PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان ( فخوز ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:31:24
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,925 قیمت دیروز 7,006 تعداد معاملات 110 EPS 1643
81     (%1.16) بیشترین قیمت 7,080 ارزش 11,505,192,296 P/E 4.2
قیمت آخرین معامله 6,861 کمترین قیمت 6,748 حجم 1,679,263 حداکثر قیمت مجاز 7,286
145     (%2.07) اولین قیمت 6,800 حجم مبنا 3,200,000 حداقل قیمت مجاز 6,726
تاریخ آخرین معامله 1393/6/5 - 12:28:17   ارزش بازار (م ر) 55,400,000 تعداد سهام 8,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 468 6,862 6,900 1,070 1
1 286 6,762 6,950 3,618 2
1 5,100 6,761 6,997 150 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/6/5 6,925 6,748 7,080 110
1.679M
11.505B
1393/6/4 7,006 6,787 6,820 115
716,404
4.864B
1393/6/3 7,069 6,802 6,940 85
187,219
1.275B
1393/6/2 7,085 6,831 6,900 57
354,664
2.433B
1393/6/1 7,113 6,876 7,000 86
493,919
3.415B
1393/5/29 7,149 6,920 7,128 73
639,079
4.539B
1393/5/28 7,161 6,902 6,998 71
194,936
1.349B
1393/5/27 7,177 6,936 7,100 34
38,258
266.667M
1393/5/26 7,180 6,910 7,079 93
224,960
1.565B
1393/5/25 7,197 6,943 6,969 130
387,181
2.690B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/4/30 12 1393 1643 397 2013 2722
1392/12/21 12 1392 1946 1946
1392/12/21 12 1393 1966 1946
1392/12/4 12 1392 1946 1614 6571 3778
1392/10/8 12 1392 2129 1280 6571 1930

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع) 4,001 (1.57%) 549
1.664M
6.647B
فولاد مباركه اصفهان (فولاد) 2,498 (1.54%) 357
2.918M
7.319B
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) 1,933 (0.36%) 323
2.060M
3.991B
كالسيمين‌ (فاسمين) 3,870 (0.79%) 319
1.238M
4.784B
مس‌ شهيدباهنر (فباهنر) 2,599 (1.92%) 277
1.955M
5.149B
سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب) 2,891 (1.80%) 246
1.465M
4.236B
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي) 2,500 (0.44%) 209
1.080M
2.664B
صنايع فولاد آلياژي يزد (فولاي) 2,946 (4.99%) 190
436,192
1.270B
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا) 5,000 (0.06%) 136
304,123
1.539B
فولاد خوزستان (فخوز) 6,861 (2.07%) 110
1.679M
11.505B
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) 4,594 (0.22%) 87
180,351
827.098M
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب) 1,894 (3.07%) 80
330,956
635.079M
آلومينيوم‌ايران‌ (فايرا) 4,397 (1.66%) 57
226,190
978.297M
صنعت روي زنگان (زنگان) 3,238 (0.77%) 53
112,246
367.175M
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور) 6,100 (2.06%) 52
405,577
2.479B
نورد آلومينيوم‌ (فنوال) 4,254 (1.91%) 45
139,477
594.367M
زرين معدن آسيا (فزرين) 4,350 (0.78%) 40
81,619
355.543M
فولاد آلياژي ايران (فولاژ) 3,100 (1.52%) 24
23,605
73.234M
فولاد خراسان (فخاس) 6,978 (3.99%) 20
81,894
571.456M
آلومتك‌ (فالوم) 2,800 (26.75%) 9
109,458
245.671M
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ (فسپا) 4,997 (4.00%) 4
4,211
21.042M
لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديد) 1,101 (2.57%) 4
95,000
104.834M
فروسيليس‌ ايران‌ (فروس) 3,188 (3.98%) 2
675
2.152M
نوردوقطعات‌ فولادي‌ (فنورد) 6,550 (2.92%) 1
213
1.395M
سپنتا (فپنتا) 11,787 (4.00%) 1
500
5.894M
آتي كالسيمين‌901222 (جفاسم12) 6,634 (0%) 0
0
0
آتي صنايع‌ مس‌ ايران ‌920829 (جفملي08) 4,027 (0%) 0
0
0
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 930430 (جفولاد04) 3,981 (0%) 0
0
0
آتي كالسيمين‌910227 (جفاسم02) 5,998 (0%) 0
0
0
آتي صنايع‌ مس‌ ايران ‌930230 (جفملي02) 3,156 (0%) 0
0
0
آتي صنايع‌ مس‌ ايران ‌921023 (جفملي10) 4,305 (0%) 0
0
0
