PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌پارسيان‌
بانك‌پارسيان‌ ( وپارس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,750 قیمت دیروز 2,760 تعداد معاملات 240 EPS 48
10     (%0.36) بیشترین قیمت 2,710 ارزش 14,978,850,210 P/E 57.3
قیمت آخرین معامله 2,710 کمترین قیمت 2,710 حجم 5,527,251 حداکثر قیمت مجاز 2,920
50     (%1.81) اولین قیمت 2,710 حجم مبنا 43,165,468 حداقل قیمت مجاز 2,710
تاریخ آخرین معامله 1400/1/22 - 12:29:51   ارزش بازار (م ر) 429,935,000 تعداد سهام 156,340,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 2,710 47,144,222 834
0 0 0 2,720 294,934 8
0 0 0 2,730 422,207 15


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/22 2,750 2,710 2,710 240
5.527M
14.979B
1400/1/21 2,760 2,730 2,730 481
14.424M
39.379B
1400/1/18 2,780 2,780 2,800 1,488
38.938M
108.269B
1400/1/17 2,830 2,820 2,930 3,108
88.737M
251.541B
1400/1/16 2,870 2,870 2,880 2,663
102.410M
293.932B
1400/1/15 2,920 2,880 2,880 327
9.269M
26.696B
1400/1/14 2,930 2,930 2,980 1,132
41.683M
122.199B
1400/1/11 2,980 2,970 3,020 2,698
82.060M
244.229B
1400/1/10 3,030 3,010 3,110 3,288
89.800M
272.093B
1400/1/8 3,070 3,050 3,150 3,845
111.017M
340.699B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/12/22 12 1396 51 120 18 18 41
1395/12/22 12 1395 30 41
1395/12/22 9 1395 30 -621 41 -106
1394/12/26 12 1395 120 41 41 47
1394/12/26 12 1394 92

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 3,930 (1.03%) 8829
310.355M
1,201.989B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 13,320 (0.15%) 2478
40.989M
545.551B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,300 (1.60%) 1998
44.689M
191.842B
اعتباري ملل (وملل) 13,336 (0.01%) 1028
26.521M
353.732B
بانك سامان (سامان) 9,650 (1.99%) 728
8.454M
81.710B
بانك سينا (وسينا) 3,130 (1.88%) 668
22.337M
69.949B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,440 (1.61%) 432
32.633M
79.624B
بانك شهر (وشهر) 5,667 (4.00%) 422
7.594M
43.125B
بانك تجارت (وتجارت) 2,690 (1.82%) 245
12.122M
32.608B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,710 (1.81%) 240
5.527M
14.979B
پست بانك ايران (وپست) 22,870 (1.97%) 145
4.968M
113.616B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,910 (1.98%) 134
2.902M
25.860B
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 260 (4.76%) 52
2,474
645.186M
بانك سرمايه (سمايه) 5,383 (1.98%) 45
1.074M
5.779B
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 115 (2.54%) 44
2,616
293.375M
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 400 (22.32%) 26
527
206.292M
بانك آينده (وآيند) 16,191 (2.00%) 24
30,332
491.105M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 54 (11.48%) 20
1,060
67.912M
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 700 (28.68%) 20
250
165.285M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,520 (1.95%) 11
89,705
226.057M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 220 (0%) 8
49
10.965M
بانك گردشگري (وگردش) 17,095 (2.00%) 6
2,440
41.712M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 285 (8.06%) 5
140
40.455M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,177 (4.00%) 4
1,880
24.773M
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 50 (16.67%) 4
49
2.400M
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 440 (0%) 4
52
27.989M
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 237 (58.00%) 2
6
945,000
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 69 (56.82%) 1
10
690,000
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 717 (4.40%) 1
1
717,000
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 50 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 80 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 640 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,163 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 15 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 45 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 560 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 22 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 33 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 30 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 166 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 750 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,622 (0.55%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 945 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 11 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 870 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- 11,226,423,349 7.180
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- 9,129,019,353 5.830
شركت مهرآفرينان دوران-سهامي خاص- 7,810,984,347 4.990
موسسه رفاه وتامين اتيه اميد 7,774,716,266 4.970
شركت گروه سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص- 7,725,798,148 4.940
شركت تك آوران شرق-سهامي عام- 7,698,560,591 4.920
شركت پديده آفرين شفق-سهامي خاص- 7,670,156,378 4.900
شركت ايده گستردورانديش-سهامي خاص- 7,515,516,888 4.800
شركت توسعه اقتصادفردا-سهامي خاص- 7,428,824,802 4.750
شركت فرازوفروداقتصادآينده-سهامي خاص- 5,513,296,152 3.520
شركت نگارنصرسهم-سهامي خاص- 5,381,498,817 3.440
شركت بازرگاني پاسادداناايرانيان-سهامي خاص- 5,130,677,718 3.280
شركت خدمات بيمه ايران خودرو-سهامي خاص- 4,194,752,665 2.680
شركت سرزمين پهناورمهر-سهامي خاص- 3,972,980,596 2.540
شركت كشاورزي مدبركشت توس-سهامي خاص- 3,947,979,790 2.520
شركت گروه مالي پارسيان-سهامي خاص- 3,593,855,159 2.290
شركت توسعه اقتصادآينده سازان-سهامي خاص- 3,415,179,000 2.180
شركت طراحي مهندسي خودروقشم-سهامي خاص- 3,212,021,143 2.050
BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان 2,184,088,695 1.390
شركت تام ايران خودرو-سهامي خاص- 1,820,433,884 1.160
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 1,713,645,626 1.090
شركت تهيه وتوزيع قطعات ولوازم يدكي ايران 1,682,621,768 1.070
شركت توليدي نيرومحركه-سهامي خاص- 1,682,621,721 1.070
شركت توليدمحورخودرو-سهامي خاص- 1,615,347,112 1.030
شركت تحقيق طراحي وتوليدموتورايران خودرو 1,591,444,282 1.010

چکیده
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد

تلفن امور سهام: 32-88375301 داخلی 551 الی 559
نمابر شرکت: شماره فکس :88362730
وب سایت شرکت: http://www.parsian-bank.com
آدرس شرکت: آدرس : تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادي خيابان زرافشان ساختمان مرکزي پلاک 4 طبقه همکف
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد
مدیر مالی: آقای مهدی رضایی
مدیر سهام: آقای محمد امیری
مدیر روابط عمومی: آقای علی جهانی
آدرس امور سهام: هران - شهرک غرب - خ فلامک شمال - نبش خیابان درخشان- ساختمان آریو - طبقه 7 - واحد6 - کدپستی 1466693413
وب سایت امور سهام: http://www.parsian-bank.com/shareholders_portal.html
مدیر عامل: آقای کورش پرویزیان
آدرس شرکت: تهران، شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی، نبش خیابان درخشان، ساختمان آریو، طبقه هفتم، واحد 6