PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ ( دشيمي ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 08:17:34
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 69,500 قیمت دیروز 69,500 تعداد معاملات 0 EPS 1625
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 42.8
قیمت آخرین معامله 66,110 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 72,970
3,390     (%4.88) اولین قیمت 0 حجم مبنا 650,787 حداقل قیمت مجاز 66,030
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:08:34   ارزش بازار (م ر) 17,722,500 تعداد سهام 255,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 100 50,400 66,110 943 8
0 0 0 69,300 1,971 1
0 0 0 69,390 685 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 69,500 66,110 66,110 40
14,959
988.939M
1399/5/20 69,580 69,390 69,390 549
616,084
42.750B
1399/5/19 73,040 72,990 78,800 536
2.182M
159.405B
1399/5/15 76,830 73,870 76,870 738
1.286M
98.815B
1399/5/11 73,210 73,980 73,980 472
553,509
40.949B
1399/5/8 70,460 68,030 71,430 1,550
2.172M
153.077B
1399/5/7 68,030 64,160 70,900 2,477
3.951M
268.821B
1399/5/6 67,530 66,000 67,530 1,078
2.187M
147.648B
1399/5/5 64,320 64,360 64,360 680
845,425
54.412B
1399/5/4 61,300 61,300 61,300 770
1.095M
67.152B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 942 804 745 699 408
1395/8/19 6 1395 919 1042 353 699 355
1395/4/31 3 1395 919 1067 63 699 147
1394/12/19 12 1395 900 1067 699 699 887
1394/12/19 12 1394 804 887

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 100,020 (1.24%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 26,420 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 80,140 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 31,060 (4.31%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 45,450 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 135,000 (0.04%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 20,720 (1.99%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 40,350 (4.25%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 50,730 (4.10%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 55,953 (0%) 0
0
0
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 45,562 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 59,831 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 31,050 (3.99%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 35,000 (0.75%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 54,830 (1.08%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 34,050 (3.84%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 995,264 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 52,440 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,480 (4.68%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 57,680 (0.26%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,355 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 58,200 (3.40%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 66,110 (4.88%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 36,350 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 69,560 (1.74%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 74,430 (0.01%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 20,800 (4.19%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 35,708 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 25,750 (1.79%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 31,237 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 38,480 (0.08%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 19,130 (0.05%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,500 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 84,150 (0.36%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 28,500 (0.07%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 27,250 (0.04%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 46,160 (0.97%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 50,520 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 201,145 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 106,030 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,690 (1.23%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 75,500 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 60,000 (2.80%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 34,540 (2.95%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 107,120 (1.70%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 28,938 (0%) 0
0
0


چکیده
انجام خدمات تحقیقاتی ، آموزشی ، خدمات مهندسی و مدیریت ، تولید مواد اولیه دارویی ، شیمیایی ، آرایشی و فروش آنها

آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 18 اتوبان تهران كرج-خ داروپخش
تلفن شرکت: 44981191-3
انجام خدمات تحقیقاتی ، آموزشی ، خدمات مهندسی و مدیریت ، تولید مواد اولیه دارویی ، شیمیایی ، آرایشی و فروش آنها
نمابر شرکت: 44985053
وب سایت شرکت: http;//doocco.com
پست الکترونیک شرکت: dppc@dppcco.com
مدیر عامل: آقای حمید رضا علی پور
مدیر مالی: آقای هاشم اشنه در
مدیر سهام: خانم شهلا بابایی
مدیر روابط عمومی: آقای سجاد رحمتی