PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پالايش نفت شيراز
پالايش نفت شيراز ( شراز ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:53:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 113,420 قیمت دیروز 114,402 تعداد معاملات 272 EPS 24386
982     (%0.86) بیشترین قیمت 114,790 ارزش 19,444,715,942 P/E 4.7
قیمت آخرین معامله 113,500 کمترین قیمت 110,361 حجم 173,497 حداکثر قیمت مجاز 120,122
902     (%0.79) اولین قیمت 114,790 حجم مبنا 411,020 حداقل قیمت مجاز 108,682
تاریخ آخرین معامله 1400/9/10 - 12:29:19   ارزش بازار (م ر) 116,544,562 تعداد سهام 1,027,548,600
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 23,951 113,500 113,910 1,500 1
1 30,000 113,000 113,920 474 2
1 60 112,900 113,928 20,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/10 113,420 110,361 114,790 272
173,497
19.445B
1400/9/9 114,402 110,000 116,000 189
75,059
8.517B
1400/9/8 114,612 113,300 118,100 194
63,163
7.261B
1400/9/7 114,551 113,291 119,430 604
428,788
49.118B
1400/9/6 119,253 117,360 124,800 323
293,082
34.446B
1400/9/3 123,536 116,100 125,841 853
428,023
52.876B
1400/9/2 119,849 117,000 119,990 170
62,146
7.391B
1400/9/1 120,012 116,207 122,375 335
355,676
42.877B
1400/8/30 116,548 113,700 117,000 276
187,123
21.636B
1400/8/29 117,321 114,920 120,100 241
314,945
36.839B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/22 6 1396 2136 297 1111 1788 117
1396/6/12 12 1396 1211 254 1788 1788 275
1396/6/12 12 1395 1993 275
1395/12/11 9 1395 1008 22 634 275 -450
1395/10/11 6 1395 297 117 275 -862

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 5,880 (2.33%) 6232
57.271M
335.612B
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 5,670 (1.90%) 5648
45.841M
257.880B
پالايش نفت تهران (شتران) 4,097 (2.80%) 3272
31.172M
127.389B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 9,910 (4.98%) 1643
24.481M
242.304B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 30,130 (1.25%) 1070
2.243M
67.212B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 125,700 (1.49%) 1008
784,408
97.662B
نفت سپاهان (شسپا) 3,350 (0.83%) 917
16.987M
56.219B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 11,290 (0%) 777
3.613M
39.684B
نفت ايرانول (شرانل) 45,675 (0.81%) 365
547,222
24.936B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 14,200 (1.14%) 357
1.041M
14.883B
پالايش نفت شيراز (شراز) 113,500 (0.79%) 272
173,497
19.445B
نفت پاسارگاد (شپاس) 15,314 (5.00%) 149
559,470
8.588B
اختيارخ شپنا-7629-1400/10/19 (ضشنا1050) 171 (14.93%) 72
957
311.201M
اختيارخ شپنا-5450-1400/10/19 (ضشنا1048) 600 (11.11%) 44
373
417.962M
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 156,550 (3.00%) 42
17,780
2.783B
اختيارخ شبندر-6000-1400/11/13 (ضبدر1163) 700 (10.37%) 38
826
541.373M
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,435,719 (1.43%) 16
762,200
1,094.305B
اختيارخ شتران-3089-1400/11/10 (ضترا1130) 1,280 (0.08%) 5
57
157.264M
اختيارخ شتران-6176-1400/11/10 (ضترا1135) 80 (20.00%) 3
32
5.638M
اختيارخ شپنا-4905-1400/10/19 (ضشنا1047) 1,100 (1.79%) 3
30
55.968M
اختيارخ شپنا-6540-1400/10/19 (ضشنا1049) 297 (19.07%) 3
20
10.979M
اختيارخ شپنا-4360-1400/10/19 (ضشنا1046) 1,600 (21.95%) 3
11
31.746M
اختيارخ شبندر-7000-1400/11/13 (ضبدر1164) 300 (0%) 3
44
13.320M
اختيارخ شتران-5294-1400/11/10 (ضترا1134) 170 (49.12%) 1
7
2.698M
اختيارخ شتران-4411-1400/11/10 (ضترا1133) 300 (5.63%) 1
2
1.360M
اختيارخ شبندر-4500-1400/11/13 (ضبدر1161) 1,940 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-6000-1400/11/13 (طبدر1163) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي4003 (سنفت4003) 1,802,942 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5294-1400/11/10 (طترا1134) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,213,778 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-109000-14001208 (طشراز1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7629-1400/10/19 (طشنا1050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3529-1400/11/10 (ضترا1131) 950 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت011 (سنفت011) 1,670,020 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9000-1400/11/13 (طبدر1166) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي4001 (سنفت4001) 1,885,504 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10000-1400/11/13 (طبدر1167) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12000-1400/11/13 (طبدر1168) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,041,799 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8719-1400/10/19 (طشنا1051) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,475,783 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1400/12/04 (جنفت012) 4,372,998 (2.17%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4905-1400/10/19 (طشنا1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شبندر-5532-01/08/30 (ظبندر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6540-1400/10/19 (طشنا1049) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت007 (سنفت007) 1,617,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4411-1400/11/10 (طترا1133) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,147,946 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,179,775 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10899-1400/10/19 (طشنا1053) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3089-1400/11/10 (طترا1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-149000-14001208 (ضشراز1206) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت008 (سنفت008) 1,477,528 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4360-1400/10/19 (طشنا1046) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت009 (سنفت009) 1,668,863 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سمتا011 (سمتا011) 8,332,304 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبندر-5477-01/08/15 (هبندر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.