PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع صنايع لاستيك يزد
مجتمع صنايع لاستيك يزد ( پيزد ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 06:41:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 53,607 قیمت دیروز 53,607 تعداد معاملات 0 EPS 6138
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 8.7
قیمت آخرین معامله 53,217 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 56,287
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 276,294 حداقل قیمت مجاز 50,927
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 27,339,570 تعداد سهام 510,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 241 51,800 54,980 99 1
1 100 51,010 55,100 400 1
1 100 50,993 55,500 500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 53,607 51,750 55,000 1,102
63,710
3.401B
1400/9/7 53,676 51,700 55,000 1,143
99,446
5.302B
1400/9/6 53,877 51,576 57,003 1,428
527,487
28.420B
1400/9/3 54,290 53,201 55,500 1,100
139,125
7.507B
1400/9/2 54,636 52,813 55,500 1,690
191,565
10.466B
1400/9/1 54,635 53,000 55,970 1,697
243,940
13.359B
1400/8/30 53,546 52,001 55,203 1,339
219,728
11.714B
1400/8/29 54,520 53,000 55,000 1,248
96,356
5.166B
1400/8/26 55,015 53,310 55,472 1,428
159,792
8.812B
1400/8/25 54,820 53,310 54,604 1,120
74,433
4.034B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبلچکیده