PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
محورسازان‌ايران‌خودرو
محورسازان‌ايران‌خودرو ( خوساز ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 08:29:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 9,200 قیمت دیروز 9,200 تعداد معاملات 0 EPS 22
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 418.2
قیمت آخرین معامله 8,740 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 9,660
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 5,434,783 حداقل قیمت مجاز 8,740
تاریخ آخرین معامله 1399/8/6 - 12:08:12   ارزش بازار (م ر) 10,302,861 تعداد سهام 1,119,876,222
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 8,740 1,803,408 41
0 0 0 8,820 1,065 2
0 0 0 9,000 410 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/6 9,200 8,740 8,740 7
9,619
84.070M
1399/8/5 9,200 8,740 8,740 10
35,780
312.717M
1399/8/3 9,200 8,740 8,740 4
3,700
32.338M
1399/7/30 9,200 8,740 8,740 39
56,582
494.527M
1399/7/29 9,200 8,740 8,740 10
12,377
108.175M
1399/7/28 9,200 8,740 8,740 6
5,033
43.988M
1399/7/27 9,200 8,740 8,740 22
25,014
218.622M
1399/7/23 9,200 8,750 8,750 44
98,094
858.323M
1399/7/22 9,210 8,820 8,820 238
818,033
7.215B
1399/7/21 9,280 9,170 9,450 1,003
4.191M
38.579B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/22 6 1395 -171 3 -3 900 2
1395/6/3 3 1395 51 5 1 900 2
1394/12/27 12 1395 51 5 900 900 31
1394/12/27 12 1394 755 31
1394/12/27 9 1394 755 38 2 31 15

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
اختيارف خساپا-1800-1399/08/26 (طسپا8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3500-1399/10/07 (ضخود1043) 460 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-13000-1399/08/18 (ضپار8038) 1 (0%) 0
0
0
زامياد (خزاميا) 16,320 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1399/08/26 (طسپا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5500-1399/08/18 (ضپار8026) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2200-1399/08/26 (ضسپا8017) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2600-1399/08/26 (طسپا8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1300-1399/08/26 (طسپا8009) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 990,992 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3800-1399/08/18 (طپار8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-11000-1399/08/18 (طپار8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6500-1399/08/18 (ضپار8028) 1 (0%) 0
0
0
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 38,570 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5000-1399/08/26 (طسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2500-1399/10/07 (ضخود1041) 984 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7500-1399/08/18 (ضپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3600-1399/08/26 (ضسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-13000-1399/08/18 (طپار8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-6000-1399/08/26 (ضسپا8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1399/08/26 (طسپا8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2800-1399/08/26 (طسپا8020) 1 (0%) 0
0
0
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 15,638 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7000-1399/08/18 (ضپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2600-1399/08/18 (ضپار8013) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2600-1399/08/26 (ضسپا8019) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-15000-1399/08/18 (طپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4400-1399/08/26 (ضسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 9,210 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2000-1399/11/26 (ضسپا1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2500-1399/11/26 (طسپا1103) 1 (0%) 0
0
0
توليدمحورخودرو (خمحور) 56,080 (0%) 0
0
0
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 25,700 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-8000-1399/08/26 (طسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-10000-1399/11/19 (طپار1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1399/10/07 (طخود1044) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7500-1399/08/26 (طسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-14000-1399/11/19 (ضپار1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-18000-1399/08/18 (طپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2800-1399/08/18 (ضپار8014) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-14000-1399/08/18 (ضپار8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7000-1399/10/07 (ضخود1048) 79 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5000-1399/11/26 (طسپا1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-26000-1399/08/18 (ضپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1399/11/26 (طسپا1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4400-1399/08/18 (طپار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-26000-1399/08/18 (طپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1600-1399/08/26 (ضسپا8012) 1,600 (0%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 9,816 (0%) 0
0
0
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 4,840 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4000-1399/08/18 (طپار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2800-1399/08/26 (ضسپا8020) 60 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1100-1399/08/26 (طسپا8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1600-1399/11/26 (ضسپا1100) 1 (0%) 0
0
0
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 87,550 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3200-1399/08/18 (طپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1399/11/26 (ضسپا1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-6500-1399/08/26 (ضسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
ايران خودرو ديزل (خاور) 6,464 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6000-1399/11/19 (ضپار1116) 2,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5000-1399/08/26 (ضسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3200-1399/08/26 (طسپا8022) 1 (0%) 0
0
0
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 6,930 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-10000-1399/08/18 (طپار8035) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 47,510 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8000-1399/11/19 (طپار1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9000-1399/11/19 (ضپار1119) 2,650 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-19000-1399/08/18 (ضپار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1900-1399/08/26 (طسپا8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4600-1399/08/18 (طپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3400-1399/08/26 (ضسپا8023) 1,300 (0%) 0
0
0
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 52,940 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8500-1399/08/18 (طپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-22000-1399/08/18 (ضپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7500-1399/08/26 (ضسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7500-1399/08/18 (طپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-15000-1399/08/18 (ضپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4600-1399/08/18 (ضپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-28000-1399/08/18 (ضپار8049) 1 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 11,540 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7000-1399/08/26 (ضسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-17000-1399/08/18 (ضپار8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5000-1399/11/26 (ضسپا1108) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2200-1399/08/26 (طسپا8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-8500-1399/08/26 (طسپا8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-16000-1399/08/18 (ضپار8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8500-1399/08/18 (ضپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7000-1399/11/19 (ضپار1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1399/11/26 (طسپا1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4000-1399/10/07 (ضخود1044) 360 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-10000-1399/11/19 (ضپار1120) 2,000 (0%) 0
0
0
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 19,960 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-12000-1399/08/18 (طپار8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-28000-1399/08/18 (طپار8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2500-1399/11/26 (ضسپا1103) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
فنرسازي‌خاور (خفنر) 18,620 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6000-1399/08/18 (ضپار8027) 1 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 4,916 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9000-1399/08/18 (طپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2800-1399/08/18 (طپار8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7000-1399/08/18 (طپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2000-1399/10/07 (ضخود1040) 1,350 (0%) 0
0
0
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 8,740 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8000-1399/08/18 (طپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2400-1399/08/26 (ضسپا8018) 200 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/12/19 (جاتو912) 300,798 (0%) 0
0
0
فنرسازي‌زر (خزر) 10,670 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5000-1399/08/18 (طپار8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1399/10/07 (طخود1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5000-1399/08/18 (ضپار8025) 1 (0%) 0
0
0
چرخشگر (خچرخش) 18,290 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3000-1399/08/26 (ضسپا8021) 900 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1200-1399/08/26 (طسپا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-8000-1399/08/26 (ضسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4500-1399/11/26 (طسپا1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-16000-1399/11/19 (طپار1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2600-1399/08/18 (طپار8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6500-1399/08/26 (طسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1500-1399/08/26 (طسپا8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-12000-1399/08/18 (ضپار8037) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-5000-1399/10/07 (ضخود1046) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1399/11/26 (طسپا1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4000-1399/08/18 (ضپار8020) 1 (0%) 0
0
0
بهمن ديزل (خديزل) 44,265 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9500-1399/08/18 (ضپار8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1399/08/26 (طسپا8016) 1 (0%) 0
0
0
نيرو محركه‌ (خمحركه) 7,120 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5000-1399/11/19 (طپار1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3400-1399/08/18 (طپار8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6500-1399/08/18 (طپار8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2400-1399/08/26 (طسپا8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3000-1399/08/18 (ضپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-8500-1399/08/26 (ضسپا8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3500-1399/11/26 (طسپا1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4800-1399/08/26 (ضسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1399/08/26 (طسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4200-1399/08/18 (طپار8021) 1 (0%) 0
0
0
سايپاآذين‌ (خاذين) 6,830 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3800-1399/08/26 (طسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3200-1399/08/26 (ضسپا8022) 300 (0%) 0
0
0
پارس‌ خودرو (خپارس) 7,060 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6000-1399/08/26 (طسپا8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3800-1399/08/26 (ضسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5000-1399/11/19 (ضپار1115) 9,500 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-20000-1399/08/18 (طپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3000-1399/08/18 (طپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4400-1399/08/18 (ضپار8022) 1 (0%) 0
0
0
سايپا (خساپا) 2,200 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-16000-1399/08/18 (طپار8041) 1 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 34,150 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1399/11/26 (طسپا1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-10000-1399/08/18 (ضپار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4200-1399/08/26 (طسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1399/10/07 (طخود1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3200-1399/08/18 (ضپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1500-1399/08/26 (ضسپا8011) 800 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3600-1399/08/18 (ضپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3800-1399/08/18 (ضپار8019) 2,500 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 856,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-14000-1399/08/18 (طپار8039) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,005,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2000-1399/08/26 (ضسپا8016) 499 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-11000-1399/08/18 (ضپار8036) 1 (0%) 0
0
0
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 4,120 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3000-1399/10/07 (ضخود1042) 584 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-14000-1399/11/19 (طپار1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1900-1399/08/26 (ضسپا8015) 600 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1100-1399/08/26 (ضسپا8007) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7000-1399/08/26 (طسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 249 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4500-1399/11/26 (ضسپا1107) 1 (0%) 0
0
0
رادياتور ايران‌ (ختور) 46,510 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5500-1399/08/26 (طسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1399/08/26 (طسپا8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-30000-1399/08/18 (ضپار8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9500-1399/08/18 (طپار8034) 1 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4800-1399/08/18 (طپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1399/10/07 (طخود1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3000-1399/11/26 (ضسپا1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-12000-1399/11/19 (طپار1121) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 995,800 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1700-1399/08/26 (طسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4600-1399/08/26 (ضسپا8029) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-30000-1399/08/18 (طپار8050) 1 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3400-1399/08/26 (طسپا8023) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 912,500 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9000-1399/11/19 (طپار1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1400-1399/08/26 (ضسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-20000-1399/08/18 (ضپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4800-1399/08/26 (طسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-24000-1399/08/18 (طپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1399/10/07 (طخود1042) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1200-1399/08/26 (ضسپا8008) 2,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 984,000 (0%) 0
0
0
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 11,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4500-1399/10/07 (ضخود1045) 222 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3400-1399/08/18 (ضپار8017) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 23,647 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5500-1399/08/18 (طپار8026) 1 (0%) 0
0
0
ايركا پارت صنعت (خكار) 32,640 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9000-1399/08/18 (ضپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-24000-1399/08/18 (ضپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4200-1399/08/26 (ضسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8000-1399/11/19 (ضپار1118) 3,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5500-1399/08/26 (ضسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-17000-1399/08/18 (طپار8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4400-1399/08/26 (طسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-18000-1399/08/18 (ضپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7000-1399/11/19 (طپار1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6000-1399/08/18 (طپار8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1800-1399/08/26 (ضسپا8014) 2,160 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-19000-1399/08/18 (طپار8044) 1 (0%) 0
0
0
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 19,350 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1399/11/26 (طسپا1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 271 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3600-1399/08/26 (طسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
سايپا ديزل (خكاوه) 5,733 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6000-1399/11/19 (طپار1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4200-1399/08/18 (ضپار8021) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1399/10/07 (طخود1045) 1 (0%) 0
0
0
ايران‌ خودرو (خودرو) 3,040 (0%) 0
0
0
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 14,462 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3500-1399/11/26 (ضسپا1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1700-1399/08/26 (ضسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1300-1399/08/26 (ضسپا8009) 2,900 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 994,950 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8000-1399/08/18 (ضپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4800-1399/08/18 (ضپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3600-1399/08/18 (طپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-22000-1399/08/18 (طپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1399/10/07 (طخود1046) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,020,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1399/10/07 (ضخود1047) 191 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-16000-1399/11/19 (ضپار1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1399/10/07 (طخود1048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1800-1399/11/26 (ضسپا1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1399/08/26 (ضسپا8026) 1 (0%) 0
0
0
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 3,690 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 979,999 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4600-1399/08/26 (طسپا8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1399/10/07 (طخود1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-12000-1399/11/19 (ضپار1121) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- 403,930,438 36.060
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- 170,430,428 15.210
شخص حقیقی 16,000,000 1.420
شخص حقیقی 13,530,000 1.200

چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد و فروش انواع ديفرانسيل و اكسل و گيربكس خودروهاي بنزيني و نيمه سنگين ديزلي است. شركت از توابع شركت ايران خودرو است.

تلفن شرکت: 44504944-44503905-6
وب سایت شرکت: http://www.ikamco.com
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج- جنب شركت پارس مينو
نمابر شرکت: 44504699
پست الکترونیک شرکت: mehvarsazan@ikamco.com
مدیر عامل: آقای محمد شاه صفی
فعاليت اصلي شركت توليد و فروش انواع ديفرانسيل و اكسل و گيربكس خودروهاي بنزيني و نيمه سنگين ديزلي است. شركت از توابع شركت ايران خودرو است.
مدیر مالی: آقای فیروز صفری سیاهکلرودی