PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سنگ آهن گهرزمين
سنگ آهن گهرزمين ( كگهر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:53:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 46,041 قیمت دیروز 46,541 تعداد معاملات 263 EPS 3865
500     (%1.07) بیشترین قیمت 46,498 ارزش 27,436,628,958 P/E 11.9
قیمت آخرین معامله 44,440 کمترین قیمت 44,214 حجم 616,939 حداکثر قیمت مجاز 48,868
2,101     (%4.51) اولین قیمت 45,380 حجم مبنا 2,606,373 حداقل قیمت مجاز 44,214
تاریخ آخرین معامله 1400/9/10 - 12:29:12   ارزش بازار (م ر) 1,151,025,000 تعداد سهام 25,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 16,170 44,440 45,200 10,000 1
1 850 44,310 45,485 216 1
1 1,999 44,300 45,488 1,780 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/10 46,041 44,214 46,498 263
616,939
27.437B
1400/9/9 46,541 44,822 46,999 130
146,992
6.712B
1400/9/8 46,595 45,026 46,990 127
348,254
16.046B
1400/9/7 46,677 44,500 47,470 231
400,051
18.458B
1400/9/6 46,777 44,696 47,470 259
368,417
16.643B
1400/9/3 47,048 46,000 47,301 152
186,908
8.694B
1400/9/2 47,091 45,220 47,370 337
463,386
21.631B
1400/9/1 47,185 45,060 48,000 391
1.266M
59.750B
1400/8/30 47,191 45,630 47,856 228
1.349M
62.717B
1400/8/29 48,023 46,500 48,990 290
3.071M
147.490B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
باما (كاما) 7,170 (4.78%) 4445
37.634M
270.089B
معدني‌ دماوند (كدما) 73,460 (4.99%) 3252
2.166M
159.528B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 9,260 (1.80%) 1236
22.003M
206.263B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 8,820 (1.89%) 1163
6.007M
53.568B
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 21,620 (0.87%) 1040
1.936M
42.163B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 26,680 (1.29%) 1026
2.690M
72.192B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 27,900 (4.62%) 883
1.114M
31.168B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 22,900 (2.68%) 872
3.105M
70.969B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 18,010 (2.38%) 342
1.491M
27.015B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 22,420 (1.92%) 318
758,722
17.146B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 44,440 (4.51%) 263
616,939
27.437B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 62,350 (3.45%) 219
178,394
11.075B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 57,713 (3.00%) 189
222,023
12.829B
اختيارخ اپال-32000-1401/02/12 (ضپال2007) 310 (6.06%) 36
366
116.531M
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,026,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-40000-1400/10/05 (طچاد1025) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 971,001 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1400/11/17 (طگل1158) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-50000-14001201 (طكگهر1203) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1400/11/17 (ضگل1154) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-65000-14001201 (ضكگهر1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-12000-1401/02/12 (ضپال2000) 13,450 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي كگهر020331 (كگهرت.خ0203) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1400/11/17 (ضگل1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-45000-14001201 (طكگهر1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/10/05 (ضچاد1021) 6,600 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14000-1400/11/17 (ضگل1151) 12,000 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 970,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1400/11/17 (طگل1154) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/10/05 (ضچاد1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-50000-14001201 (ضكگهر1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1400/11/17 (ضگل1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-20000-1401/02/12 (طپال2004) 700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1400/11/17 (طگل1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-16000-1401/02/12 (طپال2002) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1400/11/17 (ضگل1157) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-12000-1401/02/12 (طپال2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/10/05 (طچاد1022) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو11690-01/08/16 (هصيكو108) 108 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-20000-1401/02/12 (ضپال2004) 7,200 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-24000-1401/02/12 (ضپال2005) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1400/11/17 (ضگل1158) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-16000-1401/02/12 (ضپال2002) 8,900 (0%) 0
0
0
سلف موازي كلوخه سنگ آهن سيرجان (عسيرجان) 1,295,560 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-55000-14001201 (ضكگهر1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي كگهر020317 (كگهرت.ف0203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/10/05 (ضچاد1023) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-28000-1401/02/12 (طپال2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/10/05 (ضچاد1022) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تاصيكو11780-01/08/28 (ظصيكو108) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/10/05 (طچاد1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-48000-1400/10/05 (ضچاد1026) 1 (0%) 0
0
0
تجلي توسعه معادن و فلزات (تجلي) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-40000-1400/10/05 (ضچاد1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1400/11/17 (طگل1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1400/11/17 (طگل1151) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-14000-1401/02/12 (طپال2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/10/05 (طچاد1021) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-65000-14001201 (طكگهر1206) 1 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-38000-14001201 (طكگهر1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-14000-1401/02/12 (ضپال2001) 11,770 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-55000-14001201 (طكگهر1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1400/10/05 (ضچاد1020) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1400/11/17 (ضگل1156) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-45000-14001201 (ضكگهر1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1400/11/17 (طگل1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-18000-1401/02/12 (طپال2003) 2,024 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/10/05 (طچاد1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/10/05 (طچاد1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1400/11/17 (طگل1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-32000-1401/02/12 (طپال2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-38000-14001201 (ضكگهر1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-40000-14001201 (ضكگهر1201) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-24000-1401/02/12 (طپال2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-60000-14001201 (طكگهر1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-28000-1401/02/12 (ضپال2006) 800 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,120,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1400/11/17 (طگل1157) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-60000-14001201 (ضكگهر1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-18000-1401/02/12 (ضپال2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-40000-14001201 (طكگهر1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1400/11/17 (ضگل1155) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-48000-1400/10/05 (طچاد1026) 1 (0%) 0
0
0


چکیده