شپاس-23472-010311 (شپاس ت.ف0103) 2,663 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-149000-14001208 (طشراز1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-10899-1400/10/19 (ضشنا1053) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,439,663 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شپنا-7247-01/08/14 (هشپنا108) 1,634 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5450-1400/10/19 (طشنا1048) 250 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,196,080 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3529-1400/11/10 (طترا1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8000-1400/11/13 (ضبدر1165) 350 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7058-1400/11/10 (ضترا1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شتران-5251-01/08/28 (ظتران108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شپنا-7315-01/08/29 (ظشپنا108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-109000-14001208 (ضشراز1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-117000-14001208 (ضشراز1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7941-1400/11/10 (طترا1137) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-125000-14001208 (ضشراز1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3970-1400/11/10 (ضترا1132) 650 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.شپاس-23871-010411 (شپاس ت.خ0104) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-125000-14001208 (طشراز1203) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا102 (سميعا102) 1,317,928 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8000-1400/11/13 (طبدر1165) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12000-1400/11/13 (ضبدر1168) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-133000-14001208 (طشراز1204) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت010 (سنفت010) 1,692,528 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9000-1400/11/13 (ضبدر1166) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-141000-14001208 (ضشراز1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شتران-5206-01/08/11 (هتران108) 1,712 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-10000-1400/11/13 (ضبدر1167) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-5000-1400/11/13 (ضبدر1162) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3970-1400/11/10 (طترا1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-9809-1400/10/19 (ضشنا1052) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-101000-14001208 (طشراز1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9809-1400/10/19 (طشنا1052) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت012 (سنفت012) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-141000-14001208 (طشراز1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6176-1400/11/10 (طترا1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-117000-14001208 (طشراز1202) 1 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت014 (سنفت014) 1,477,528 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7058-1400/11/10 (طترا1136) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7941-1400/11/10 (ضترا1137) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.شپاس-26853-001228 (شپاس ت.خ0012) 28,403 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7000-1400/11/13 (طبدر1164) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-4500-1400/11/13 (طبدر1161) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-5000-1400/11/13 (طبدر1162) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,255,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت013 (سنفت013) 1,663,635 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي4002 (سنفت4002) 1,980,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% (صنفت311) 981,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8719-1400/10/19 (ضشنا1051) 85 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-133000-14001208 (ضشراز1204) 26,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-101000-14001208 (ضشراز1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. شپاس-26349-001128 (شپاس ت.ف0011) 1,980 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: شیراز- کیلومتر22 جاده شیراز- اصفهان- کدپستی 63115-73491 صندوق پستی 1445-71365
پست الکترونیک شرکت: info@sorc.ir
وب سایت شرکت: http://www.sorc.ir
مدیر عامل: آقای عبدالرحیم شمس الدینی
تلفن شرکت: 9-38217561(071)
نمابر شرکت: 38218282-071
تلفن امور سهام: 38206514-071