PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌پارسيان‌
بانك‌پارسيان‌ ( وپارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:53:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,723 قیمت دیروز 1,744 تعداد معاملات 1209 EPS -383
21     (%1.20) بیشترین قیمت 1,750 ارزش 64,180,335,562 P/E -4.5
قیمت آخرین معامله 1,740 کمترین قیمت 1,657 حجم 37,559,387 حداکثر قیمت مجاز 1,831
4     (%0.23) اولین قیمت 1,671 حجم مبنا 62,536,000 حداقل قیمت مجاز 1,657
تاریخ آخرین معامله 1400/10/29 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 269,373,820 تعداد سهام 156,340,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 20,000 1,704 1,740 350,118 3
4 21,800 1,700 1,741 55,000 2
3 35,238 1,699 1,742 87,583 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/10/29 1,723 1,657 1,750 1,209
37.559M
64.180B
1400/10/28 1,744 1,704 1,749 758
35.054M
59.794B
1400/10/27 1,793 1,732 1,854 1,426
37.878M
67.207B
1400/10/26 1,823 1,769 1,859 1,008
25.874M
46.815B
1400/10/25 1,833 1,780 1,837 998
23.443M
42.064B
1400/10/22 1,857 1,822 1,870 685
12.633M
23.201B
1400/10/21 1,862 1,829 1,910 985
23.210M
43.275B
1400/10/20 1,860 1,798 1,910 1,299
32.642M
60.623B
1400/10/19 1,864 1,808 1,898 1,065
23.196M
42.297B
1400/10/18 1,888 1,840 1,942 1,328
25.609M
48.388B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/12/22 12 1396 51 120 18 18 41
1395/12/22 12 1395 30 41
1395/12/22 9 1395 30 -621 41 -106
1394/12/26 12 1395 120 41 41 47
1394/12/26 12 1394 92

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 2,869 (0.07%) 3072
104.597M
298.431B
بانك تجارت (وتجارت) 1,747 (0.63%) 2494
65.080M
113.558B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,833 (0.33%) 1618
58.383M
106.869B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,740 (0.23%) 1209
37.559M
64.180B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 7,300 (0.14%) 818
15.449M
112.908B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,181 (0.50%) 572
12.526M
39.789B
بانك گردشگري (وگردش) 10,310 (0.19%) 490
17.559M
180.862B
بانك سرمايه (سمايه) 4,135 (2.99%) 438
3.693M
15.262B
بانك خاورميانه (وخاور) 4,900 (1.05%) 269
3.408M
16.712B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,104 (4.97%) 193
6.333M
13.324B
اعتباري ملل (وملل) 9,210 (2.54%) 145
980,657
9.105B
اختيارخ وبصادر-2000-1400/11/06 (ضصاد1113) 9 (40.00%) 104
4,225
53.788M
اختيارخ وبملت-3000-1400/11/13 (ضملت1133) 65 (0%) 97
3,192
227.921M
اختيارخ وبملت-3500-1400/11/13 (ضملت1134) 2 (66.67%) 89
4,527
13.632M
بانك ايران زمين (وزمين) 8,490 (1.92%) 49
257,165
2.182B
اختيارخ وبصادر-1800-1400/11/06 (ضصاد1112) 67 (5.63%) 19
532
36.253M
اختيارخ وبملت-2000-1401/03/18 (ضملت3009) 1,210 (9.63%) 10
49
60.120M
اختيارخ وبصادر-1600-1400/11/06 (ضصاد1111) 235 (7.84%) 8
374
87.993M
اختيارخ وپارس-1800-1401/02/28 (ضپاس2012) 252 (20.57%) 7
94
23.532M
اختيارخ وبملت-2500-1401/03/18 (ضملت3010) 850 (1.43%) 7
76
63.160M
اختيارخ وبملت-4000-1400/11/13 (ضملت1135) 1 (0%) 5
30
32,000
اختيارخ وپارس-1600-1401/02/28 (ضپاس2011) 325 (9.06%) 5
500
160.700M
اختيارخ وبملت-4500-1400/11/13 (ضملت1136) 1 (0%) 3
148
148,000
اختيارخ وبصادر-1400-1400/11/06 (ضصاد1110) 470 (2.49%) 3
3
1.410M
اختيارخ وتجارت-2000-1401/02/21 (ضجار2013) 170 (4.49%) 3
29
4.919M
اختيارخ وبملت-2500-1400/11/13 (ضملت1132) 550 (43.60%) 2
2
949,000
اختيارخ وبملت-2000-1400/11/13 (ضملت1131) 806 (15.16%) 2
20
16.120M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,726 (2.98%) 2
100
172,600
اختيارف وبملت-3000-1400/11/13 (طملت1133) 150 (206.12%) 1
1
150,000
اختيارخ وپارس-1200-1401/02/28 (ضپاس2009) 660 (1.54%) 1
5
3.300M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/11/06 (ضصاد1114) 1 (0%) 1
20
20,000
اختيارخ وپارس-3000-1401/02/28 (ضپاس2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1401/03/18 (ضملت3011) 112 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1401/02/28 (طپاس2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1401/03/18 (طملت3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1800-1401/03/18 (ضملت3008) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1401/02/21 (طجار2009) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1401/02/21 (طجار2011) 50 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1401/03/18 (طملت3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1200-1400/11/06 (ضصاد1118) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2500-1400/11/13 (طملت1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1401/02/28 (طپاس2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1401/02/21 (ضجار2011) 470 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1401/03/11 (طصاد3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1401/03/11 (ضصاد3016) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1400/11/13 (طملت1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبملت-6100-01/08/04 (هملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1401/03/18 (طملت3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1401/02/21 (طجار2014) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1400-1401/02/28 (طپاس2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1401/02/28 (طپاس2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1401/03/11 (ضصاد3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تجارت-3628-01/09/02 (ظتجار109) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ونوين-6737-02/04/31 (ظنوين204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1401/03/11 (ضصاد3017) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1401/02/21 (طجار2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1401/03/11 (طصاد3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1800-1401/03/18 (طملت3008) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/12/08 (جبانك012) 5,864 (0.17%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1401/03/18 (ضملت3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1401/03/18 (طملت3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1401/02/21 (طجار2015) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 932 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 2,394 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1401/02/21 (ضجار2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1401/02/21 (طجار2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1401/02/21 (طجار2013) 220 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/11/06 (طصاد1113) 150 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 9,971 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/11/13 (طملت1134) 600 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1400-1401/02/28 (ضپاس2010) 600 (0%) 0
0
0
ح . بانك رفاه كارگران (ورفاهح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1200-1401/03/11 (ضصاد3011) 870 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1401/03/18 (طملت3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/11/13 (طملت1137) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1401/03/11 (طصاد3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1401/03/11 (طصاد3017) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1401/02/21 (ضجار2016) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/11/06 (طصاد1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1401/03/11 (طصاد3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1401/03/11 (طصاد3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1400/11/06 (طصاد1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/11/06 (طصاد1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/11/13 (طملت1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1401/03/18 (ضملت3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1401/02/21 (طجار2012) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1401/02/28 (طپاس2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3500-1401/03/18 (ضملت3012) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1401/03/11 (ضصاد3014) 640 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1401/03/18 (طملت3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1401/02/28 (ضپاس2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/11/06 (ضصاد1117) 650 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1400-1401/03/11 (ضصاد3012) 690 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبصادر-3217-01/08/25 (ظصادر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1401/03/18 (ضملت3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1400/11/06 (ضصاد1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1401/03/18 (ضملت3014) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تجارت-3597-01/08/17 (هتجار108) 376 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 3,270 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/11/06 (طصاد1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/11/13 (طملت1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/11/13 (طملت1138) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1401/03/18 (طملت3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1401/02/28 (طپاس2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1401/03/11 (طصاد3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1401/03/11 (ضصاد3015) 302 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ونوين-6624-02/03/31 (هنوين203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1401/03/11 (طصاد3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1400/11/06 (طصاد1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1600-1401/03/11 (ضصاد3013) 520 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1401/02/28 (ضپاس2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/11/06 (طصاد1112) 150 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1401/02/28 (طپاس2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1400/11/06 (طصاد1111) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1401/02/21 (ضجار2012) 301 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/11/13 (ضملت1138) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1401/02/21 (ضجار2014) 72 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/11/06 (طصاد1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1401/02/21 (ضجار2009) 653 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1400/11/13 (ضملت1137) 5 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1401/02/21 (ضجار2010) 501 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 6,980 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1200-1401/02/28 (طپاس2009) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبملت-6153-01/08/21 (ظملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبصادر-3189-01/08/10 (هصادر108) 292 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2500-1401/03/18 (طملت3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/11/06 (ضصاد1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1401/02/28 (ضپاس2013) 100 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه سرمايه گذاري تدبير-سهامي عام- 11,669,785,237 7.460
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- 11,176,600,126 7.140
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- 9,131,019,353 5.840
شركت مهرآفرينان دوران-سهامي خاص- 7,810,984,347 4.990
موسسه رفاه وتامين اتيه اميد 7,774,716,266 4.970
شركت تك آوران شرق-سهامي عام- 7,698,560,591 4.920
شركت پديده آفرين شفق-سهامي خاص- 7,670,156,378 4.900
شركت ايده گستردورانديش-سهامي خاص- 7,515,516,888 4.800
شركت توسعه اقتصادفردا-سهامي خاص- 7,428,824,802 4.750
شركت فرازوفروداقتصادآينده-سهامي خاص- 5,513,296,152 3.520
شركت نگارنصرسهم-سهامي خاص- 5,381,498,817 3.440
شركت بازرگاني پاسادداناايرانيان-سهامي خاص- 5,130,677,718 3.280
BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان 4,855,338,347 3.100
شركت خدمات بيمه ايران خودرو-سهامي خاص- 4,194,752,665 2.680
شركت گروه مالي پارسيان-سهامي خاص- 4,112,314,530 2.630
شركت سرزمين پهناورمهر-سهامي خاص- 3,972,980,596 2.540
شركت توسعه اقتصادآينده سازان-سهامي خاص- 3,415,179,000 2.180
شركت تام ايران خودرو-سهامي عام- 1,785,367,098 1.140
شركت توليدي نيرومحركه-سهامي خاص- 1,682,621,721 1.070
شركت تحقيق طراحي وتوليدموتورايران خودرو 1,591,444,282 1.010

چکیده
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد

تلفن امور سهام: 32-88375301 داخلی 551 الی 559
نمابر شرکت: شماره فکس :88362730
وب سایت شرکت: http://www.parsian-bank.com
آدرس شرکت: آدرس : تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادي خيابان زرافشان ساختمان مرکزي پلاک 4 طبقه همکف
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد
مدیر مالی: آقای مهدی رضایی
مدیر سهام: آقای محمد امیری
مدیر روابط عمومی: آقای علی جهانی
آدرس امور سهام: هران - شهرک غرب - خ فلامک شمال - نبش خیابان درخشان- ساختمان آریو - طبقه 7 - واحد6 - کدپستی 1466693413
وب سایت امور سهام: http://www.parsian-bank.com/shareholders_portal.html
مدیر عامل: آقای کورش پرویزیان
آدرس شرکت: تهران، شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی، نبش خیابان درخشان، ساختمان آریو، طبقه هفتم، واحد 6