PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ليزينگ ايران و شرق
ليزينگ ايران و شرق ( ولشرق ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:02:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,808 قیمت دیروز 2,803 تعداد معاملات 1533 EPS 143
5     (%0.18) بیشترین قیمت 2,943 ارزش 112,310,664,000 P/E 19.6
قیمت آخرین معامله 2,663 کمترین قیمت 2,663 حجم 40,000,835 حداکثر قیمت مجاز 2,943
140     (%4.99) اولین قیمت 2,943 حجم مبنا 5,476,452 حداقل قیمت مجاز 2,663
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 3,931,200 تعداد سهام 1,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 2,663 966,314 28
0 0 0 2,668 676,963 7
0 0 0 2,700 103,044 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 2,808 2,663 2,943 1,533
40.001M
112.311B
1400/9/7 2,803 2,875 2,875 76
2.596M
7.465B
1400/9/3 2,739 2,821 2,821 101
2.227M
6.283B
1400/9/2 2,687 2,733 2,733 113
3.710M
10.138B
1400/8/19 4,741 4,382 4,812 627
9.212M
43.675B
1400/8/18 4,583 4,560 4,799 674
6.493M
29.762B
1400/8/17 4,799 4,702 4,970 465
3.217M
15.446B
1400/8/16 4,762 4,581 4,844 871
6.970M
33.191B
1400/8/15 4,614 4,677 4,677 130
2.410M
11.274B
1400/8/12 4,455 4,373 4,555 161
2.000M
9.083B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/19 12 1397 402 355 340 340 252
1396/9/19 12 1396 356 252
1396/7/26 9 1396 356 201 252 200
1396/6/29 6 1396 356 163 252 134
1396/5/11 12 1396 355 252 252 136

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 3,680 (4.93%) 2351
7.638M
28.794B
ليزينگ كارآفرين (ولكار) 4,164 (1.23%) 1889
1.723M
7.355B
ليزينگ ايران و شرق (ولشرق) 2,663 (4.99%) 1533
40.001M
112.311B
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 2,456 (1.96%) 1359
21.998M
54.194B
واسپاري ملت (ولملت) 4,863 (3.16%) 901
14.111M
68.599B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 3,522 (3.40%) 843
6.977M
25.217B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 10,350 (4.96%) 713
3.624M
38.095B
ليزينگ رازي (ولراز) 22,169 (0.32%) 320
481,855
10.637B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 7,060 (0.74%) 280
2.055M
14.623B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 4,074 (2.37%) 278
1.659M
6.928B
واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) 3,001 (1.77%) 189
834,134
2.553B
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 12,516 (3.00%) 24
55,032
688.781M
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 2,443 (4.98%) 12
57,606
140.731M
ليزينگ اقتصاد نوين (ولنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.واسپا تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجارح) 1,585 (0%) 0
0
0
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . ليزينگ رازي (ولرازح) 16,080 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ولكار-2585-01/03/11 (هكار103) 1 (0%) 0
0
0


چکیده