PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش ( گكيشح ) -  وضعیت : ممنوع -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 10:53:14
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 32,800 قیمت دیروز 32,800 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 32,800 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 33,784
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 31,816
تاریخ آخرین معامله 1400/5/17 - 9:19:42   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/5/17 32,800 32,800 32,800 41
146,289
4.798B
1400/5/16 31,020 30,000 33,000 145
783,893
24.317B
1400/5/13 31,540 31,000 33,123 58
265,137
8.362B
1400/5/12 31,249 30,500 31,500 39
274,199
8.569B
1400/5/11 30,455 30,000 31,800 41
268,598
8.180B
1400/5/10 30,000 30,000 30,000 1
33,179
995.370M
1400/5/9 31,173 31,109 33,500 13
62,914
1.961B
1400/5/6 33,094 31,676 35,718 21
127,952
4.234B
1400/5/5 33,697 33,579 37,865 10
59,049
1.990B
1400/5/4 35,722 35,470 37,000 16
34,000
1.215B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك (گدنا) 11,010 (0.27%) 907
800,929
8.749B
توسعه بين المللي پديده شانديز (گشان) 17,650 (2.68%) 552
2.182M
38.297B
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا) 6,290 (0.80%) 389
4.596M
28.657B
توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيش) 23,100 (2.94%) 195
245,751
5.683B
هتل پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر) 1,525 (0.66%) 118
2.402M
3.621B
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان (گنگين) 36,450 (2.93%) 30
91,704
3.421B
اختيارخ سمگا-13750-14010909 (ضسمگا905) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-4750-14010909 (ضسمگا907) 1 (0%) 0
0
0
امور رفاهي كارگزاران پارس (گپارس) 106,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-15750-14010909 (ضسمگا906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-5750-14010909 (طسمگا908) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.سمگا2 -11659-010515 (سمگا2ت.خ0105) 1 (0%) 0
0
0
توسعه گردشگري ايران (توسعه گردشگري ) 1,622 (0%) 0
0
0
ساختمان و خدمات نوساز (خدمات نوساز) 50,000 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-11750-14010909 (طسمگا904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-9750-14010909 (ضسمگا903) 101 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-6750-14010909 (طسمگا900) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-9750-14010909 (طسمگا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-6750-14010909 (ضسمگا900) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-5750-14010909 (ضسمگا908) 1 (0%) 0
0
0
هتلهاي هما (هما) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-13750-14010909 (طسمگا905) 1 (0%) 0
0
0
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيشح) 32,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-7750-14010909 (ضسمگا901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-8750-14010909 (طسمگا902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-15750-14010909 (طسمگا906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.سمگا1-11486-010415 (سمگا1ت.ف0104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-11750-14010909 (ضسمگا904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ سمگا-8750-14010909 (ضسمگا902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت. سمگا1-11659-010515 (سمگا1ت.خ0105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-4750-14010909 (طسمگا907) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.سمگا2 -11486-010415 (سمگا2ت.ف0104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف سمگا-7750-14010909 (طسمگا901) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده