PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قند نقش جهان
قند نقش جهان ( قنقش ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 15:50:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 77,739 قیمت دیروز 77,740 تعداد معاملات 889 EPS 3557
1     (%0.00) بیشترین قیمت 79,244 ارزش 52,076,023,390 P/E 21.9
قیمت آخرین معامله 79,180 کمترین قیمت 76,200 حجم 669,880 حداکثر قیمت مجاز 79,294
1,440     (%1.85) اولین قیمت 76,200 حجم مبنا 128,636 حداقل قیمت مجاز 76,186
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:51   ارزش بازار (م ر) 10,805,721 تعداد سهام 139,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
6 3,951 79,180 79,180 3,469 1
4 3,286 79,000 79,189 2,850 1
1 268 78,940 79,200 194 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 77,739 76,200 79,244 889
669,880
52.076B
1399/3/12 77,740 77,654 79,200 243
123,766
9.618B
1399/3/11 79,238 78,951 81,000 287
271,554
21.517B
1399/3/10 80,562 79,416 81,004 496
296,999
23.927B
1399/3/7 79,416 78,233 81,425 453
269,609
21.411B
1399/3/6 79,829 77,211 80,361 381
430,941
34.402B
1399/3/3 78,786 79,515 79,515 93
68,288
5.430B
1399/2/31 77,956 75,493 81,783 839
640,806
49.955B
1399/2/30 78,638 78,582 80,186 788
760,525
59.806B
1399/2/29 80,185 80,185 80,185 118
164,134
13.161B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 95,000 (1.07%) 22669
25.856M
2,426.576B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 42,516 (5.00%) 1602
3.488M
148.275B
قنداصفهان‌ (قصفها) 184,823 (5.00%) 1244
825,901
151.844B
قند نقش جهان (قنقش) 79,180 (1.85%) 889
669,880
52.076B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 47,599 (5.00%) 682
982,168
46.727B
قند مرودشت‌ (قمرو) 61,151 (1.76%) 485
424,492
25.556B
شكرشاهرود (قشكر) 37,628 (5.00%) 386
688,407
25.903B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 32,666 (5.00%) 328
742,084
24.239B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 89,433 (5.00%) 268
184,986
16.566B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,004 (5.00%) 236
586,739
19.365B
قند نيشابور (قنيشا) 38,546 (5.00%) 229
761,647
29.358B
شهد (قشهد) 27,192 (5.00%) 151
398,093
10.825B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 58,351 (5.00%) 138
197,303
11.513B
آتي ش قند و شكر-1399/03/31 (جشكر903) 178,993 (5.00%) 1
1
44.748M
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند شيرين خراسان (قشرين) 15,133 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 13,601 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,662 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 176,252 (1.55%) 0
0
0


چکیده