PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 ( ضغدر8037 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 21:57:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,727 قیمت دیروز 13,700 تعداد معاملات 2 EPS
4,027     (%29.39) بیشترین قیمت 18,000 ارزش 195,000,000 P/E
قیمت آخرین معامله 18,000 کمترین قیمت 17,500 حجم 11 حداکثر قیمت مجاز 100,000
4,300     (%31.39) اولین قیمت 17,500 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/5/19 - 11:00:29   ارزش بازار (م ر) 17 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 17,500 2 1
0 0 0 18,000 4 1
0 0 0 18,170 10 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/19 17,727 17,500 18,000 2
11
195.000M
1399/5/15 13,700 13,600 13,800 2
2
27.400M
1399/5/13 13,000 13,000 13,000 1
4
52.000M
1399/5/8 11,700 11,700 11,700 1
7
81.900M
1399/5/7 13,000 13,000 13,000 2
7
91.000M
1399/5/4 11,200 11,200 11,200 9
62
694.400M
1399/4/31 10,662 9,300 12,200 13
104
1.109B
1399/4/30 11,550 11,550 11,550 1
1
11.550M
1399/4/29 10,000 9,800 11,000 4
12
120.000M
1399/4/28 6,010 6,010 6,010 1
2
12.020M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 31,900 (1.08%) 46407
188.319M
6,076.618B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 24,780 (5.00%) 14908
79.289M
1,964.780B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 51,180 (4.92%) 2824
14.273M
726.551B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 26,370 (4.98%) 1104
6.532M
172.254B
اختيارخ وغدير-22000-1399/08/26 (ضغدر8048) 7,800 (11.72%) 24
116
947.544M
اختيارخ وغدير-14000-1399/08/26 (ضغدر8041) 12,750 (9.82%) 14
37
495.100M
اختيارخ وغدير-13000-1399/08/26 (ضغدر8040) 14,800 (2.07%) 7
37
551.100M
اختيارخ وغدير-20000-1399/08/26 (ضغدر8047) 10,100 (23.94%) 6
45
459.760M
اختيارخ وغدير-19000-1399/08/26 (ضغدر8046) 11,020 (19.11%) 5
41
451.014M
اختيارخ وغدير-15000-1399/08/26 (ضغدر8042) 13,500 (15.49%) 5
73
942.500M
اختيارخ وغدير-18000-1399/08/26 (ضغدر8045) 11,000 (10.00%) 4
23
253.000M
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 (ضغدر8037) 18,000 (31.39%) 2
11
195.000M
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 (ضغدر8038) 14,800 (34.55%) 2
40
592.000M
اختيارخ وغدير-8010-1399/08/26 (ضغدر8033) 18,000 (10.43%) 1
1
18.000M
اختيارخ وغدير-8500-1399/08/26 (ضغدر8034) 14,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 (ضغدر8035) 15,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9500-1399/08/26 (ضغدر8036) 15,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1399/08/26 (ضغدر8039) 10,500 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 780,001 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/08/26 (ضغدر8043) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-17000-1399/08/26 (ضغدر8044) 9,500 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 62,670 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3310-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/08/26 (ضغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3910-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4510-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5010-1399/08/26 (ضغدر8027) 15,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5510-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6510-1399/08/26 (ضغدر8030) 18,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7010-1399/08/26 (ضغدر8031) 9,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/08/26 (ضغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/08/26 (ضغدر8049) 6,250 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-26000-1399/08/26 (ضغدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-28000-1399/08/26 (ضغدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-30000-1399/08/26 (ضغدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-32000-1399/08/26 (ضغدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-34000-1399/08/26 (ضغدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/08/26 (طغدر8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/08/26 (طغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/08/26 (طغدر8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/08/26 (طغدر8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/08/26 (طغدر8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/08/26 (طغدر8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/08/26 (طغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/08/26 (طغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/08/26 (طغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/08/26 (طغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/08/26 (طغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-15000-1399/08/26 (طغدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/08/26 (طغدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-17000-1399/08/26 (طغدر8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/08/26 (طغدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-19000-1399/08/26 (طغدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/08/26 (طغدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-22000-1399/08/26 (طغدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/08/26 (طغدر8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-26000-1399/08/26 (طغدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-28000-1399/08/26 (طغدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-30000-1399/08/26 (طغدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-32000-1399/08/26 (طغدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-34000-1399/08/26 (طغدر8054) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده