PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ ( غشان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:20
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,690 قیمت دیروز 7,690 تعداد معاملات 3 EPS 165
0     (%0) بیشترین قیمت 7,540 ارزش 459,940,000 P/E 46.6
قیمت آخرین معامله 7,540 کمترین قیمت 7,540 حجم 61,000 حداکثر قیمت مجاز 8,150
150     (%1.95) اولین قیمت 7,540 حجم مبنا 6,501,951 حداقل قیمت مجاز 7,540
تاریخ آخرین معامله 1400/1/25 - 12:09:07   ارزش بازار (م ر) 12,104,405 تعداد سهام 1,574,044,936
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,000 7,230 7,540 8,332,797 376
1 950 5,400 7,550 16,000 1
1 931 5,370 7,580 980 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/25 7,690 7,540 7,540 3
61,000
459.940M
1400/1/24 7,690 7,540 7,540 12
120,446
908.163M
1400/1/23 7,690 7,540 7,540 5
33,686
253.992M
1400/1/22 7,690 7,540 7,540 4
12,373
93.292M
1400/1/21 7,690 7,540 7,540 4
7,301
55.050M
1400/1/18 7,690 7,540 7,540 6
11,551
87.095M
1400/1/17 7,690 7,540 7,540 6
8,733
65.847M
1400/1/16 7,690 7,540 7,540 3
6,650
50.141M
1400/1/15 7,690 7,540 7,540 2
3,570
26.918M
1400/1/14 7,690 7,540 7,540 11
33,213
250.426M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 450 342 213 456 233
1396/4/29 3 1396 450 320 73 456 93
1395/12/18 12 1396 449 305 456 456 802
1395/12/18 12 1395 395 802
1395/11/7 9 1395 393 629 302 802 398

