PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 ( ضجار3004 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 21:48:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,050 قیمت دیروز 969 تعداد معاملات 29 EPS
81     (%8.36) بیشترین قیمت 1,120 ارزش 1,165,906,000 P/E
قیمت آخرین معامله 1,077 کمترین قیمت 1,000 حجم 1,110 حداکثر قیمت مجاز 50,000
108     (%11.15) اولین قیمت 1,000 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/3/12 - 12:29:46   ارزش بازار (م ر) 1 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 74 1,068 1,068 5 1
1 6 1,010 1,088 15 1
1 100 1,007 1,089 67 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/12 1,050 1,000 1,120 29
1,110
1.166B
1399/3/11 969 250 1,100 62
1,936
1.877B
1399/3/10 1,134 1,101 1,200 88
3,849
4.365B
1399/3/7 962 862 1,192 8
293
281.753M
1399/3/6 830 765 1,010 28
354
299.288M
1399/3/3 988 499 1,099 16
268
264.764M
1399/2/31 1,038 1,000 1,300 10
157
162.924M
1399/2/30 1,248 906 1,350 36
823
1.027B
1399/2/29 1,375 1,251 1,500 81
2,901
3.987B
1399/2/28 1,189 1,100 1,348 27
296
352.021M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 1,840 (1.38%) 37190
853.967M
1,570.907B
بانك ملت (وبملت) 18,398 (1.38%) 22894
85.259M
1,573.402B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,703 (1.45%) 19753
439.683M
755.505B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,100 (3.73%) 11288
134.672M
564.160B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,940 (3.15%) 10606
185.242M
367.452B
بانك شهر (وشهر) 4,231 (2.44%) 7848
198.620M
831.431B
بانك دي (دي) 17,128 (5.00%) 5119
55.354M
943.819B
بانك سامان (سامان) 12,188 (1.96%) 5106
38.910M
472.836B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 9,060 (1.91%) 4449
46.443M
420.253B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 16,648 (4.99%) 2616
19.116M
315.367B
بانك خاورميانه (وخاور) 11,550 (1.74%) 2120
22.340M
254.134B
بانك سينا (وسينا) 9,426 (4.99%) 1752
23.948M
224.070B
پست بانك ايران (وپست) 16,153 (5.00%) 910
10.633M
171.618B
بانك گردشگري (وگردش) 12,442 (5.00%) 249
13.349M
166.086B
بانك ايران زمين (وزمين) 6,276 (2.00%) 188
2.607M
16.363B
بانك سرمايه (سمايه) 3,680 (2.99%) 144
3.934M
14.478B
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 990 (5.77%) 35
984
1.007B
اختيارخ وتجارت-1600-1399/03/21 (ضجار3013) 308 (1.99%) 31
949
292.714M
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 1,077 (11.15%) 29
1,110
1.166B
اختيارخ وتجارت-2000-1399/03/21 (ضجار3017) 125 (6.02%) 28
506
68.655M
بانك آينده (وآيند) 7,692 (1.99%) 19
269,499
2.073B
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 1,300 (13.33%) 16
135
174.684M
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 1,199 (12.10%) 12
351
403.601M
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 850 (11.70%) 9
54
45.915M
اختيارخ وتجارت-1500-1399/03/21 (ضجار3012) 399 (0.50%) 7
238
75.322M
اختيارخ وبملت-24000-1399/08/28 (ضملت8032) 4,000 (1.19%) 6
71
289.900M
اختيارخ وبملت-15000-1399/08/28 (ضملت8025) 9,500 (7.24%) 5
33
316.250M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 1,200 (0%) 4
150
180.010M
اختيارخ وتجارت-1400-1399/03/21 (ضجار3011) 500 (354.55%) 2
22
13.000M
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 600 (80.72%) 2
50
30.016M
اختيارخ وبملت-16000-1399/08/28 (ضملت8026) 8,300 (16.15%) 2
11
88.300M
اختيارخ وبملت-26000-1399/08/28 (ضملت8033) 3,501 (13.60%) 2
2
7.011M
اختيارخ وبملت-11000-1399/08/28 (ضملت8021) 11,600 (1,159,900.00%) 2
25
292.000M
اختيارخ وتجارت-1300-1399/03/21 (ضجار3010) 598 (49.50%) 2
130
77.740M
اختيارخ وبملت-20000-1399/08/28 (ضملت8030) 6,000 (599,900.00%) 2
12
79.000M
اختيارخ وتجارت-1800-1399/03/21 (ضجار3015) 258 (66.45%) 1
1
258,000
آتي ش بانك ها-1399/06/17 (جبانك906) 6,190 (4.99%) 1
1
27.855M
اختيارخ وتجارت-1900-1399/03/21 (ضجار3016) 198 (13.79%) 1
10
1.980M
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 729 (21.50%) 1
29
21.141M
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 900 (0%) 1
3
2.700M
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-15000-1399/08/28 (طملت8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2400-1399/07/22 (ضجار7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1399/02/31 (ضملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/08/28 (ضملت8022) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,198 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/07/22 (طجار7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-18000-1399/02/31 (ضملت2031) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 12,351 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/07/22 (طجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-17000-1399/02/31 (ضملت2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-22000-1399/02/31 (ضملت2034) 201 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/02/31 (طملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1399/02/31 (ضملت2016) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-14000-1399/08/28 (طملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/03/21 (طجار3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/07/22 (طجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-19000-1399/02/31 (طملت2032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-14000-1399/02/31 (طملت2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/03/21 (طجار3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2200-1399/03/21 (ضجار3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1399/02/31 (ضملت2020) 6,506 (1.12%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/02/31 (ضملت2017) 8,600 (1.59%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/03/21 (طجار3021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-17000-1399/08/28 (ضملت8027) 8,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/07/22 (طجار7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/07/22 (ضجار7018) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-19000-1399/08/28 (ضملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-10000-1399/02/31 (طملت2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-22000-1399/08/28 (طملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-13000-1399/08/28 (طملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1399/02/31 (طملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-16000-1399/02/31 (ضملت2029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/07/22 (ضجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-18000-1399/08/28 (ضملت8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2600-1399/07/22 (ضجار7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/07/22 (طجار7019) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/03/10 (جبانك903) 5,210 (7.62%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/08/28 (طملت8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/07/22 (طجار7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1500-1399/07/22 (ضجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1399/03/21 (طجار3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2400-1399/03/21 (ضجار3019) 214 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/02/31 (ضملت2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-15000-1399/02/31 (طملت2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-17000-1399/08/28 (طملت8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/07/22 (ضجار7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2600-1399/03/21 (ضجار3020) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9500-1399/02/31 (ضملت2022) 5,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-24000-1399/08/28 (طملت8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/02/31 (ضملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-16000-1399/08/28 (طملت8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/02/31 (ضملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/02/31 (ضملت2019) 1,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-19000-1399/02/31 (ضملت2032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-13000-1399/02/31 (طملت2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/07/22 (طجار7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-19000-1399/08/28 (طملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2800-1399/07/22 (ضجار7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/03/21 (طجار3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1700-1399/07/22 (ضجار7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1399/07/22 (ضجار7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/02/31 (طملت2017) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-20000-1399/08/28 (طملت8030) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0.10%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-24000-1399/02/31 (ضملت2035) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-17000-1399/02/31 (طملت2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/02/31 (طملت2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1399/07/22 (طجار7015) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1399/02/31 (ضملت2018) 8,000 (2.39%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1900-1399/07/22 (ضجار7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/03/21 (طجار3020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2800-1399/03/21 (ضجار3021) 90 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1399/02/31 (طملت2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/03/21 (طجار3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-13000-1399/08/28 (ضملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/02/31 (طملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/07/22 (طجار7014) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1399/02/31 (طملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-24000-1399/02/31 (طملت2035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-22000-1399/02/31 (طملت2034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/03/21 (طجار3019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1700-1399/03/21 (ضجار3014) 501 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1300-1399/07/22 (ضجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/07/22 (طجار7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31 (ضملت2023) 5,400 (2.45%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/03/21 (طجار3016) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9000-1399/02/31 (طملت2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-15000-1399/02/31 (ضملت2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/03/21 (طجار3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/07/22 (طجار7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1399/02/31 (طملت2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/03/21 (طجار3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-14000-1399/08/28 (ضملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-13000-1399/02/31 (ضملت2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-26000-1399/08/28 (طملت8033) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/02/31 (ضملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-20000-1399/02/31 (ضملت2033) 1,900 (0.16%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/08/28 (طملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/07/22 (طجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9000-1399/02/31 (ضملت2021) 6,500 (6.17%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9500-1399/02/31 (طملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/07/22 (ضجار7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/02/31 (طملت2025) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/03/21 (طجار3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-18000-1399/02/31 (طملت2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-14000-1399/02/31 (ضملت2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-18000-1399/08/28 (طملت8028) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2200-1399/07/22 (ضجار7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 1,600 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/07/22 (طجار7016) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-16000-1399/02/31 (طملت2029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-20000-1399/02/31 (طملت2033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/02/31 (طملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-22000-1399/08/28 (ضملت8031) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده