PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قند بيستون‌
قند بيستون‌ ( قستون ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:53:27
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 1,657
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 9
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 30,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1387/2/3 833 833 833 1
50
41,650
1387/1/28 850 850 850 1
50
42,500
1387/1/25 867 867 867 1
50
43,350
1387/1/24 884 884 884 1
50
44,200
1387/1/21 902 902 902 1
50
45,100
1386/12/27 920 920 920 3
30,000
27.600M
1386/12/25 938 921 938 3
1,410
1.299M
1386/12/22 939 933 943 8
51,596
48.489M
1386/12/13 952 948 952 3
110
104,370
1386/12/7 952 950 952 2
510
484,520

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 109,310 (4.99%) 7617
9.592M
1,017.331B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 42,086 (5.00%) 3666
5.290M
215.856B
شكرشاهرود (قشكر) 54,120 (0.19%) 2328
2.851M
155.730B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 17,730 (3.00%) 1690
12.602M
217.246B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 44,490 (1.71%) 1404
3.504M
149.291B
قند نقش جهان (قنقش) 90,529 (4.00%) 1081
2.339M
211.769B
قند لرستان‌ (قلرست) 31,740 (0.47%) 1002
1.991M
60.903B
قند شيرين خراسان (قشرين) 25,118 (3.00%) 929
3.924M
98.570B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 47,190 (0.15%) 758
696,244
32.265B
قنداصفهان‌ (قصفها) 179,590 (5.00%) 672
333,058
59.554B
شهد (قشهد) 28,900 (2.79%) 441
483,671
13.827B
قند نيشابور (قنيشا) 63,810 (4.99%) 281
537,459
34.295B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 85,620 (4.28%) 265
109,998
9.396B
قند مرودشت‌ (قمرو) 47,600 (4.98%) 114
220,591
10.500B
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 120,000 (0%) 0
0
0
قتربت (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 195,981 (2.54%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.

فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.