PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پايانه ها و مخازن پتروشيمي
پايانه ها و مخازن پتروشيمي ( مخازن پتروشيمي ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 07:34:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10 قیمت دیروز 10 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 10 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 10
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 10
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 3 تعداد سهام 300,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پايانه ها و مخازن پتروشيمي (مخازن پتروشيمي) 10 (0%) 0
0
0
خدمات هوايي سامان (هوايي سامان) 12,500 (0%) 0
0
0


چکیده