PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان ( فخوز ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:56:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,696 قیمت دیروز 2,750 تعداد معاملات 76 EPS 218
54     (%1.96) بیشترین قیمت 2,614 ارزش 3,276,428,341 P/E 12.4
قیمت آخرین معامله 2,613 کمترین قیمت 2,613 حجم 1,253,857 حداکثر قیمت مجاز 2,887
137     (%4.98) اولین قیمت 2,613 حجم مبنا 3,200,000 حداقل قیمت مجاز 2,613
تاریخ آخرین معامله 1394/9/4 - 12:21:56   ارزش بازار (م ر) 21,568,000 تعداد سهام 8,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 2,613 1,199,604 22
0 0 0 2,654 25,000 4
0 0 0 2,850 32,797 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/9/4 2,696 2,613 2,614 76
1.254M
3.276B
1394/9/3 2,750 2,654 2,655 63
984,499
2.613B
1394/9/2 2,793 2,687 2,796 78
810,005
2.179B
1394/9/1 2,828 2,798 2,829 12
62,349
176.329M
1394/8/16 2,846 2,850 2,932 119
1.238M
3.628B
1394/8/13 2,793 2,810 2,892 118
970,165
2.796B
1394/8/12 2,755 2,660 2,840 118
411,041
1.155B
1394/8/11 2,747 2,611 2,859 86
862,770
2.374B
1394/8/10 2,745 2,649 2,662 90
1.002M
2.655B
1394/8/9 2,788 2,656 2,740 44
173,452
461.885M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/8/20 6 1394 218 1643 184 1152 743
1394/5/19 3 1394 334 1643 110 1152 397
1393/12/27 12 1393 1197 2013
1393/12/27 12 1394 801 1966 1152 1152 2013
1393/11/23 9 1393 1197 1946 961 2013 1614

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب) 2,009 (2.43%) 779
6.030M
12.135B
فولاد مباركه اصفهان (فولاد) 1,133 (0.89%) 269
5.128M
5.805B
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) 1,800 (1.07%) 153
998,392
1.788B
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) 1,043 (2.89%) 117
1.278M
1.322B
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي) 1,261 (2.47%) 93
756,833
957.313M
نورد آلومينيوم‌ (فنوال) 826 (0.72%) 82
670,523
555.011M
فولاد خوزستان (فخوز) 2,613 (4.98%) 76
1.254M
3.276B
كالسيمين‌ (فاسمين) 1,766 (0.56%) 73
365,089
643.871M
مس‌ شهيدباهنر (فباهنر) 1,114 (2.58%) 72
629,753
696.962M
زرين معدن آسيا (فزرين) 2,598 (4.21%) 68
174,728
454.589M
شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع) 1,454 (4.97%) 63
274,733
400.187M
آلومراد (فمراد) 1,957 (2.00%) 46
226,492
447.292M
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب) 1,374 (1.86%) 41
74,583
101.747M
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا) 1,150 (0.86%) 32
452,441
520.086M
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) 2,565 (0.20%) 28
129,301
329.148M
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور) 1,701 (3.95%) 17
67,329
114.918M
صنعت روي زنگان (زنگان) 1,611 (2.36%) 12
88,148
143.592M
صنايع فولاد آلياژي يزد (فولاي) 1,900 (0.53%) 11
24,250
46.458M
اجاره فولادكاوه كيش،سه ماهه20% (صكاوه706) 1,000,000 (0%) 6
840,000
843.989B
فروسيليس‌ ايران‌ (فروس) 1,799 (0.33%) 4
90,000
161.910M
فولاد آلياژي ايران (فولاژ) 1,120 (0.97%) 2
1,410
1.583M
فولاد اميركبيركاشان (فجر) 8,550 (0%) 0
0
0
اختيار ف. فولاد خوزستان (هفخوز310) 579 (0%) 0
0
0
گروه ‌صنعتي‌سديد (وسديد) 3,900 (0%) 0
0
0
مجتمع آلومينيوم جنوب (آلومينيوم جنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديدح) 1,000 (0%) 0
0
0
معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ذوب (فذوب) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي فولاد اصفهان (هفولا310) 142 (0%) 0
0
0
فولاد خراسان (فخاس) 4,643 (0%) 0
0
0
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ (فسپا) 4,453 (0%) 0
0
0
آلومتك‌ (فالوم) 557 (0%) 0
0
0
ح. فولاد افزا سپاهان (فافزاح) 1,000 (0%) 0
0
0
لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديد) 1,790 (0%) 0
0
0
پارس متال (پارس متال ) 1,000 (0%) 0
0
0
سپنتا (فپنتا) 12,833 (0%) 0
0
0
آتي فولادمباركه اصفهان 940630 (جفولاد06) 2,899 (0%) 0
0
0
فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه) 1,000 (0%) 0
0
0
آلومينيوم‌ايران‌ (فايرا) 2,767 (0%) 0
0
0
فولاد افزا سپاهان (فافزا) 6,700 (0%) 0
0
0
فولاد كاويان (فوكا) 2,000 (0%) 0
0
0
ح.آلومتك‌ (فالومح) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع صنعتي اسفراين (اسفراين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي ذوب آهن اصفهان (طذوب310) 1,000 (0%) 0
0
0
فولاد تربت حيدريه (فولاد تربت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران (هفملي310) 201 (0%) 0
0
0
نوردوقطعات‌ فولادي‌ (فنورد) 3,900 (0%) 0
0
0


چکیده
ذوب و ریختگری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد شرکت فولاد خوزستان، نخستين کارخانه فولادسازی کشور به روش احياء مستقيم، و دومين قطب توليد فولاد دربزرگترين کشورفولادساز خاورميانه، جمهوری اسلامی ايران، ميباشد. شرکت فولادخوزستان طراح ومبتکر نخستين کوره احياء مستقيم گندله سنگ آهن بدست متخصصين توانای داخلی و برمبنای روش جهانی ميدرکس ، ونيز سازنده اولين کوره پاتيلی با فن آوری کاملا ايرانی درواحد فولادسازی است. اين کارخانه تا پايان مهرماه 1385 بيش از 23 ميليون تن فولاد توليد داشته که از اين مقدار بالغ برهفت ميليون و پانصد هزارتن آن را به ارزش تقريبی 8/1 ميليارد دلار روانه بازارهای جهانی ساخته است. اين کارخانه که برای توليد يک ميليون و550 هزارتن فولاد درسال طراحی شده است ، طی فازهای اول ودوم توسعه ، تا پايان سال 1389 شمسی ، به توليدی بيش از دو برابر توان اسمی خود يعنی رقم بيسابقه سه ميليون ودويست هزارتن درسال دست خواهد يافت.

تلفن شرکت: 27080015-0611
نمابر شرکت: 270838080(0611)
وب سایت شرکت: http://www.ksc.ir
آدرس امور سهام: اهواز - کیانپارس - خیابان 12 غربی - انتهای فاز یک - پلاک 21
پست الکترونیک شرکت: info@ksc.ir
مدیر عامل: آقای عبدالمجید شریفی
ذوب و ریختگری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد شرکت فولاد خوزستان، نخستين کارخانه فولادسازی کشور به روش احياء مستقيم، و دومين قطب توليد فولاد دربزرگترين کشورفولادساز خاورميانه، جمهوری اسلامی ايران، ميباشد. شرکت فولادخوزستان طراح ومبتکر نخستين کوره احياء مستقيم گندله سنگ آهن بدست متخصصين توانای داخلی و برمبنای روش جهانی ميدرکس ، ونيز سازنده اولين کوره پاتيلی با فن آوری کاملا ايرانی درواحد فولادسازی است. اين کارخانه تا پايان مهرماه 1385 بيش از 23 ميليون تن فولاد توليد داشته که از اين مقدار بالغ برهفت ميليون و پانصد هزارتن آن را به ارزش تقريبی 8/1 ميليارد دلار روانه بازارهای جهانی ساخته است. اين کارخانه که برای توليد يک ميليون و550 هزارتن فولاد درسال طراحی شده است ، طی فازهای اول ودوم توسعه ، تا پايان سال 1389 شمسی ، به توليدی بيش از دو برابر توان اسمی خود يعنی رقم بيسابقه سه ميليون ودويست هزارتن درسال دست خواهد يافت.
تلفن امور سهام: 36-3916435(0611)
نمابر شرکت: 0611-3916436
مدیر مالی: آقای جهان بین
مدیر سهام: آقای فروغی نیا
مدیر روابط عمومی: آقای ساعی