PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 ( ضغدر8038 ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار آتی 20:23:26
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 10,760 قیمت دیروز 10,057 تعداد معاملات 5 EPS
703     (%6.99) بیشترین قیمت 10,760 ارزش 308,620,000 P/E
قیمت پایانی 10,642 کمترین قیمت 10,500 حجم 29 حداکثر قیمت مجاز 100,000
585     (%5.82) اولین قیمت 10,500 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/4/24 - 11:06:37   ارزش بازار (م ر) 10 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5 7,200 11,600 1 1
0 0 0 12,820 30 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/22 10,057 9,990 10,500 7
107
1.076B
1399/4/18 9,979 9,900 10,005 4
8
79.830M
1399/4/17 11,043 11,000 11,100 2
7
77.300M
1399/4/16 10,940 10,000 11,000 6
33
361.032M
1399/4/15 8,693 7,800 10,000 37
507
4.407B
1399/4/3 6,790 6,720 7,490 5
22
149.380M
1399/4/2 5,917 5,900 6,000 11
142
840.200M
1399/3/27 5,081 5,000 5,177 11
250
1.270B
1399/3/26 4,663 4,000 5,500 13
240
1.119B
1399/3/25 5,000 5,000 5,000 1
5
25.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 17,280 (2.76%) 47362
193.364M
3,445.322B
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 35,570 (4.99%) 25093
234.757M
8,350.303B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 23,900 (2.25%) 7449
32.808M
793.776B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 21,840 (4.96%) 3009
14.292M
316.969B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 40,930 (4.99%) 1444
9.329M
381.847B
اختيارخ وغدير-18000-1399/08/26 (ضغدر8045) 7,500 (6.90%) 11
139
1.055B
اختيارخ وغدير-17000-1399/08/26 (ضغدر8044) 8,000 (10.74%) 7
141
1.175B
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 (ضغدر8038) 10,760 (6.99%) 5
29
308.620M
اختيارخ وغدير-6510-1399/08/26 (ضغدر8030) 13,001 (7.14%) 5
16
208.016M
اختيارخ وغدير-14000-1399/08/26 (ضغدر8041) 9,850 (3.68%) 3
31
296.350M
اختيارخ وغدير-15000-1399/08/26 (ضغدر8042) 10,000 (11.20%) 3
5
48.600M
اختيارخ وغدير-13000-1399/08/26 (ضغدر8040) 10,000 (25.00%) 1
10
100.000M
اختيارخ وغدير-8010-1399/08/26 (ضغدر8033) 12,800 (28.00%) 1
1
12.800M
اختيارخ وغدير-24000-1399/08/26 (ضغدر8049) 7,000 (699,900.00%) 1
3
21.000M
اختيارخ وغدير-12000-1399/08/26 (ضغدر8039) 9,300 (11.58%) 1
1
9.300M
اختيارخ وغدير-22000-1399/08/26 (ضغدر8048) 8,000 (799,900.00%) 1
5
40.000M
اختيارخ وغدير-3310-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7010-1399/08/26 (ضغدر8031) 9,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/08/26 (طغدر8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9500-1399/08/26 (ضغدر8036) 13,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4510-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/08/26 (طغدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/08/26 (طغدر8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/08/26 (طغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-19000-1399/08/26 (ضغدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/08/26 (ضغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/08/26 (ضغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/08/26 (ضغدر8043) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/08/26 (طغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/08/26 (طغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/08/26 (ضغدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 (ضغدر8037) 13,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5510-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-15000-1399/08/26 (طغدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 780,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/08/26 (طغدر8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/08/26 (طغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/08/26 (طغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/08/26 (طغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-19000-1399/08/26 (طغدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3910-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/08/26 (طغدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/08/26 (طغدر8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 (ضغدر8035) 13,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8500-1399/08/26 (ضغدر8034) 14,007 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/08/26 (طغدر8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/08/26 (طغدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5010-1399/08/26 (ضغدر8027) 13,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/08/26 (طغدر8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-22000-1399/08/26 (طغدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-17000-1399/08/26 (طغدر8044) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده