PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف بپاس-30667-14001224
اختيارف بپاس-30667-14001224 ( طبپاس1200 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 12:23:45
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,500
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 1,761 (0.34%) 782
24.929M
43.461B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 26,700 (0.74%) 673
3.761M
99.604B
بيمه دانا (دانا) 913 (1.62%) 639
34.637M
31.278B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,727 (0.22%) 391
13.460M
36.213B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,920 (2.89%) 364
8.635M
16.571B
بيمه آسيا (آسيا) 1,600 (0.82%) 346
9.128M
14.537B
بيمه البرز (البرز) 2,013 (3.98%) 344
5.796M
11.575B
بيمه ملت (ملت) 1,163 (0.09%) 303
9.397M
10.842B
بيمه ميهن (ميهن) 2,580 (4.96%) 290
7.216M
18.444B
بيمه دي (ودي) 4,200 (0.59%) 247
2.320M
9.786B
بيمه كوثر (كوثر) 3,294 (2.05%) 234
4.387M
14.315B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 7,730 (1.58%) 204
487,734
3.771B
بيمه نوين (نوين) 1,359 (0.52%) 187
3.650M
4.892B
بيمه معلم (ومعلم) 1,256 (1.26%) 174
2.640M
3.334B
بيمه سينا (وسين) 1,800 (0.78%) 162
2.096M
3.725B
بيمه ما (ما) 4,000 (0.99%) 153
1.825M
7.302B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,600 (2.94%) 134
1.563M
19.654B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,101 (2.19%) 110
1.034M
2.160B
بيمه سامان (بساما) 10,140 (0.78%) 105
465,230
4.705B
بيمه آرمان (آرمان) 3,842 (2.98%) 87
2.124M
8.164B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,326 (0.72%) 73
463,231
1.555B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,184 (4.96%) 24
655,404
775.998M
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,600 (1.64%) 10
44,206
157.495M
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 2,842 (2.60%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده