14:17:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 3,987 قیمت دیروز 3,930 تعداد معاملات 238 EPS 614
57     (%1.45) بیشترین قیمت 3,988 ارزش 14,438,102,021 P/E 6.4
قیمت پایانی 3,932 کمترین قیمت 3,880 حجم 3,671,926 حداکثر قیمت مجاز 4,126
2     (%0.05) اولین قیمت 3,920 حجم مبنا 2,545,177 حداقل قیمت مجاز 3,734
تاریخ آخرین معامله 1396/5/29 - 12:24:26   ارزش بازار (م ر) 56,903,904 تعداد سهام 14,472,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 6,000 3,940 3,980 8,000 1
1 6,000 3,935 3,983 14,000 1
1 19,000 3,926 3,984 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/5/28 3,930 3,910 3,979 448
14.292M
56.165B
1396/5/25 3,929 3,880 3,970 186
1.965M
7.716B
1396/5/24 3,938 3,913 3,998 246
2.655M
10.455B
1396/5/23 3,961 3,930 4,037 337
3.488M
13.815B
1396/5/22 3,979 3,950 4,070 289
3.536M
14.067B
1396/5/21 3,973 3,941 4,010 371
5.168M
20.532B
1396/5/18 3,934 3,848 3,972 961
16.133M
63.468B
1396/5/17 3,783 3,731 3,840 370
4.846M
18.332B
1396/5/16 3,752 3,733 3,766 219
2.233M
8.375B
1396/5/15 3,758 3,728 3,800 220
2.258M
8.486B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/19 9 1395 468 241 306 265 316
1395/8/17 6 1395 207 218 138 265 190
1395/4/28 3 1395 153 334 45 265 110
1394/12/19 12 1395 23 801 265 265 1153
1394/12/19 12 1394 241 1153

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب) 820 (0.12%) 1913
34.313M
28.053B
فولاد مباركه اصفهان (فولاد) 1,794 (0.11%) 1716
13.979M
25.027B
كالسيمين‌ (فاسمين) 4,020 (0.30%) 742
4.315M
17.510B
مس‌ شهيدباهنر (فباهنر) 6,850 (0.22%) 563
2.141M
14.822B
نورد آلومينيوم‌ (فنوال) 1,544 (4.69%) 487
4.900M
7.645B
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي) 1,920 (0.58%) 472
8.710M
16.685B
زرين معدن آسيا (فزرين) 5,780 (3.90%) 425
2.968M
16.921B
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب) 2,868 (1.56%) 401
2.280M
6.496B
فولاد آلياژي ايران (فولاژ) 1,916 (0.10%) 328
2.532M
4.887B
شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع) 3,302 (0.12%) 324
3.715M
12.217B
معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا) 14,510 (1.70%) 252
536,205
7.801B
فولاد خوزستان (فخوز) 3,987 (1.45%) 238
3.672M
14.438B
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) 1,873 (2.07%) 146
957,662
1.799B
صنعت روي زنگان (زنگان) 7,354 (2.08%) 114
245,077
1.786B
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ (فسپا) 2,827 (2.75%) 93
220,348
643.013M
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا) 1,072 (0.19%) 86
1.183M
1.273B
آلومينيوم‌ايران‌ (فايرا) 897 (4.91%) 64
2.229M
1.999B
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور) 11,849 (5.00%) 36
112,268
1.330B
لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديد) 5,013 (2.72%) 35
82,311
402.699M
فولاد خراسان (فخاس) 4,000 (0.20%) 26
224,000
901.036M
فروسيليس‌ ايران‌ (فروس) 3,197 (0.12%) 25
141,297
445.029M
فولاد كاويان (فوكا) 2,068 (3.72%) 22
42,301
84.333M
فولاد افزا سپاهان (فافزا) 5,050 (0.76%) 17
85,281
438.454M
سپنتا (فپنتا) 13,762 (5.00%) 7
9,982
135.981M
اختيارخ فملي -1350-17/08/1396 (ضملي8000) 655 (13.32%) 5
23
152.440M
اختيارخ فملي -1450-17/08/1396 (ضملي8001) 562 (0.36%) 4
13
72.850M
اختيارخ فملي -1650-17/08/1396 (ضملي8003) 403 (0.50%) 4
13
52.180M
اختيارخ فملي -1550-17/08/1396 (ضملي8002) 483 (1.43%) 4
13
62.580M
صكوك فولادكاوه كيش،سه ماهه20% (صكاوه706) 1,000,000 (0%) 2
