PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ تاپيكو-14000-00/02/19
اختيارخ تاپيكو-14000-00/02/19 ( ضپيك2011 ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار آتی 08:31:56
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 700 قیمت دیروز 700 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 700 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/12/6 - 12:29:23   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/6 700 700 700 2
5
3.500M
1399/10/23 1,211 1,211 1,211 1
1
1.211M
1399/10/22 2,149 2,149 2,149 1
1
2.149M
1399/10/16 2,800 2,800 2,800 1
50
140.000M
1399/10/14 3,000 3,000 3,000 1
5
15.000M
1399/10/10 3,435 3,350 3,500 12
475
1.632B
1399/10/7 4,500 4,500 4,500 1
10
45.000M
1399/10/3 4,000 4,000 4,000 5
36
144.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
صنعتي دوده فام (شصدف) 30,511 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فسا (فسا) 1,819 (0%) 0
0
0
مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن) 270,100 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-10000-00/02/19 (طپيك2009) 1 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي جهرم (جهرمح) 17 (0%) 0
0
0
كلر پارس (كلر) 130,463 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گلستان (شستان) 4,362 (0%) 0
0
0
پتروشيمي اروميه (شاروم) 19,152 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي اميركبير (شكبيرح) 1,806 (0%) 0
0
0
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر (شوينده) 31,040 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-9000-00/02/19 (ضپيك2008) 3,000 (0%) 0
0
0
ح.كود شيميايي اوره لردگان (شلردح) 721 (0%) 0
0
0
توليددارو (توليددارو) 4,363 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-22750-00/02/15 (طسان2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-20000-00/02/19 (طپيك2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-28000-00/02/19 (طپيك2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-6000-1400/03/05 (طفار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-20000-00/02/19 (ضپيك2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-38750-00/02/15 (ضسان2014) 120 (0%) 0
0
0
پتروشيمي تندگويان (شگويا) 8,210 (0%) 0
0
0
پتروشيمي پارس (پارس) 127,200 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ممسني (ممسني) 8,520 (0%) 0
0
0
پتروشيمي شازند (شاراك) 22,100 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي مارون001030 (مارون ت.ف0010) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره فارس147- 3ماهه18% (صفارس147) 1,050,000 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي ممسني (ممسنيح) 94 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شفن-318060-99/11/26 (هشفن911) 38,921 (0%) 0
0
0
ح. صنايع كشاورزي وكود زنجان (زنجانح) 1 (0%) 0
0
0
پاكسان‌ (شپاكسا) 27,250 (0%) 0
0
0
صنايع كشاورزي وكود زنجان (زنجان) 9,310 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-16750-00/02/15 (طسان2008) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زاگرس (زاگرس) 182,300 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-32000-00/02/19 (طپيك2017) 1 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي فسا (فساح) 17 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشت) 8,527 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فارابي (شفارا) 3,710 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كازرون (كازرو) 7,610 (0%) 0
0
0
معدني‌ املاح‌ ايران‌ (شاملا) 51,700 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-10000-1400/03/05 (طفار3002) 1 (0%) 0
0
0
ح. صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجمح) 7,193 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كاويان (پتروكاويان) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌ اصفهان‌ (شصفها) 128,891 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-14750-00/02/15 (طسان2007) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي نوري (نوري) 50,640 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع پتروشيمي كوروش (پتروشيمي كوروش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-12000-00/02/19 (طپيك2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-16000-1400/03/05 (طفار3005) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي پرديس (شپديس) 87,900 (0%) 0
0
0
پتروشيمي تبريز (پتروشيمي تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-18000-1400/03/05 (طفار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-16000-00/02/19 (ضپيك2012) 555 (0%) 0
0
0
پتروشيمي غدير (شغدير) 64,330 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-18750-00/02/15 (طسان2009) 1 (0%) 0
0
0
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) 10,850 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-20000-1400/03/05 (طفار3007) 1 (0%) 0
0
0
گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) 17,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-12000-00/02/19 (ضپيك2010) 919 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-30750-00/02/15 (ضسان2012) 85 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-7000-1400/03/05 (ضفار3010) 2,200 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس) 8,570 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-14000-00/02/19 (طپيك2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-24000-00/02/19 (طپيك2015) 1 (0%) 0
0
0
پلي پروپيلن جم - جم پيلن (جم پيلن) 65,400 (0%) 0
0
0
پتروشيمي داراب (داراب) 2,357 (0%) 0
0
0
كربن‌ ايران‌ (شكربن) 97,530 (0%) 0
0
0
توليد مواداوليه الياف مصنوعي (شمواد) 61,442 (0%) 0
0
0
پلي اكريل ايران (شپلي) 10,514 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-14000-1400/03/05 (طفار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-6000-1400/03/05 (ضفار3009) 1 (0%) 0
0
0
صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا) 136,200 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-7000-1400/03/05 (طفار3010) 1 (0%) 0
0
0
توسعه پتروشيمي كوهدشت (پترو كوهدشت) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي جم (جم) 30,480 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-14000-00/02/19 (ضپيك2011) 700 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-24000-1400/03/05 (ضفار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شيراز-73480-99/11/27 (هشير911) 19,889 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-9000-1400/03/05 (ضفار3001) 700 (0%) 0
0
0
سيماب رزين (شسيماب) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گچساران (پترو گچساران) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-18000-1400/03/05 (ضفار3006) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي باختر (پتروباختر) 1,000 (0%) 0