ح.آلومتك‌ (فالومح) 1,000 (0%) 0
0
0
گروه‌صنعتي‌سديد(هلدينگ‌ (وسديد) 2,677 (0%) 0
0
0
آتي صنايع‌ مس‌ ايران ‌930630 (جفملي06) 2,535 (0.28%) 0
0
0
اختيارف تبعي ذوب آهن اصفهان (طذوب310) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي كالسيمين‌900828 (جفاسم08) 11,088 (0%) 0
0
0
مجتمع صنعتي اسفراين (اسفراين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران (هفملي310) 33 (0%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 921224 (جفولاد12) 4,081 (0%) 0
0
0
آتي صنايع‌ مس‌ ايران ‌921224 (جفملي12) 3,353 (0%) 0
0
0
آتي كالسيمين‌901027 (جفاسم10) 12,483 (0%) 0
0
0
فولاد اميركبيركاشان (فجر) 11,879 (0%) 0
0
0
اختيار ف. فولاد خوزستان (هفخوز310) 579 (0%) 0
0
0
مجتمع آلومينيوم جنوب (آلومينيوم جنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 921023 (جفولاد10) 4,828 (0%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 930630 (جفولاد06) 2,559 (0.35%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي فولاد اصفهان (هفولا310) 142 (0%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 920829 (جفولاد08) 3,710 (0%) 0
0
0
فولادكاويان‌ (فوكا) 2,621 (0%) 0
0
0
ح.لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديدح) 1,000 (0%) 0
0
0
آلومراد (فمراد) 8,333 (0%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 930230 (جفولاد02) 4,260 (0%) 0
0
0
آتي صنايع‌ مس‌ ايران ‌930430 (جفملي04) 2,593 (0%) 0
0
0
ايران ذوب (فذوب) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
ذوب و ریختگری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد شرکت فولاد خوزستان، نخستين کارخانه فولادسازی کشور به روش احياء مستقيم، و دومين قطب توليد فولاد دربزرگترين کشورفولادساز خاورميانه، جمهوری اسلامی ايران، ميباشد. شرکت فولادخوزستان طراح ومبتکر نخستين کوره احياء مستقيم گندله سنگ آهن بدست متخصصين توانای داخلی و برمبنای روش جهانی ميدرکس ، ونيز سازنده اولين کوره پاتيلی با فن آوری کاملا ايرانی درواحد فولادسازی است. اين کارخانه تا پايان مهرماه 1385 بيش از 23 ميليون تن فولاد توليد داشته که از اين مقدار بالغ برهفت ميليون و پانصد هزارتن آن را به ارزش تقريبی 8/1 ميليارد دلار روانه بازارهای جهانی ساخته است. اين کارخانه که برای توليد يک ميليون و550 هزارتن فولاد درسال طراحی شده است ، طی فازهای اول ودوم توسعه ، تا پايان سال 1389 شمسی ، به توليدی بيش از دو برابر توان اسمی خود يعنی رقم بيسابقه سه ميليون ودويست هزارتن درسال دست خواهد يافت.

تلفن شرکت: 27080015-0611
نمابر شرکت: 270838080(0611)
وب سایت شرکت: http://www.ksc.ir
آدرس امور سهام: اهواز - کیانپارس - خیابان 12 غربی - انتهای فاز یک - پلاک 21
پست الکترونیک شرکت: info@ksc.ir
ذوب و ریختگری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد شرکت فولاد خوزستان، نخستين کارخانه فولادسازی کشور به روش احياء مستقيم، و دومين قطب توليد فولاد دربزرگترين کشورفولادساز خاورميانه، جمهوری اسلامی ايران، ميباشد. شرکت فولادخوزستان طراح ومبتکر نخستين کوره احياء مستقيم گندله سنگ آهن بدست متخصصين توانای داخلی و برمبنای روش جهانی ميدرکس ، ونيز سازنده اولين کوره پاتيلی با فن آوری کاملا ايرانی درواحد فولادسازی است. اين کارخانه تا پايان مهرماه 1385 بيش از 23 ميليون تن فولاد توليد داشته که از اين مقدار بالغ برهفت ميليون و پانصد هزارتن آن را به ارزش تقريبی 8/1 ميليارد دلار روانه بازارهای جهانی ساخته است. اين کارخانه که برای توليد يک ميليون و550 هزارتن فولاد درسال طراحی شده است ، طی فازهای اول ودوم توسعه ، تا پايان سال 1389 شمسی ، به توليدی بيش از دو برابر توان اسمی خود يعنی رقم بيسابقه سه ميليون ودويست هزارتن درسال دست خواهد يافت.
تلفن امور سهام: 38-3916435(0611)
نمابر شرکت: 0611-3916436
مدیر مالی: آقای جهان بین
مدیر سهام: آقای فروغی نیا
مدیر روابط عمومی: آقای ساعی
مدیر عامل: آقای عبدالمجید شریفی