20,000
20.000B
اختيارف هرمز-2570-960310 (هرمزف4) 203 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-1700-24/08/1396 (طفلا8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-1900-24/08/1396 (ضفلا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هرمز-1970-960310 (هرمزف1) 1,970 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي -1550-17/08/1396 (طملي8002) 1 (0%) 0
0
0
فولاد اميركبيركاشان (فجر) 11,524 (0%) 0
0
0
گروه ‌صنعتي‌سديد (وسديد) 3,050 (0%) 0
0
0
مجتمع آلومينيوم جنوب (آلومينيوم جنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-1400-24/08/1396 (ضفلا8003) 428 (0%) 0
0
0
نورد و لوله اهواز (فاهواز) 406 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-1800-24/08/1396 (ضفلا8007) 154 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-1700-24/08/1396 (ضفلا8006) 100 (0%) 0
0
0
نوردوقطعات‌ فولادي‌ (فنورد) 5,325 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي -2400-17/08/1396 (طملي8008) 1 (0%) 0
0
0
صنايع تجهيزات نفت (فنفت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي -2000-17/08/1396 (طملي8006) 1 (0%) 0
0
0
آتي ملي‌ صنايع‌ مس‌ ‌961216 (جفملي12) 2,135 (0.33%) 0
0
0
اختيارف فولاد-1500-24/08/1396 (طفلا8004) 1 (0%) 0
0
0
مجتمع صنعتي اسفراين (اسفراين) 1,000 (0%) 0
0
0
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) 8,040 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي ذوب آهن اصفهان (طذوب310) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-1800-24/08/1396 (طفلا8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-1600-24/08/1396 (طفلا8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي فولاد خراسان (هفخاس609) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -2200-17/08/1396 (ضملي8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -1900-17/08/1396 (ضملي8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-1100-24/08/1396 (ضفلا8000) 320 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-1300-24/08/1396 (ضفلا8002) 511 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي -1650-17/08/1396 (طملي8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-1400-24/08/1396 (طفلا8003) 1 (0%) 0
0
0
صنايع فولاد آلياژي يزد (فولاي) 2,400 (0%) 0
0
0
ح.لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديدح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-1200-24/08/1396 (طفلا8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هرمز-2370-960310 (هرمزخ3) 10 (0%) 0
0
0
آلومراد (فمراد) 3,183 (0%) 0
0
0
آلومتك‌ (فالوم) 1,080 (0%) 0
0
0
ح. فولاد افزا سپاهان (فافزاح) 3,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -2400-17/08/1396 (ضملي8008) 1 (0%) 0
0
0
اوراق سلف استاندارد تيرآهن14 (عذوب2) 16,509 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي -1900-17/08/1396 (طملي8005) 1 (0%) 0
0
0
فولاد تربت حيدريه (فولاد تربت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ هرمز-2170-960310 (هرمزخ2) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-1200-24/08/1396 (ضفلا8001) 601 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-1500-24/08/1396 (ضفلا8004) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -2000-17/08/1396 (ضملي8006) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف هرمز-2170-960310 (هرمزف2) 7 (0%) 0
0
0
اختيارخ هرمز-2770-960310 (هرمزخ5) 2,770 (0%) 0
0
0
اختيارف هرمز-2370-960310 (هرمزف3) 13 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي -1350-17/08/1396 (طملي8000) 1 (0%) 0
0
0
ايران ذوب (فذوب) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف هرمز-2770-960310 (هرمزف5) 2,770 (0%) 0
0
0
ح. نورد و لوله اهواز (فاهوازح) 3 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي -1850-17/08/1396 (طملي8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-1100-24/08/1396 (طفلا8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-1300-24/08/1396 (طفلا8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-1600-24/08/1396 (ضفلا8005) 328 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-1900-24/08/1396 (طفلا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -1850-17/08/1396 (ضملي8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي -1450-17/08/1396 (طملي8001) 1 (0%) 0
0
0
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) 2,250 (0%) 0
0
0
پارس متال (پارس متال ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.آلومتك‌ (فالومح) 1,000 (0%) 0
0
0
فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي -2200-17/08/1396 (طملي8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هرمز-1970-960310 (هرمزخ1) 1,970 (0%) 0
0
0
اختيارخ هرمز-2570-960310 (هرمزخ4) 5 (0%) 0
0
0


چکیده
ذوب و ریختگری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد شرکت فولاد خوزستان، نخستين کارخانه فولادسازی کشور به روش احياء مستقيم، و دومين قطب توليد فولاد دربزرگترين کشورفولادساز خاورميانه، جمهوری اسلامی ايران، ميباشد. شرکت فولادخوزستان طراح ومبتکر نخستين کوره احياء مستقيم گندله سنگ آهن بدست متخصصين توانای داخلی و برمبنای روش جهانی ميدرکس ، ونيز سازنده اولين کوره پاتيلی با فن آوری کاملا ايرانی درواحد فولادسازی است. اين کارخانه تا پايان مهرماه 1385 بيش از 23 ميليون تن فولاد توليد داشته که از اين مقدار بالغ برهفت ميليون و پانصد هزارتن آن را به ارزش تقريبی 8/1 ميليارد دلار روانه بازارهای جهانی ساخته است. اين کارخانه که برای توليد يک ميليون و550 هزارتن فولاد درسال طراحی شده است ، طی فازهای اول ودوم توسعه ، تا پايان سال 1389 شمسی ، به توليدی بيش از دو برابر توان اسمی خود يعنی رقم بيسابقه سه ميليون ودويست هزارتن درسال دست خواهد يافت.

تلفن شرکت: 27080015-0611
نمابر شرکت: 270838080(0611)
وب سایت شرکت: http://www.ksc.ir
آدرس امور سهام: اهواز - کیانپارس - خیابان 12 غربی - انتهای فاز یک - پلاک 21
پست الکترونیک شرکت: info@ksc.ir
مدیر عامل: آقای عبدالمجید شریفی
ذوب و ریختگری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد شرکت فولاد خوزستان، نخستين کارخانه فولادسازی کشور به روش احياء مستقيم، و دومين قطب توليد فولاد دربزرگترين کشورفولادساز خاورميانه، جمهوری اسلامی ايران، ميباشد. شرکت فولادخوزستان طراح ومبتکر نخستين کوره احياء مستقيم گندله سنگ آهن بدست متخصصين توانای داخلی و برمبنای روش جهانی ميدرکس ، ونيز سازنده اولين کوره پاتيلی با فن آوری کاملا ايرانی درواحد فولادسازی است. اين کارخانه تا پايان مهرماه 1385 بيش از 23 ميليون تن فولاد توليد داشته که از اين مقدار بالغ برهفت ميليون و پانصد هزارتن آن را به ارزش تقريبی 8/1 ميليارد دلار روانه بازارهای جهانی ساخته است. اين کارخانه که برای توليد يک ميليون و550 هزارتن فولاد درسال طراحی شده است ، طی فازهای اول ودوم توسعه ، تا پايان سال 1389 شمسی ، به توليدی بيش از دو برابر توان اسمی خود يعنی رقم بيسابقه سه ميليون ودويست هزارتن درسال دست خواهد يافت.
تلفن امور سهام: 36-3916435(0611)
نمابر شرکت: 0611-3916436
مدیر مالی: آقای جهان بین
مدیر سهام: آقای فروغی نیا
مدیر روابط عمومی: آقای ساعی