PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح. شركت سيمان خرم آباد
ح. شركت سيمان خرم آباد ( سخرمح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:00:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,100
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 900
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 171,569 تعداد سهام 171,569,138
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 2,000 (1.91%) 664
8.302M
17.150B
سيمان خوزستان (سخوز) 5,250 (1.37%) 614
5.454M
28.445B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,389 (4.99%) 493
8.808M
12.231B
سيمان مجد خواف (سخواف) 1,750 (4.60%) 444
6.047M
10.456B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 3,600 (2.12%) 324
1.288M
4.776B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,676 (1.30%) 251
2.912M
4.819B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 1,720 (1.42%) 217
1.907M
3.361B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,481 (5.00%) 202
1.840M
10.067B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 1,575 (4.31%) 191
1.102M
1.760B
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,880 (0.70%) 152
1.124M
2.188B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 9,361 (4.99%) 148
213,982
2.022B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 3,256 (5.00%) 146
1.239M
4.035B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 1,305 (4.99%) 140
3.363M
4.388B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,802 (1.64%) 135
1.270M
2.318B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 14,542 (5.00%) 122
229,827
3.335B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 5,315 (0.91%) 120
293,493
1.608B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 2,670 (3.33%) 106
415,616
1.113B
سيمان فارس نو (سفانو) 4,906 (4.96%) 80
318,145
1.556B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 3,610 (4.97%) 75
413,073
1.491B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 4,344 (0.50%) 60
559,246
2.445B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 2,381 (4.98%) 52
715,941
1.705B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,304 (5.00%) 51
122,781
770.947M
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,400 (1.48%) 41
145,469
636.061M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 2,881 (4.99%) 36
558,212
1.608B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 2,691 (9.97%) 29
257,362
692.561M
سيمان كردستان (سكرد) 1,282 (5.00%) 19
144,111
184.750M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 6,387 (5.00%) 17
500,068
3.194B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 7,320 (4.99%) 15
202,005
1.479B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 17,400 (3.81%) 14
6,755
118.529M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 33,100 (4.89%) 11
21,066
697.285M
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 2,929 (4.98%) 6
46,751
136.934M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 1,834 (4.98%) 3
13,532
24.818M
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
سيمان‌ دورود (سدور) 1,572 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,403,425 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي استانداردسيمان (عصفها) 1,350,153 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان سپاهان (عسپاها2) 1,133,900 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 11,831 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان شركت سيمان شرق (عشرق) 1,137,721 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
سيمان باقران (سباقر) 1,400 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان خوزستان (عخوز) 1,256,864 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 8,694 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 2,188 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده