PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پالايش نفت شيراز
پالايش نفت شيراز ( شراز ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:16:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 113,519 قیمت دیروز 107,343 تعداد معاملات 851 EPS 6690
6,176     (%5.75) بیشترین قیمت 113,783 ارزش 108,022,955,489 P/E 17.0
قیمت آخرین معامله 113,783 کمترین قیمت 108,000 حجم 951,585 حداکثر قیمت مجاز 113,783
6,440     (%6.00) اولین قیمت 110,700 حجم مبنا 490,235 حداقل قیمت مجاز 105,197
تاریخ آخرین معامله 1399/12/18 - 12:28:44   ارزش بازار (م ر) 116,646,289 تعداد سهام 1,027,548,600
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
19 18,356 113,783 120,816 100 1
1 20 113,410 135,000 600 1
1 897 112,500 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/18 113,519 108,000 113,783 851
951,585
108.023B
1399/12/17 107,343 101,000 108,570 833
1.478M
158.700B
1399/12/16 102,425 99,953 106,000 313
239,742
24.664B
1399/12/13 101,992 100,749 103,800 139
191,877
19.339B
1399/12/12 102,805 101,737 105,500 299
390,081
40.016B
1399/12/11 103,813 102,425 105,000 162
198,679
20.431B
1399/12/10 104,515 102,533 102,533 22
24,938
2.557B
1399/12/9 104,625 103,010 104,990 98
111,349
11.472B
1399/12/6 105,112 103,572 108,699 284
127,351
13.194B
1399/12/5 105,685 104,130 105,926 314
145,710
15.219B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/22 6 1396 2136 297 1111 1788 117
1396/6/12 12 1396 1211 254 1788 1788 275
1396/6/12 12 1395 1993 275
1395/12/11 9 1395 1008 22 634 275 -450
1395/10/11 6 1395 297 117 275 -862

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 12,220 (5.98%) 24241
239.682M
2,915.842B
پالايش نفت تهران (شتران) 8,620 (5.90%) 18249
145.200M
1,240.645B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 26,870 (6.00%) 13523
80.756M
2,161.246B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 31,200 (5.98%) 6424
31.773M
985.448B
نفت سپاهان (شسپا) 15,990 (0.25%) 2084
7.857M
125.775B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 16,110 (0.68%) 1599
6.270M
100.974B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 61,040 (1.51%) 1339
1.289M
78.784B
نفت ايرانول (شرانل) 37,309 (1.72%) 1037
1.969M
74.614B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 83,903 (6.00%) 1031
1.372M
114.694B
پالايش نفت شيراز (شراز) 113,783 (6.00%) 851
951,585
108.023B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 49,970 (1.98%) 681
871,780
43.651B
نفت پاسارگاد (شپاس) 20,920 (0.11%) 321
576,330
12.191B
اختيارخ شپنا-12000-1400/02/27 (ضشنا2002) 1,640 (40.41%) 240
7,783
11.612B
اختيارخ شپنا-10000-1400/02/27 (ضشنا2001) 3,480 (49.55%) 188
5,418
16.632B
اختيارخ شپنا-14000-1400/02/27 (ضشنا2003) 850 (33.23%) 60
2,827
2.196B
سلف موازي استاندارد سمتا011 (سمتا011) 7,375,105 (0.35%) 25
69,900
515.520B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 231,149 (2.00%) 5
197
45.536M
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,264,481 (0.04%) 5
790,000
998.940B
اختيارخ شپنا-9000-1400/02/27 (ضشنا2000) 4,111 (21.92%) 4
18
69.320M
اختيارخ شتران-7000-1400/03/09 (ضترا3001) 3,000 (42.86%) 2
2
5.888M
اختيارخ شبندر-20000-1400/03/30 (ضبدر3003) 9,500 (55.94%) 2
3
28.500M
اختيارخ شتران-8000-1400/03/09 (ضترا3002) 1,250 (18.71%) 1
6
7.500M
اختيارخ شبندر-16000-1400/03/30 (ضبدر3001) 12,500 (11.61%) 1
1
12.500M
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا102 (سميعا102) 1,125,591 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-28000-1400/02/27 (طشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1400/02/27 (ضشنا2010) 4,800 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1400/03/09 (طترا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1400/03/09 (طترا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-20000-1400/03/09 (ضترا3009) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت010 (سنفت010) 1,485,722 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1400/06/02 (جنفت006) 4,213,302 (4.51%) 0
0
0
اختيارخ شتران-10000-1400/03/09 (ضترا3004) 750 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-40000-1400/03/30 (ضبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000-1400/02/27 (طشنا2001) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-8482-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-14000-1400/03/09 (ضترا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1400/02/27 (طشنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-24000-1400/02/27 (ضشنا2007) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% (صنفت311) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-20000-1400/03/30 (طبدر3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1400/03/09 (ضترا3003) 1,095 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي شپاس001128 (شپاس ت.ف0011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1400/03/09 (طترا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-24000-1400/03/30 (طبدر3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1400/03/09 (طترا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-16000-1400/02/27 (ضشنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1400/02/27 (طشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1400/03/09 (طترا3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1400/03/09 (طترا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-36000-1400/03/30 (ضبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18000-1400/03/30 (ضبدر3002) 8,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت012 (سنفت012) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-28000-1400/03/30 (ضبدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-28000-1400/02/27 (ضشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت007 (سنفت007) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14000-1400/03/30 (ضبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-18000-1400/02/27 (ضشنا2005) 700 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-16000-1400/03/09 (طترا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-36000-1400/03/30 (طبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18000-1400/03/30 (طبدر3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18000-1400/02/27 (طشنا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1400/02/27 (طشنا2010) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,089,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1400/02/27 (ضشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
قير60/70 شركت قيرآكام0004(ن) (قير0004ن01) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-32000-1400/03/30 (ضبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,041,799 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,236,583 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1400/03/09 (ضترا3000) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1400/03/30 (طبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-32000-1400/03/30 (طبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,289,278 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-24000-1400/02/27 (طشنا2007) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,013,578 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9000-1400/02/27 (طشنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1400/03/30 (طبدر3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1400/03/09 (طترا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1400/03/09 (طترا3008) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,053,952 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18000-1400/03/09 (ضترا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04 (هنفت912) 2,638 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,119,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000-1400/02/27 (طشنا2002) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت011 (سنفت011) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-20000-1400/02/27 (ضشنا2006) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-40000-1400/03/30 (طبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1400/03/09 (ضترا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1400/03/30 (طبدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-16000-1400/02/27 (طشنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي شپاس001228 (شپاس ت.خ0012) 28,403 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبهرن-74590-99/12/02 (هبهرن912) 2,329 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-24000-1400/03/30 (ضبدر3004) 5,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,026,797 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1400/03/09 (طترا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-12000-1400/03/09 (ضترا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-20000-1400/02/27 (طشنا2006) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: شیراز- کیلومتر22 جاده شیراز- اصفهان- کدپستی 63115-73491 صندوق پستی 1445-71365
پست الکترونیک شرکت: info@sorc.ir
وب سایت شرکت: http://www.sorc.ir
مدیر عامل: آقای عبدالرحیم شمس الدینی
تلفن شرکت: 9-38217561(071)
نمابر شرکت: 38218282-071
تلفن امور سهام: 38206514-071