PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
تامين مسكن جوانان
تامين مسكن جوانان ( ثجوان ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار پایه فرابورس 13:04:47
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 13,841 قیمت دیروز 14,569 تعداد معاملات 576 EPS 47
728     (%5.00) بیشترین قیمت 14,206 ارزش 67,070,963,484 P/E 294.8
قیمت پایانی 13,857 کمترین قیمت 13,841 حجم 4,840,098 حداکثر قیمت مجاز 15,297
712     (%4.89) اولین قیمت 13,841 حجم مبنا 1,271,537 حداقل قیمت مجاز 13,841
تاریخ آخرین معامله 1399/10/30 - 12:29:49   ارزش بازار (م ر) 35,370,172 تعداد سهام 2,552,513,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 13,841 836,812 122
0 0 0 13,858 817 1
0 0 0 13,859 14,195 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/29 14,569 14,473 15,151 525
2.540M
37.010B
1399/10/27 15,234 14,943 16,500 1,421
6.954M
105.944B
1399/10/24 15,729 15,060 15,805 1,786
8.777M
138.064B
1399/10/23 15,053 14,300 15,116 1,303
8.422M
126.773B
1399/10/22 14,397 14,333 14,900 1,952
13.152M
189.351B
1399/10/21 15,087 14,940 16,000 1,639
9.003M
135.828B
1399/10/20 15,726 15,226 16,750 2,510
10.402M
163.594B
1399/10/17 16,027 15,500 16,112 1,979
8.770M
140.560B
1399/10/16 15,345 14,100 15,422 1,047
4.758M
73.014B
1399/10/15 14,688 13,620 14,893 1,704
9.013M
132.375B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 3,000 (1.64%) 23921
329.141M
980.802B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,890 (6.78%) 18585
180.052M
337.087B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 77,002 (5.00%) 12284
26.678M
2,060.327B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 19,020 (5.00%) 8599
50.855M
969.866B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 13,969 (3.00%) 4953
44.027M
622.658B
آ.س.پ (آ س پ) 15,582 (5.00%) 3713
17.408M
261.790B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 42,529 (5.00%) 2498
3.420M
146.977B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 14,970 (11.63%) 2352
16.254M
247.850B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 20,920 (0.66%) 1644
4.745M
100.501B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,250 (3.31%) 1368
13.362M
69.812B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,619 (5.00%) 852
6.410M
80.981B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 13,841 (5.00%) 576
4.840M
67.071B
سخت آژند (ثاژن) 9,815 (1.94%) 441
4.114M
40.559B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 61,359 (3.00%) 235
561,913
34.436B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 116,390 (5.00%) 177
239,533
27.879B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 44,960 (4.99%) 149
362,311
16.290B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 8,623 (4.99%) 118
895,995
7.726B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 19,312 (5.00%) 110
448,161
8.655B
شركت كيسون (كيسون) 14,766 (3.00%) 92
276,176
4.078B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 18,625 (3.00%) 83
117,582
2.190B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 22,540 (4.97%) 78
1.249M
28.143B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (5.00%) 31
188,005
907.500M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 53,000 (1.99%) 15
20,277
1.075B
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 50,368 (0.53%) 1
100
5.037M
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 50,692 (0%) 0
0
0
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 13,110 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 13,570 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,810 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 60,940 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 3,770 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 19,460 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,850 (0.29%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,230 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 38,606 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 12,517 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0


چکیده

مدیر عامل: آقای علیرضا قهاری