PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مشاركت ش مشهد212-3ماهه18%
مشاركت ش مشهد212-3ماهه18% ( مشهد212 ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار آتی 12:47:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 900,050 قیمت دیروز 900,050 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 900,050 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 954,053
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 846,047
تاریخ آخرین معامله 1399/9/12 - 12:22:53   ارزش بازار (م ر) 2,700,150 تعداد سهام 3,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 7 900,050 0 0 0
1 9,000 890,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/12 900,050 900,050 900,050 1
1,500
1.350B
1399/9/10 903,650 903,650 903,650 1
1,500
1.355B
1399/9/9 951,000 951,000 951,000 1
1,500
1.427B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌ (خصدرا) 3,073 (4.00%) 342
6.466M
19.870B
مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن (بالاس) 58,266 (2.00%) 297
413,224
24.078B
مشاركت ش اصفهان012-3ماهه20% (مصفها012) 985,000 (0%) 44
438,000
431.430B
س. پتروشيمي ساختمان خليج فارس (وپسا) 2,989 (2.00%) 7
57,575
172.092M
مشاركت شهرداري كرج-3ماهه18% (مكرج112) 998,700 (0.42%) 1
1,000
998.700M
نوسازي صنايع ايران (نوسازي صنايع) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد0112-3ماهه18% (مشهد0112) 880,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان203-3ماهه18% (مصفها203) 973,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري مشهد-3ماهه20% (مشهد0012) 990,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد112-3ماهه18% (مشهد112) 780,004 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران112-3ماهه18% (تهران112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران12-3ماهه18% (تهران12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران012-3ماهه18% (تهران012) 970,300 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري مشهد-3ماهه16% (مشهد995) 1,010,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري مشهد-3ماهه 16% (مشهد905) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد212-3ماهه18% (مشهد212) 900,050 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري شيراز-3ماهه18% (مشير112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري تبريز-3ماهه18% (تبريز112) 994,999 (0%) 0
0
0
مشاركت شهرداري شيراز-3ماهه16% (مشير9911) 999,900 (0%) 0
0
0
ح.صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌ (خصدراح) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اصفهان112-3ماهه18% (مصفها112) 932,800 (0%) 0
0
0
مشاركت ش تهران412-3ماهه18% (تهران412) 954,500 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد0212-3ماهه18% (مشهد0212) 1,000,000 (0%) 0
0
0
طراحي و احداث صنايع تكاپو (تكاپو) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد1412-3ماهه18% (مشهد1412) 1,000,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
صندوق سرمايه گذاري امين آشناايرانيان 2,990,500 99.680

چکیده