PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سنگ آهن گهرزمين
سنگ آهن گهرزمين ( كگهر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:58:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 44,970 قیمت دیروز 45,109 تعداد معاملات 643 EPS 1049
139     (%0.31) بیشترین قیمت 46,610 ارزش 71,804,168,196 P/E 42.9
قیمت آخرین معامله 44,600 کمترین قیمت 43,116 حجم 1,600,224 حداکثر قیمت مجاز 47,364
509     (%1.13) اولین قیمت 46,610 حجم مبنا 2,727,769 حداقل قیمت مجاز 42,854
تاریخ آخرین معامله 1399/11/7 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 1,124,250,000 تعداد سهام 25,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 25,114 44,500 44,600 14,945 1
1 16,900 44,260 44,800 10,000 1
1 14,000 44,200 45,100 65,326 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/7 44,970 43,116 46,610 643
1.600M
71.804B
1399/11/6 45,109 42,177 46,615 1,046
2.475M
111.807B
1399/11/5 44,396 43,170 47,709 1,401
3.166M
140.541B
1399/11/4 45,442 44,100 46,191 1,010
1.897M
87.418B
1399/11/1 43,992 42,587 44,716 720
2.500M
110.194B
1399/10/30 42,587 39,350 43,481 1,341
3.896M
165.927B
1399/10/29 41,411 41,325 42,870 642
2.580M
106.732B
1399/10/27 43,500 43,192 45,000 668
2.323M
100.438B
1399/10/24 45,465 44,001 47,160 1,226
2.082M
94.405B
1399/10/23 46,286 46,233 48,100 1,312
3.943M
182.527B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 21,000 (3.45%) 7116
12.007M
244.248B
باما (كاما) 17,110 (5.00%) 7102
33.568M
578.026B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 11,490 (1.54%) 6598
48.967M
584.040B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 17,600 (1.29%) 2629
14.140M
247.184B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 102,390 (3.93%) 2102
1.999M
204.167B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 50,700 (4.99%) 1494
2.026M
103.487B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 30,970 (4.97%) 1164
3.656M
114.512B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 9,430 (4.94%) 850
7.293M
69.998B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 44,600 (1.13%) 643
1.600M
71.804B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 42,810 (2.51%) 504
537,902
23.503B
معدني‌ دماوند (كدما) 257,410 (5.00%) 108
9,783
2.518B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 163,607 (3.00%) 53
133,335
21.815B
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 5,000 (19.16%) 11
41
206.112M
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 3,000 (23.66%) 7
48
144.499M
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 10,000 (73.91%) 2
2
20.000M
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 9,000 (12.50%) 1
10
90.000M
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 120 (88.00%) 1
50
6.000M
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 3,500 (12.50%) 1
20
70.000M
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 2,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 3,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,452 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,040,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 4,650 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 958,000 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 2,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,039,500 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 387,171 (13.23%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 980,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 7,888 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 1,500 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0


چکیده