PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
جنرال مكانيك
جنرال مكانيك ( رنيك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:04:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 25,941 قیمت دیروز 25,833 تعداد معاملات 1689 EPS 646
108     (%0.42) بیشترین قیمت 27,124 ارزش 119,763,800,433 P/E 40.2
قیمت آخرین معامله 25,110 کمترین قیمت 24,650 حجم 4,616,778 حداکثر قیمت مجاز 27,124
723     (%2.80) اولین قیمت 25,010 حجم مبنا 1,927,451 حداقل قیمت مجاز 24,542
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:41:03   ارزش بازار (م ر) 38,911,500 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 547 25,110 25,130 2,268 1
9 1,005,081 25,100 25,170 12 1
1 206 25,030 25,300 425 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 25,941 24,650 27,124 1,689
4.617M
119.764B
1399/7/1 25,833 25,520 25,577 288
1.401M
35.763B
1399/6/31 26,863 25,965 25,965 75
624,087
16.204B
1399/6/30 27,331 26,577 27,650 225
841,841
22.377B
1399/6/29 27,975 26,150 28,793 2,615
5.603M
156.749B
1399/6/26 27,422 26,260 27,570 2,016
8.467M
232.193B
1399/6/25 26,258 25,576 27,500 3,379
7.601M
199.596B
1399/6/24 26,922 25,876 25,876 128
403,467
10.440B
1399/6/23 27,237 25,911 25,911 65
47,628
1.234B
1399/6/22 27,274 27,248 28,500 636
3.033M
82.726B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 28,300 (3.74%) 2282
7.092M
201.204B
جنرال مكانيك (رنيك) 25,110 (2.80%) 1689
4.617M
119.764B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 28,863 (5.00%) 338
1.343M
39.033B
اختيارف ت مپنا-34820-99/12/11 (همپنا912) 4,749 (14.90%) 33
40,072
190.302M
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 18,480 (4.99%) 31
67,773
1.252B
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 16,284 (3.00%) 13
29,941
487.559M
اختيارخ رمپنا-60000-1399/07/13 (ضپنا7045) 10 (93.29%) 4
28
57,000
اختيارخ رمپنا-48000-1399/07/13 (ضپنا7042) 20 (80.00%) 3
15
300,000
اختيارخ رمپنا-44000-1399/07/13 (ضپنا7041) 100 (809.09%) 2
6
309,000
اختيارخ رمپنا-38000-1399/07/13 (ضپنا7039) 498 (83.76%) 2
11
5.380M
اختيارف رمپنا-24000-1399/10/09 (طپنا1021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-72000-1399/07/13 (ضپنا7047) 100 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1399/10/09 (ضپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1399/07/13 (ضپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-48000-1399/10/09 (طپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-19000-1399/07/13 (ضپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-22000-1399/07/13 (ضپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-56000-1399/07/13 (ضپنا7044) 11,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1399/10/09 (ضپنا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-56000-1399/10/09 (ضپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-56000-1399/10/09 (طپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-17000-1399/07/13 (ضپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1399/10/09 (طپنا1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-34000-1399/07/13 (ضپنا7037) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1399/10/09 (طپنا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-60000-1399/07/13 (طپنا7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1399/07/13 (ضپنا7036) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-22000-1399/07/13 (طپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-38000-1399/07/13 (طپنا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-66000-1399/07/13 (ضپنا7046) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1399/10/09 (طپنا1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26000-1399/07/13 (طپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1399/07/13 (طپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-72000-1399/07/13 (طپنا7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1399/07/13 (طپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1399/07/13 (ضپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1399/10/09 (ضپنا1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1399/07/13 (ضپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-66000-1399/07/13 (طپنا7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-56000-1399/07/13 (طپنا7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-30000-1399/07/13 (طپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-17000-1399/07/13 (طپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-52000-1399/07/13 (طپنا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-40000-1399/10/09 (طپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-30000-1399/07/13 (ضپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1399/10/09 (طپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-48000-1399/10/09 (ضپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26000-1399/07/13 (ضپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1399/07/13 (ضپنا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-34000-1399/07/13 (طپنا7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1399/07/13 (طپنا7028) 1 (0%) 0
0
0
تابان نيرو سپاهان (تابا) 31,171 (4.98%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-40000-1399/07/13 (ضپنا7040) 12,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1399/07/13 (طپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1399/07/13 (طپنا7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-40000-1399/07/13 (طپنا7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1399/10/09 (ضپنا1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-48000-1399/07/13 (طپنا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-19000-1399/07/13 (طپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1399/07/13 (ضپنا7038) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-40000-1399/10/09 (ضپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-52000-1399/07/13 (ضپنا7043) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1399/10/09 (ضپنا1021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-44000-1399/07/13 (طپنا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1399/07/13 (طپنا7036) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت پاياسامان پارس-سهامي خاص- 510,000,000 51.000
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 322,538,325 32.250

چکیده