PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سنگ آهن شرق ايران
سنگ آهن شرق ايران ( سنگ آهن شرق ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پیش از گشایش  -  بازار فرابورس 12:46:26
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,000 قیمت دیروز 10,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 10,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 10,500
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 9,500
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 12,897 تعداد سهام 1,289,793
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 50,780 (5.00%) 3241
5.838M
297.989B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 34,680 (4.99%) 3130
11.707M
407.686B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 10,370 (4.96%) 2510
19.229M
193.225B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 15,890 (4.95%) 2034
14.452M
225.465B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 107,240 (5.00%) 1874
1.783M
192.029B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 18,370 (4.97%) 1759
9.042M
162.860B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 9,270 (4.98%) 1732
15.376M
139.572B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 43,000 (3.84%) 1341
3.896M
165.927B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 153,104 (3.00%) 1133
774,311
120.086B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 41,210 (4.99%) 704
1.655M
67.326B
معدني‌ دماوند (كدما) 282,420 (5.00%) 465
77,998
22.028B
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 1,850 (85.00%) 25
119
203.457M
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 3,000 (30.10%) 23
65
188.402M
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 4,000 (14.25%) 16
97
370.700M
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 2,200 (0%) 3
4
6.900M
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 6,000 (19.43%) 2
10
57.500M
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 8,000 (11.83%) 2
15
120.000M
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 5,900 (18.00%) 1
5
29.500M
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,060,000 (1.97%) 1
25
26.500M
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 387,171 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 3,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,413 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,040,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 960,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 1,850 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 980,100 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 1,000 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
باما (كاما) 18,490 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 3,500 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده