PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت اخابر-12900-01/08/18
اختيارف ت اخابر-12900-01/08/18 ( هخابر108 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 18:51:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 906 قیمت دیروز 906 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 906 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 951
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 861
تاریخ آخرین معامله 1400/2/20 - 10:40:33   ارزش بازار (م ر) 90,600 تعداد سهام 100,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/2/20 906 906 906 500
50.000M
45.300B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مخابرات ايران (اخابر) 6,650 (3.06%) 721
5.374M
36.312B
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 7,650 (1.67%) 283
2.016M
15.571B
اختيارف ت اخابر-10834-02/01/27 (هخابر201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1400/10/26 (طمخا1037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1401/02/28 (طمخا2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5000-1400/10/26 (طمخا1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1400/10/26 (ضمخا1038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5000-1401/02/28 (ضمخا2012) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6000-1401/02/28 (ضمخا2013) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1400/10/26 (ضمخا1037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6000-1400/10/26 (طمخا1034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1400/10/26 (ضمخا1039) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف ت اخابر-12900-01/08/18 (هخابر108) 906 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1401/02/28 (طمخا2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8000-1400/10/26 (طمخا1036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5000-1401/02/28 (طمخا2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1400/10/26 (ضمخا1040) 38 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8000-1401/02/28 (طمخا2015) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% (صخابر102) 989,800 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1400/10/26 (طمخا1039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7000-1400/10/26 (ضمخا1035) 21 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6000-1401/02/28 (طمخا2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4500-1401/02/28 (طمخا2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت همراه-12578-01/08/21 (همراه108) 2,747 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8000-1401/02/28 (ضمخا2015) 299 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1400/10/26 (طمخا1038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6000-1400/10/26 (ضمخا1034) 890 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-13014-01/09/05 (ظخابر109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-11231-02/03/27 (ظخابر203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1401/02/28 (ضمخا2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1400/10/26 (ضمخا1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7000-1401/02/28 (ضمخا2014) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1400/12/22 (جسي012) 72,014 (0.76%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7000-1401/02/28 (طمخا2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8000-1400/10/26 (ضمخا1036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1400/10/26 (طمخا1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1400/10/26 (طمخا1040) 6,953 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1401/02/28 (ضمخا2016) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7000-1400/10/26 (طمخا1035) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-4500-1401/02/28 (ضمخا2011) 2,550 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5000-1400/10/26 (ضمخا1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1401/02/28 (طمخا2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1401/02/28 (ضمخا2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت همراه-12694-01/09/06 (ظمراه109) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده