PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌پارسيان‌
بانك‌پارسيان‌ ( وپارس ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:58:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,760 قیمت دیروز 2,681 تعداد معاملات 2594 EPS -156
79     (%2.95) بیشترین قیمت 2,779 ارزش 176,700,616,825 P/E -17.5
قیمت پایانی 2,729 کمترین قیمت 2,685 حجم 64,745,943 حداکثر قیمت مجاز 2,815
48     (%1.79) اولین قیمت 2,710 حجم مبنا 44,759,418 حداقل قیمت مجاز 2,547
تاریخ آخرین معامله 1400/7/3 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 426,651,860 تعداد سهام 156,340,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 2,000,000 2,800 2,800 2,621,517 79
1 3,230 2,751 2,801 5,000 1
2 33,233 2,742 2,809 2,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/6/31 2,681 2,611 2,795 2,869
78.738M
211.060B
1400/6/30 2,731 2,715 2,900 2,829
120.199M
328.295B
1400/6/29 2,857 2,829 2,920 2,089
50.355M
143.850B
1400/6/28 2,846 2,800 2,938 3,088
114.952M
327.105B
1400/6/27 2,887 2,858 2,999 3,983
164.603M
475.136B
1400/6/24 3,008 2,950 3,100 4,045
70.926M
213.330B
1400/6/23 3,077 3,003 3,120 3,417
60.156M
185.108B
1400/6/22 3,029 2,946 3,150 3,710
82.605M
250.192B
1400/6/21 3,065 3,061 3,188 3,077
112.949M
346.170B
1400/6/20 3,222 3,119 3,272 7,185
282.197M
909.285B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/12/22 12 1396 51 120 18 18 41
1395/12/22 12 1395 30 41
1395/12/22 9 1395 30 -621 41 -106
1394/12/26 12 1395 120 41 41 47
1394/12/26 12 1394 92

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك دي (دي) 1,110 (3.74%) 19718
606.675M
666.111B
بانك تجارت (وتجارت) 2,189 (3.40%) 6527
116.205M
250.961B
بانك ملت (وبملت) 3,800 (3.77%) 6020
133.369M
505.905B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,150 (4.07%) 4194
100.011M
211.938B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,760 (2.95%) 2594
64.746M
176.701B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,244 (5.00%) 1614
29.385M
123.426B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 14,740 (0.14%) 1538
37.409M
551.007B
پست بانك ايران (وپست) 24,290 (0.41%) 1233
3.656M
88.529B
بانك سامان (سامان) 8,426 (2.99%) 988
8.706M
73.136B
بانك سينا (وسينا) 2,592 (1.05%) 931
21.581M
55.745B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,428 (0%) 721
14.061M
34.538B
بانك سرمايه (سمايه) 4,272 (0.75%) 429
2.343M
10.019B
بانك خاورميانه (وخاور) 5,930 (2.24%) 356
5.158M
30.465B
اعتباري ملل (وملل) 11,221 (1.78%) 234
778,535
8.784B
بانك ايران زمين (وزمين) 10,720 (2.62%) 151
661,694
7.185B
اختيارخ وتجارت-1797-1400/07/21 (ضجار7038) 501 (8.91%) 89
4,716
2.747B
اختيارخ وبملت-4434-1400/08/19 (ضملت8043) 199 (6.42%) 54
2,281
422.999M
اختيارخ وبملت-3934-1400/08/19 (ضملت8042) 428 (33.33%) 33
697
277.964M
اختيارخ وپارس-3000-1400/07/28 (ضپاس7030) 198 (27.74%) 30
415
55.119M
اختيارخ وبصادر-2489-1400/08/12 (ضصاد8033) 160 (25.98%) 30
1,097
163.045M
اختيارخ وتجارت-2497-1400/07/21 (ضجار7040) 35 (28.57%) 29
1,117
48.123M
اختيارخ وبملت-3434-1400/08/19 (ضملت8041) 600 (4.71%) 17
694
413.585M
اختيارخ وبصادر-2989-1400/08/12 (ضصاد8034) 30 (0%) 13
837
25.115M
اختيارخ وپارس-2500-1400/07/28 (ضپاس7029) 410 (34.87%) 10
56
19.584M
اختيارخ وبملت-4934-1400/08/19 (ضملت8044) 91 (8.33%) 7
560
49.125M
اختيارخ وتجارت-2997-1400/07/21 (ضجار7041) 15 (50.00%) 6
317
3.063M
اختيارخ وتجارت-3497-1400/07/21 (ضجار7042) 1 (0%) 5
41
41,000
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,081 (2.95%) 4
20,138
21.769M
اختيارخ وتجارت-1997-1400/07/21 (ضجار7039) 340 (17.24%) 4
29
9.255M
اختيارف وتجارت-2497-1400/07/21 (طجار7040) 200 (33.33%) 3
44
8.770M
اختيارخ وپارس-3000-1400/10/22 (ضپاس1013) 501 (50,000.00%) 2
11
6.501M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/10/15 (ضجار1021) 680 (9.33%) 2
21
14.290M
اختيارخ وتجارت-1600-1400/10/15 (ضجار1020) 860 (7.50%) 2
10
8.600M
اختيارخ وبملت-5934-1400/08/19 (ضملت8045) 55 (15.38%) 1
100
5.500M
اختيارخ وتجارت-1597-1400/07/21 (ضجار7037) 577 (44.25%) 1
6
3.462M
اختيارخ وبصادر-1789-1400/08/12 (ضصاد8031) 480 (2.04%) 1
20
9.600M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/10/15 (ضجار1022) 530 (52,900.00%) 1
11
5.830M
اختيارخ وپارس-2000-1400/07/28 (ضپاس7028) 750 (1.19%) 1
3
2.250M
اختيارخ وبصادر-1589-1400/08/12 (ضصاد8030) 700 (16.67%) 1
50
35.000M
اختيارف وتجارت-1997-1400/07/21 (طجار7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4434-1400/08/19 (طملت8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/07/28 (طپاس7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3989-1400/08/12 (ضصاد8036) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2434-1400/08/19 (طملت8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3497-1400/07/21 (طجار7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4497-1400/07/21 (طجار7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4497-1400/07/21 (ضجار7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4489-1400/08/12 (ضصاد8037) 25 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/07/28 (طپاس7032) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 14,290 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبصادر-3217-01/08/25 (ظصادر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/07/28 (طپاس7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/07/28 (طپاس7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1400/10/15 (طجار1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3489-1400/08/12 (طصاد8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1934-1400/08/19 (طملت8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/10/15 (طجار1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3997-1400/07/21 (ضجار7043) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1400/10/22 (طپاس1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3489-1400/08/12 (ضصاد8035) 5 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2489-1400/08/12 (طصاد8033) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2934-1400/08/19 (ضملت8040) 930 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1189-1400/08/12 (ضصاد8038) 1,281 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/10/22 (طپاس1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1989-1400/08/12 (ضصاد8032) 360 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2434-1400/08/19 (ضملت8039) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3997-1400/07/21 (طجار7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/10/15 (ضجار1025) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/10/22 (ضپاس1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/07/28 (طپاس7033) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تجارت-3597-01/08/17 (هتجار108) 376 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1934-1400/08/19 (ضملت8038) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1389-1400/08/12 (ضصاد8039) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/07/28 (طپاس7034) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1400/07/28 (ضپاس7027) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبملت-6153-01/08/21 (ظملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبصادر-3189-01/08/10 (هصادر108) 292 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5934-1400/08/19 (طملت8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/10/15 (طجار1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/07/28 (ضپاس7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1989-1400/08/12 (طصاد8032) 50 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 5,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/10/22 (طپاس1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/10/22 (طپاس1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/10/15 (طجار1026) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/07/28 (ضپاس7033) 90 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/10/22 (ضپاس1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/07/28 (طپاس7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ونوين-6624-02/03/31 (هنوين203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3934-1400/08/19 (طملت8042) 320 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/10/15 (طجار1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1400/10/22 (طپاس1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/07/28 (ضپاس7031) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/10/15 (طجار1021) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 9,971 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2989-1400/08/12 (طصاد8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1400/10/15 (ضجار1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1389-1400/08/12 (طصاد8039) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/12/08 (جبانك012) 7,490 (1.60%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1589-1400/08/12 (طصاد8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/10/22 (طپاس1012) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3989-1400/08/12 (طصاد8036) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4934-1400/08/19 (طملت8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2934-1400/08/19 (طملت8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1797-1400/07/21 (طجار7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1400/10/15 (طجار1019) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك رفاه كارگران (ورفاهح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1400/10/22 (ضپاس1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/10/22 (طپاس1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1597-1400/07/21 (طجار7037) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1400/07/28 (طپاس7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/07/28 (ضپاس7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1400/10/22 (ضپاس1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبملت-6100-01/08/04 (هملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/10/15 (طجار1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4489-1400/08/12 (طصاد8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1400/07/28 (ضپاس7026) 1,005 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1789-1400/08/12 (طصاد8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2997-1400/07/21 (طجار7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1400/07/28 (طپاس7027) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1189-1400/08/12 (طصاد8038) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/10/15 (ضجار1026) 200 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3434-1400/08/19 (طملت8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ونوين-6737-02/04/31 (ظنوين204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1400/10/15 (ضجار1024) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1400/10/15 (ضجار1019) 510 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/10/22 (ضپاس1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تجارت-3628-01/09/02 (ظتجار109) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1400/10/22 (ضپاس1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1400/10/22 (ضپاس1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/10/22 (طپاس1016) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- 11,226,423,349 7.180
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- 9,129,019,353 5.830
شركت مهرآفرينان دوران-سهامي خاص- 7,810,984,347 4.990
موسسه رفاه وتامين اتيه اميد 7,774,716,266 4.970
شركت گروه سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص- 7,721,805,447 4.930
شركت تك آوران شرق-سهامي عام- 7,698,560,591 4.920
شركت پديده آفرين شفق-سهامي خاص- 7,670,156,378 4.900
شركت ايده گستردورانديش-سهامي خاص- 7,515,516,888 4.800
شركت توسعه اقتصادفردا-سهامي خاص- 7,428,824,802 4.750
شركت فرازوفروداقتصادآينده-سهامي خاص- 5,513,296,152 3.520
شركت نگارنصرسهم-سهامي خاص- 5,381,498,817 3.440
شركت بازرگاني پاسادداناايرانيان-سهامي خاص- 5,130,677,718 3.280
شركت خدمات بيمه ايران خودرو-سهامي خاص- 4,194,752,665 2.680
شركت سرزمين پهناورمهر-سهامي خاص- 3,972,980,596 2.540
شركت كشاورزي مدبركشت توس-سهامي خاص- 3,947,979,790 2.520
شركت گروه مالي پارسيان-سهامي خاص- 3,829,444,248 2.440
BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان 3,815,253,659 2.440
شركت توسعه اقتصادآينده سازان-سهامي خاص- 3,415,179,000 2.180
شركت تام ايران خودرو-سهامي عام- 1,785,367,098 1.140
شركت توليدي نيرومحركه-سهامي خاص- 1,682,621,721 1.070
شركت تحقيق طراحي وتوليدموتورايران خودرو 1,591,444,282 1.010

چکیده
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد

تلفن امور سهام: 32-88375301 داخلی 551 الی 559
نمابر شرکت: شماره فکس :88362730
وب سایت شرکت: http://www.parsian-bank.com
آدرس شرکت: آدرس : تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادي خيابان زرافشان ساختمان مرکزي پلاک 4 طبقه همکف
انجام كليه عمليات و معاملات بانكداري، بازرگاني و خدماتي كه انجام آنها براي بانك ممنوع نباشد
مدیر مالی: آقای مهدی رضایی
مدیر سهام: آقای محمد امیری
مدیر روابط عمومی: آقای علی جهانی
آدرس امور سهام: هران - شهرک غرب - خ فلامک شمال - نبش خیابان درخشان- ساختمان آریو - طبقه 7 - واحد6 - کدپستی 1466693413
وب سایت امور سهام: http://www.parsian-bank.com/shareholders_portal.html
مدیر عامل: آقای کورش پرویزیان
آدرس شرکت: تهران، شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی، نبش خیابان درخشان، ساختمان آریو، طبقه هفتم، واحد 6