PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري دارويي تامين
سرمايه گذاري دارويي تامين ( تيپيكو ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 15:46:33
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 52,853 قیمت دیروز 51,375 تعداد معاملات 1938 EPS 2857
1,478     (%2.88) بیشترین قیمت 53,943 ارزش 122,595,284,980 P/E 18.5
قیمت آخرین معامله 53,943 کمترین قیمت 49,300 حجم 2,319,538 حداکثر قیمت مجاز 53,943
2,568     (%5.00) اولین قیمت 49,979 حجم مبنا 1,160,000 حداقل قیمت مجاز 48,807
تاریخ آخرین معامله 1399/1/11 - 12:58:53   ارزش بازار (م ر) 153,273,700 تعداد سهام 2,900,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
28 169,831 53,943 0 0 0
2 1,022 53,942 0 0 0
1 31 53,902 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/11 52,853 49,300 53,943 1,938
2.320M
122.595B
1399/1/10 51,375 49,252 51,494 878
1.712M
87.975B
1399/1/9 49,042 50,050 50,050 326
669,280
33.497B
1399/1/6 47,667 47,667 47,667 452
2.272M
108.297B
1399/1/5 45,398 44,870 46,405 665
752,561
34.654B
1398/12/28 44,196 42,022 44,339 1,045
1.978M
87.426B
1398/12/27 42,228 40,961 43,900 850
1.482M
62.596B
1398/12/26 43,116 41,874 43,629 1,364
2.534M
109.266B
1398/12/25 41,552 41,149 44,878 1,077
3.063M
127.292B
1398/12/24 43,314 42,763 46,790 809
1.623M
70.303B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/30 6 1396 1131 1099 78 1172 -7
1395/8/19 12 1396 1131 1106 1172 1172 1032
1395/8/19 12 1395 1172 1032
1395/6/29 3 1396 1131 1094 80 1172 -4
1394/12/26 9 1395 1100 962 83 1032 10

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 21,080 (4.08%) 13531
27.720M
581.799B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 20,099 (0.11%) 8718
23.732M
463.774B
گروه دارويي بركت (بركت) 10,910 (3.90%) 8203
22.138M
234.526B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 14,873 (5.00%) 7949
26.265M
378.298B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 33,000 (4.98%) 6855
11.064M
367.739B
داروسازي آوه سينا (داوه) 30,305 (3.09%) 6164
5.532M
167.055B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 49,610 (3.31%) 5424
2.743M
135.208B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 16,408 (3.58%) 4845
10.480M
170.664B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 20,576 (2.53%) 4735
5.910M
119.871B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 15,960 (3.04%) 4612
11.095M
175.686B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 65,500 (0.08%) 4452
4.703M
298.201B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 19,650 (4.76%) 4292
8.559M
161.384B
البرزدارو (دالبر) 25,400 (2.78%) 3962
6.144M
154.022B
ايران‌دارو (ديران) 19,891 (5.00%) 3341
6.739M
130.581B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 29,980 (5.00%) 3155
4.044M
121.515B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 47,350 (3.52%) 3017
1.545M
72.758B
سبحان دارو (دسبحان) 22,790 (5.00%) 2936
4.392M
97.149B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 39,200 (3.95%) 2840
2.371M
92.664B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 66,850 (0.64%) 2653
1.825M
119.717B
پخش هجرت (هجرت) 41,650 (4.61%) 2475
2.004M
83.824B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 28,310 (3.16%) 2360
2.267M
63.553B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 24,106 (5.00%) 2162
2.801M
66.597B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 16,847 (4.23%) 2159
4.462M
72.897B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 12,050 (1.81%) 2155
4.682M
55.587B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 53,943 (5.00%) 1938
2.320M
122.595B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 46,367 (1.31%) 1921
1.316M
60.083B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 44,950 (3.12%) 1906
918,295
40.971B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 19,102 (5.00%) 1729
3.102M
59.008B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 31,850 (3.80%) 1638
1.517M
48.384B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 26,450 (1.84%) 1461
1.905M
49.518B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 42,402 (5.00%) 1358
2.369M
98.063B
كيميدارو (دكيمي) 21,076 (1.07%) 1129
1.138M
23.343B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 42,900 (4.28%) 1020
798,699
34.461B
پارس‌ دارو (دپارس) 60,301 (1.91%) 804
704,858
42.095B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 80,000 (1.81%) 783
288,678
22.882B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 20,450 (0.36%) 739
731,546
14.732B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 15,800 (1.62%) 700
765,592
11.852B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 91,949 (4.76%) 649
273,480
24.633B
الحاوي (دحاوي) 29,411 (3.00%) 569
537,513
15.811B
پخش البرز (پخش) 26,263 (5.00%) 433
1.199M
31.493B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 39,600 (5.00%) 423
1.030M
40.797B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 86,622 (0.61%) 219
47,660
4.124B
شيرين دارو (دشيري) 118,950 (3.00%) 213
51,003
6.067B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 923,001 (0.94%) 18
9,038
8.471B
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,489 (3.99%) 1
657
5.577M
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 13,200 (4.29%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0.01%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده