PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فنرسازي‌زر
فنرسازي‌زر ( خزر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:16:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 48,030 قیمت دیروز 48,130 تعداد معاملات 28 EPS 341
100     (%0.21) بیشترین قیمت 47,170 ارزش 5,123,888,420 P/E 140.9
قیمت آخرین معامله 47,170 کمترین قیمت 47,170 حجم 108,626 حداکثر قیمت مجاز 51,010
960     (%1.99) اولین قیمت 47,170 حجم مبنا 1,041,016 حداقل قیمت مجاز 47,170
تاریخ آخرین معامله 1399/12/13 - 12:26:44   ارزش بازار (م ر) 38,423,859 تعداد سهام 799,997,068
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 47,170 9,222,973 1684
0 0 0 47,180 63,024 10
0 0 0 47,190 2,996 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/13 48,030 47,170 47,170 28
108,626
5.124B
1399/12/12 48,130 47,310 47,310 31
150,204
7.106B
1399/12/11 48,270 47,430 47,430 31
123,246
5.846B
1399/12/10 48,390 47,530 47,530 19
113,530
5.396B
1399/12/9 48,500 47,650 47,650 36
125,279
5.970B
1399/12/6 48,620 48,130 48,130 160
501,088
24.117B
1399/12/5 49,110 48,170 48,170 43
39,845
1.919B
1399/12/4 49,150 48,330 48,330 54
164,741
7.962B
1399/12/3 49,310 48,480 48,480 50
153,568
7.445B
1399/12/2 49,460 48,930 48,930 204
461,321
22.572B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/3 6 1396 7 0 13 -45 -47
1396/4/28 3 1396 7 0 -19 -45 -23
1395/12/19 12 1396 7 1 -45 -45 -126
1395/12/19 12 1395 -41 -126
1395/10/30 9 1395 -41 -120 -63 -126 -139

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 39,000 (2.44%) 4237
9.958M
394.582B
ايران‌ خودرو (خودرو) 2,450 (1.61%) 2703
72.384M
177.374B
سايپا (خساپا) 2,250 (1.75%) 2057
89.381M
201.945B
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 3,903 (1.93%) 1056
10.713M
41.935B
اختيارخ خودرو-3000-1400/02/08 (ضخود2007) 123 (18.54%) 859
40,179
5.089B
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 20,360 (1.97%) 531
3.324M
67.684B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 2,910 (1.69%) 434
3.814M
11.099B
اختيارخ خودرو-2500-1400/02/08 (ضخود2006) 264 (7.37%) 203
6,486
1.698B
اختيارخ خودرو-2000-1400/02/08 (ضخود2005) 560 (11.25%) 123
3,319
1.920B
نيرو محركه‌ (خمحركه) 4,830 (1.83%) 98
444,725
2.148B
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 16,600 (1.95%) 86
413,714
6.868B
پارس‌ خودرو (خپارس) 5,770 (1.87%) 80
1.047M
6.039B
اختيارخ خودرو-4000-1400/02/08 (ضخود2009) 45 (8.16%) 79
4,601
213.788M
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 2,710 (1.81%) 77
1.200M
3.253B
ايران خودرو ديزل (خاور) 5,990 (2.00%) 69
2.131M
12.763B
زامياد (خزاميا) 8,300 (1.89%) 55
83,867
696.096M
اختيارخ خودرو-7000-1400/02/08 (ضخود2013) 10 (23.08%) 52
2,530
28.110M
سايپا ديزل (خكاوه) 3,563 (1.98%) 51
438,243
1.561B
اختيارخ خساپا-2500-1400/03/26 (ضسپا3004) 275 (8.64%) 39
1,316
371.032M
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 45,430 (1.98%) 35
175,960
7.994B
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 2,470 (1.98%) 31
174,437
430.859M
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 5,680 (1.90%) 31
131,465
746.721M
فنرسازي‌زر (خزر) 47,170 (1.99%) 28
108,626
5.124B
اختيارخ خودرو-3500-1400/02/08 (ضخود2008) 68 (17.07%) 26
892
63.234M
ايركا پارت صنعت (خكار) 21,620 (1.99%) 23
13,998
302.637M
اختيارخ خودرو-4500-1400/02/08 (ضخود2010) 26 (10.34%) 23
1,140
29.180M
بهمن ديزل (خديزل) 41,807 (2.00%) 18
80,691
3.373B
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 51,044 (4.00%) 17
60,033
3.064B
رادياتور ايران‌ (ختور) 23,400 (1.97%) 16
12,620
295.308M
توليدمحورخودرو (خمحور) 59,870 (2.00%) 16
253,421
15.172B
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 60,590 (1.99%) 14
20,763
1.258B
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 92,130 (2.00%) 13
8,923
822.076M
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 109,490 (2.00%) 13
51,617
5.652B
اختيارخ خودرو-5000-1400/02/08 (ضخود2011) 20 (13.04%) 13
596
12.980M
اختيارخ خساپا-2000-1400/03/26 (ضسپا3003) 480 (12.57%) 11
320
167.538M
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 14,890 (1.97%) 11
66,573
991.272M
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 16,280 (1.99%) 10
8,165
132.926M
چرخشگر (خچرخش) 18,130 (2.00%) 8
17,475
316.822M
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 28,150 (1.98%) 8
5,486
154.431M
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 23,152 (3.00%) 7
7,145
165.421M
سايپاآذين‌ (خاذين) 4,710 (1.88%) 7
37,601
177.101M
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 15,133 (4.00%) 6
5,104
77.239M
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 7,900 (1.99%) 5
15,858
125.278M
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 1,002,000 (0.20%) 5
1,012
1.014B
اختيارخ خساپا-3000-1400/03/26 (ضسپا3005) 199 (6.42%) 4
8
1.289M
اختيارخ خساپا-1400-1400/03/26 (ضسپا3000) 1,010 (2.04%) 2
51
51.499M
اختيارخ خساپا-1600-1400/03/26 (ضسپا3001) 820 (7.87%) 2
91
74.618M
اختيارخ خودرو-6000-1400/02/08 (ضخود2012) 20 (11.11%) 2
11
200,000
اختيارخ خساپا-1800-1400/03/26 (ضسپا3002) 640 (3.90%) 1
90
57.600M
اختيارخ خساپا-3500-1400/03/26 (ضسپا3006) 60 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1400/02/08 (طخود2010) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 983,371 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1400/02/08 (طخود2006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا038-3ماهه 18% (صايپا038) 960,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1400/02/08 (طخود2007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1400/06/23 (جاتو006) 273,431 (0.88%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,600 (0%) 0
0
0
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 3,530 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3540-00/11/06 (هخود011) 150 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
فنرسازي‌خاور (خفنر) 8,750 (1.91%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1400/03/26 (ضسپا3007) 50 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1400/03/26 (طسپا3003) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف408-3ماهه 18% (صدف408) 902,600 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1400/02/08 (طخود2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1400/03/26 (طسپا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3500-1400/03/26 (طسپا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1400/03/26 (طسپا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4500-1400/03/26 (طسپا3008) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/12/19 (جاتو912) 307,253 (23.54%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1400/03/26 (طسپا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4500-1400/03/26 (ضسپا3008) 26 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 249 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1400/02/08 (طخود2011) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 1,020,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1400/02/08 (طخود2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1400/02/08 (طخود2008) 1 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1400/02/08 (طخود2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 912,500 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 1,000,001 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 153 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2500-1400/03/26 (طسپا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1400/03/26 (طسپا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1400/03/26 (طسپا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خودرو-3598-00/12/06 (ظخود012) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 1,020,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف048-3ماهه 18% (صدف048) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,020,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1400/02/08 (طخود2005) 10 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 967,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا308-3ماهه 18% (صايپا308) 995,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سازه گسترسايپاسهامي خاص 381,853,478 47.730
شخص حقیقی 72,859,597 9.100
شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا-سهامي عام- 50,075,852 6.250
شركت سايپا 14,037,004 1.750

چکیده
توليد و فروش انواع فنر براي وسائط نقليه موتوري و صنعتي و ماشين هاي كشاورزي. شركت قادر به انجام ساير امور فني، بازرگاني و سرمايه گذاري مرتبط است.

تلفن شرکت: 44923193-5
نمابر شرکت: 44922647
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 15 جاده قديم كرج-جنب شركت زامياد
وب سایت شرکت: http://www.zarspring.com
پست الکترونیک شرکت: info@zarspring.com
مدیر عامل: آقای مهدی صدری
توليد و فروش انواع فنر براي وسائط نقليه موتوري و صنعتي و ماشين هاي كشاورزي. شركت قادر به انجام ساير امور فني، بازرگاني و سرمايه گذاري مرتبط است.
تلفن امور سهام: 44923193-5 (داخلی 341 و 340)
مدیر سهام: آقای مجید احدی
مدیر مالی: حسن یوسفی
مدیر روابط عمومی: فریده کنگاور نظری