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
لبنيات‌ پاك‌ (غپاك) 31,920 (0.92%) 3550
10.081M
320.065B
گلوكوزان‌ (غگل) 3,340 (1.76%) 2741
32.034M
107.229B
شيرپاستوريزه پگاه گيلان (غگيلا) 24,313 (6.00%) 1636
23,510
571.599M
صنعتي‌ بهشهر (غبشهر) 26,180 (1.98%) 685
1.771M
46.709B
پارس‌ مينو (غپينو) 6,280 (1.88%) 359
2.976M
18.725B
زعفران0008نگين زرين(پ) (زعف0008پ05) 139,000 (3.18%) 200
177,043
24.248B
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر) 11,500 (1.96%) 191
1.947M
22.392B
بيسكويت‌ گرجي‌ (غگرجي) 18,090 (3.98%) 115
1.247M
22.564B
زعفران0008نگين وحدت جام(پ) (زعف0008پ20) 138,201 (4.09%) 103
54,636
7.344B
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) (زعف0008پ11) 140,000 (3.55%) 78
113,993
15.595B
زعفران0008نگين بيرجند(پ) (زعف0008پ16) 139,000 (3.93%) 70
42,055
5.744B
نوش پونه مشهد (غپونه) 18,359 (2.00%) 60
229,219
4.209B
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) (زعف0008پ10) 139,500 (3.44%) 59
15,431
2.130B
صنعتي زر ماكارون (غزر) 26,010 (2.00%) 58
83,318
2.167B
سالمين‌ (غسالم) 4,280 (1.83%) 55
206,486
883.760M
زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) (زعف0008پ19) 138,000 (3.87%) 49
15,349
2.028B
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) 3,904 (1.98%) 43
269,009
1.050B
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين (غچين) 19,510 (1.96%) 38
170,778
3.332B
زعفران0008نگين روستا(پ) (زعف0008پ08) 140,000 (4.19%) 29
19,081
2.646B
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا) 68,935 (2.00%) 25
46,711
3.220B
پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) (پست0008پ04) 1,450,000 (1.41%) 24
5,125
7.754B
زعفران0008نگين نوين(پ) (زعف0008پ09) 139,900 (3.47%) 24
5,240
715.533M
صنعتي بهپاك (بهپاك) 43,563 (2.00%) 22
9,584
417.508M
زعفران0008نگين بهرامن(پ) (زعف0008پ18) 140,890 (4.23%) 16
5,289
731.612M
برنج طارم0003تجارت مازندران(پ) (برن0003پ01) 280,000 (2.49%) 15
2,339
640.713M
لبنيات‌ كالبر (غالبر) 19,830 (1.98%) 14
5,287
104.841M
پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) (پست0008پ08) 1,542,883 (0.98%) 13
320
490.955M
صنعتي مينو (غصينو) 66,593 (2.00%) 12
8,409
559.981M
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) (زعف0008پ12) 97,231 (5.00%) 11
4,471
436.708M
بهنوش‌ ايران‌ (غبهنوش) 70,160 (2.00%) 11
4,986
349.818M
كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (غبهار) 32,826 (4.00%) 10
3,153
103.500M
نوش‌ مازندران‌ (غنوش) 56,020 (1.99%) 9
21,837
1.223B
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفا) 27,440 (2.00%) 8
5,387
147.819M
گروه كارخانجات صنعتي تبرك (تبرك) 19,545 (2.00%) 7
5,158
100.813M
شركت صنايع غذايي مينو شرق (غمينو) 11,207 (1.99%) 7
17,486
195.966M
پاكديس (غديس) 13,187 (2.00%) 6
48,985
645.965M
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ (غشاذر) 9,800 (2.00%) 6
12,993
127.331M
دشت‌ مرغاب‌ (غدشت) 282,890 (2.00%) 5
378
106.932M
شهد ايران ‌ (غشهد) 7,130 (1.93%) 5
9,648
68.790M
زيره سبز0003 دانش(پ) (زير0003پ02) 520,750 (0.69%) 4
196
102.364M
شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس) 17,987 (2.00%) 3
3,290
59.177M
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان) 7,540 (1.95%) 3
61,000
459.940M
كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) (كشم0006پ02) 209,845 (5.00%) 3
3,047
669.963M
كشت‌وصنعت‌پياذر (غاذر) 54,840 (1.98%) 2
213
11.681M
شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر) 64,425 (2.00%) 2
200
12.885M
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) (زير0003پ04) 520,750 (1.19%) 2
22
11.649M
خوراك‌ دام‌ پارس‌ (غدام) 386,790 (2.00%) 1
100
38.679M
پسته فندقي32-30طلاسبززرند0008 (پست0008پ02) 1,401,001 (2.63%) 1
4
5.604M
پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) (پست0008پ09) 1,668,809 (5.00%) 1
3
5.006M
رطب مضافتي0002اتحاديه كرمان(پ) (رطب0002پ02) 164,246 (6.97%) 1
60
9.855M
زيره سبز0003كيميابذر(پ) (زير0003پ01) 526,000 (4.74%) 1
10
5.260M
آرد تجارت (آرد تجارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ويتانا (غويتا) 17,828 (0%) 0
0
0
صنايع تبديلي گلستان (صنايع گلستان) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع شير سرو بي خزان (صنايع شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت بين الملل چين چين (چين چين) 1,000 (0%) 0
0
0
روغن‌ نباتي‌ ناب (غناب) 1,000 (0%) 0
0
0
كيوان (غيوان) 15,657 (0%) 0
0
0
شوكو پارس (غشوكو) 38,320 (0%) 0
0
0
مارگارين‌ (غمارگ) 30,910 (0%) 0
0
0
گز سكه (غگز) 20,200 (0%) 0
0
0
ح.روغن‌ نباتي‌ ناب (غنابح) 1,000 (0%) 0
0
0
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) (كشم0001پ01) 542,887 (0%) 0
0
0
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) (زعف0008پ15) 102,819 (0%) 0
0
0
توليدي‌مهرام‌ (غمهرا) 119,550 (0%) 0
0
0
كولاك‌ شرق‌ (غكولاك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شوكو پارس (غشوكوح) 35,865 (0%) 0
0
0
ح.كيوان (غيوانح) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان (غنيلي) 5,000 (0%) 0
0
0
اقتصادي و خودكفايي آزادگان (خودكفا) 23,120 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان (غنيليح) 1,000 (0%) 0
0
0
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) (رطب0002پ01) 162,000 (0%) 0
0
0
صنعت غذايي كورش (غكورش) 1,000 (0%) 0
0
0
شير پاستوريزه پگاه گلستان (غگلستا) 27,970 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت صنايع شيرايران 1,176,543,702 74.740

چکیده
تهیه وتوزیع شیر ومواد لبنی پاستوریزه

آدرس شرکت: تهران.بلوار آفریقا.پایین تر از چهارراه جهان کودک.نبش خیابان 23.شماره 6
تلفن شرکت: (021) - 88875011-4
نمابر شرکت: (021) - 88661123-4
آدرس کارخانه: مشهد.کیلومتر 15 جاده قوچان
پست الکترونیک شرکت: info@irandairy.ir
وب سایت شرکت: http://www.irandairy.ir
مدیر عامل: اقای حمید رضا سمیعی پا قلعه
تهیه و توزیع شیر و سایر لبنیات
مدیر مالی: آقای جواد زرگرباشی
مدیر سهام: آقای غلامعلی افضلی
مدیر روابط عمومی: آقای محسن معصومیان
تلفن کارخانه: 35421004-051
نمابر کارخانه: 35421005-051