0
0
س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران) 26,860 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-9000-00/02/19 (طپيك2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-10000-00/02/19 (ضپيك2009) 1,900 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا) 34,150 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي مارون001130 (مارون ت.خ0011) 1,000 (0%) 0
0
0
توكا رنگ فولاد سپاهان (شتوكا) 53,367 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌شيراز (شيراز) 50,700 (0%) 0
0
0
لعابيران‌ (شلعاب) 23,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-28000-00/02/19 (ضپيك2016) 1 (0%) 0
0
0
پديده شيمي قرن (قرن) 60,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-16000-1400/03/05 (ضفار3005) 1 (0%) 0
0
0
آريان كيميا تك (كيمياتك) 1,000 (0%) 0
0
0
شيميايي رنگين (شرنگي) 206,985 (0%) 0
0
0
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ (شدوص) 29,930 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-10000-1400/03/05 (ضفار3002) 900 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره خليج فارس- 3ماهه16% (صفارس412) 942,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-18750-00/02/15 (ضسان2009) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-34750-00/02/15 (ضسان2013) 160 (0%) 0
0
0
پتروشيمي خراسان (خراسان) 65,700 (0%) 0
0
0
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس) 52,350 (0%) 0
0
0
گلتاش‌ (شگل) 10,580 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پاكشو-10730-99/02/28 (هكشو902) 1 (0%) 0
0
0
پارس پامچال (شپمچا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-38750-00/02/15 (طسان2014) 1 (0%) 0
0
0
پلي نار (پلينار) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-16000-00/02/19 (طپيك2012) 1 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي داراب (دارابح) 96 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پاكشو-10785-99/03/07 (ظكشو903) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره فارس307- 3ماهه18% (صفارس307) 907,500 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-34750-00/02/15 (طسان2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-12000-1400/03/05 (طفار3003) 1 (0%) 0
0
0
ح . پتروشيمي فارابي (شفاراح) 12,501 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجم) 9,535 (0%) 0
0
0
پتروشيمي جهرم (جهرم) 1,947 (0%) 0
0
0
پتروشيمي بوعلي سينا (بوعلي) 42,200 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-30750-00/02/15 (طسان2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-16750-00/02/15 (ضسان2008) 3,300 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-26750-00/02/15 (طسان2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس-14576-99/12/13 (هفارس912) 5,454 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-32000-00/02/19 (ضپيك2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت جم-38645-99/11/28 (هجم911) 810 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-14750-00/02/15 (ضسان2007) 4,444 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مارون (مارون) 150,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي دهدشت-پذيره (پترو دهدشت) 350 (0%) 0
0
0
پليمر آريا ساسول (آريا) 76,572 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارس-215730-00/05/20 (ظپارس405) 1,000 (0%) 0
0
0
كود شيميايي اوره لردگان (شلرد) 6,830 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-24000-1400/03/05 (طفار3008) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي اميركبير (شكبير) 88,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-20000-1400/03/05 (ضفار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-12000-1400/03/05 (ضفار3003) 444 (0%) 0
0
0
آتي ش شيميايي-1399/12/17 (جشيمي912) 89,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرجان (پتروشيمي مرجان) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره-پتروشيمي بيستون (پذيره-ستون) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-24000-00/02/19 (ضپيك2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-14000-1400/03/05 (ضفار3004) 1 (0%) 0
0
0
كف (شكف) 85,574 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-22750-00/02/15 (ضسان2010) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) 1,044,500 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو) 15,330 (0%) 0
0
0
توليد سموم‌ علف‌ كش (شسم) 90,805 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي اصفهان (شصفهاح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-18000-00/02/19 (ضپيك2013) 1 (0%) 0
0
0
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) 19,690 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-12750-00/02/15 (طسان2006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره پارسيان-6ماهه16% (پارسا306) 900,351 (0%) 0
0
0
نيروكلر (شكلر) 53,050 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي پاكشو (پاكشو) 80,940 (0%) 0
0
0
ح . پلي اكريل ايران (شپليح) 1 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي كازرون (كازروح) 90 (0%) 0
0
0
صنايع بهداشتي ساينا (ساينا) 158,740 (0%) 0
0
0
ح.صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشتح) 100 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فناوران (شفن) 285,580 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-18000-00/02/19 (طپيك2013) 1 (0%) 0
0
0
ح . پتروشيمي آبادان (شپتروح) 7,882 (0%) 0
0
0
تولي‌پرس‌ (شتولي) 35,667 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-8000-1400/03/05 (طفار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-26750-00/02/15 (ضسان2011) 360 (0%) 0
0
0
توليدات پتروشيمي قائد بصير (شبصير) 90,990 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-9000-1400/03/05 (طفار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارس-212500-00/04/22 (هپارس404) 8,560 (0%) 0
0
0
گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول) 9,050 (0%) 0
0
0
مشاركت گچساران- 3 ماهه 18% (مگچسا104) 1,001,920 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرواريد (پترومرواريد) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌ خارك‌ (شخارك) 41,520 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ممسني-پذيره نويسي (پتروممسني) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-8000-1400/03/05 (ضفار3000) 1,400 (0%) 0
0
0
ح. كف (شكفح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-12750-00/02/15 (ضسان2006) 6,666 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پترول-14730-99/11/15 (هترول911) 4,144 (0%) 0
0
0
پتروشيمي آبادان (شپترو) 4,467 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده