PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
واسپاري صنعت نفت آيندگان
واسپاري صنعت نفت آيندگان ( واسپاري آيندگان ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 23:15:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 99,996 تعداد سهام 99,996,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 7,500 (2.85%) 14023
109.552M
842.674B
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 3,630 (4.91%) 9000
736,865
2.675B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 14,470 (5.00%) 4548
38.648M
557.214B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 17,120 (4.97%) 3419
12.760M
217.673B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 15,390 (2.46%) 3054
15.047M
233.003B
واسپاري ملت (ولملت) 14,250 (4.94%) 805
2.605M
37.726B
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 13,800 (4.96%) 555
1.776M
24.505B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 16,800 (5.00%) 349
2.504M
42.075B
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده