PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
تامين مسكن جوانان
تامين مسكن جوانان ( ثجوان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 20:23:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,432 قیمت دیروز 4,545 تعداد معاملات 631 EPS -21
113     (%2.49) بیشترین قیمت 4,680 ارزش 42,666,014,748 P/E -211.0
قیمت آخرین معامله 4,409 کمترین قیمت 4,409 حجم 9,627,241 حداکثر قیمت مجاز 4,681
136     (%2.99) اولین قیمت 4,680 حجم مبنا 2,234,138 حداقل قیمت مجاز 4,409
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:27:32   ارزش بازار (م ر) 11,312,737 تعداد سهام 2,552,513,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 4,434 131,242 2
0 0 0 4,460 20,000 2
0 0 0 4,466 6,054 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 4,432 4,409 4,680 631
9.627M
42.666B
1401/3/1 4,545 4,345 4,584 481
9.634M
43.784B
1401/2/31 4,451 4,342 4,610 1,217
25.346M
112.818B
1401/2/28 4,476 4,482 4,482 102
2.332M
10.452B
1401/2/27 4,352 4,352 4,352 86
2.634M
11.462B
1401/2/26 4,226 4,226 4,226 121
6.395M
27.025B
1401/2/25 4,103 3,885 4,118 419
16.191M
66.429B
1401/2/24 3,999 3,955 4,188 509
4.355M
17.419B
1401/2/21 4,077 4,040 4,180 833
6.267M
25.554B
1401/2/20 4,164 4,157 4,280 423
4.599M
19.151B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 960 (5.51%) 9818
475.323M
457.930B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,560 (4.99%) 3067
79.416M
124.672B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 107,340 (5.00%) 2905
3.684M
393.449B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 9,020 (5.94%) 2390
23.522M
214.133B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 1,547 (4.92%) 2353
30.483M
47.445B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 6,500 (0.46%) 1808
16.654M
111.724B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 12,380 (6.00%) 1771
11.707M
145.508B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,282 (5.00%) 1551
44.397M
102.900B
شركت كيسون (كيسون) 1,684 (0.77%) 1354
55.066M
92.307B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 7,920 (5.88%) 1110
13.875M
107.625B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 4,100 (1.70%) 1103
28.911M
117.204B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 4,795 (5.99%) 1053
34.012M
162.989B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 7,870 (2.96%) 928
6.076M
48.092B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 4,980 (4.96%) 855
10.288M
51.656B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 8,180 (5.54%) 816
5.832M
47.952B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 33,250 (2.94%) 744
1.488M
48.297B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 3,288 (4.97%) 695
12.718M
42.100B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 33,210 (4.98%) 644
1.052M
35.106B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 4,409 (2.99%) 631
9.627M
42.666B
آ.س.پ (آ س پ) 5,480 (5.84%) 568
4.267M
23.664B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 4,600 (1.56%) 448
7.859M
35.296B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 7,390 (5.98%) 436
5.304M
39.371B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 15,840 (2.94%) 381
1.340M
21.431B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 8,200 (0.85%) 377
4.859M
39.805B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 14,400 (4.95%) 349
1.979M
28.746B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 15,160 (2.94%) 262
899,172
13.658B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 6,070 (2.88%) 256
1.313M
8.037B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 3,787 (4.99%) 231
4.676M
18.005B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 17,390 (2.96%) 128
348,958
6.069B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 33,900 (1.60%) 119
176,227
5.981B
سخت آژند (ثاژن) 4,403 (1.98%) 17
88,288
388.732M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 11,660 (3.00%) 10
138,802
1.618B
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2095-01/12/24 (هاميد112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثبهساز-2499-02/01/20 (ظبساز201) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 13,150 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثاميد-2125-02/01/20 (ظاميد201) 1 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 1,260 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2226-01/03/18 (هبساز103) 569 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-1928-01/04/20 (هاميد104) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2458-01/12/20 (هبساز112) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 2,361,151,426 92.500

چکیده

مدیر عامل: آقای علیرضا قهاری