PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش ( گكيشح ) -  وضعیت : ممنوع -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 17:58:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 32,800 قیمت دیروز 32,800 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 32,800 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 0
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 0
تاریخ آخرین معامله 1400/5/17 - 9:19:42   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/5/17 32,800 32,800 32,800 41
146,289
4.798B
1400/5/16 31,020 30,000 33,000 145
783,893
24.317B
1400/5/13 31,540 31,000 33,123 58
265,137
8.362B
1400/5/12 31,249 30,500 31,500 39
274,199
8.569B
1400/5/11 30,455 30,000 31,800 41
268,598
8.180B
1400/5/10 30,000 30,000 30,000 1
33,179
995.370M
1400/5/9 31,173 31,109 33,500 13
62,914
1.961B
1400/5/6 33,094 31,676 35,718 21
127,952
4.234B
1400/5/5 33,697 33,579 37,865 10
59,049
1.990B
1400/5/4 35,722 35,470 37,000 16
34,000
1.215B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل


سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده