PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . صنايع‌جوشكاب‌يزد
ح . صنايع‌جوشكاب‌يزد ( بكابح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:17:35
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,151 قیمت دیروز 3,151 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 3,151 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 3,470
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,840
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1386/8/5 3,151 3,100 3,151 51
330,365
1.037B
1386/6/6 2,753 2,750 2,800 20
22,511
61.976M
1386/6/4 2,752 2,752 2,752 1
10,000
27.520M
1386/5/31 2,850 2,850 2,851 17
40,282
114.804M
1386/5/30 2,897 2,851 2,900 7
21,110
61.165M
1386/5/29 2,944 2,850 2,964 17
34,391
101.266M
1386/5/28 2,850 2,850 2,850 11
27,807
79.250M
1386/5/27 2,900 2,900 2,905 7
26,493
76.835M
1386/5/24 3,006 2,959 3,070 8
13,508
40.612M
1386/5/23 2,960 2,960 2,960 5
4,650
13.764M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 69,280 (4.99%) 21040
29.865M
2,153.172B
موتوژن‌ (بموتو) 64,590 (4.99%) 2399
2.622M
170.469B
كابل‌ البرز (بالبر) 32,880 (5.00%) 1297
1.296M
42.754B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 68,030 (5.00%) 1132
556,696
37.995B
نيروترانس‌ (بنيرو) 70,450 (4.99%) 759
664,927
47.106B
نيرو سرمايه (نيرو) 51,153 (5.00%) 401
351,847
18.887B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 62,340 (5.00%) 276
202,391
12.704B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 105,470 (5.00%) 206
159,120
16.782B
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 34,793 (4.00%) 5
5,815
202.321M
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 9,100 (0%) 0
0
0
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 33,339 (0%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده