PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
جنرال مكانيك
جنرال مكانيك ( رنيك ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 21:55:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 37,490 قیمت دیروز 37,490 تعداد معاملات 0 EPS 577
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 65.0
قیمت آخرین معامله 38,570 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 39,364
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,333,689 حداقل قیمت مجاز 35,616
تاریخ آخرین معامله 1399/4/9 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 56,235,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/9 37,920 36,386 39,990 6,717
8.733M
331.154B
1399/4/8 38,301 38,019 40,940 4,646
7.591M
290.738B
1399/4/7 40,020 39,450 41,030 4,299
5.864M
234.673B
1399/4/4 39,825 39,516 41,000 4,633
6.164M
245.490B
1399/4/3 41,595 39,894 42,999 6,812
8.411M
349.862B
1399/4/2 41,196 40,437 42,800 8,623
10.597M
436.577B
1399/4/1 42,565 40,956 43,391 8,753
12.678M
539.655B
1399/3/31 41,325 39,697 41,686 4,921
9.295M
384.103B
1399/3/27 39,701 39,002 39,705 4,494
9.514M
377.717B
1399/3/26 37,815 37,815 37,815 1,377
1.711M
64.704B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 44,480 (4.98%) 11356
139.987M
6,222.647B
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 11,409 (1.99%) 76
532,407
6.074B
اختيارخ رمپنا-48000-1399/07/13 (ضپنا7042) 11,000 (4.76%) 3
4
44.000M
اختيارخ رمپنا-52000-1399/07/13 (ضپنا7043) 8,000 (50.94%) 2
100
800.000M
اختيارخ رمپنا-38000-1399/07/13 (ضپنا7039) 16,000 (23.08%) 1
3
48.000M
اختيارخ رمپنا-17000-1399/07/13 (ضپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-34000-1399/07/13 (ضپنا7037) 16,000 (0.01%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-44000-1399/07/13 (طپنا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1399/07/13 (طپنا7036) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-44000-1399/07/13 (ضپنا7041) 9,000 (17.82%) 0
0
0
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 25,390 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1399/07/13 (ضپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-19000-1399/07/13 (ضپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-22000-1399/07/13 (ضپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-30000-1399/07/13 (طپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 33,140 (1.50%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1399/07/13 (ضپنا7036) 17,500 (1.67%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-22000-1399/07/13 (طپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-38000-1399/07/13 (طپنا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26000-1399/07/13 (طپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1399/07/13 (طپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1399/07/13 (طپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1399/07/13 (ضپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1399/07/13 (ضپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
جنرال مكانيك (رنيك) 38,570 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-17000-1399/07/13 (طپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-52000-1399/07/13 (طپنا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-30000-1399/07/13 (ضپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26000-1399/07/13 (ضپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1399/07/13 (ضپنا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-34000-1399/07/13 (طپنا7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1399/07/13 (طپنا7028) 1 (0%) 0
0
0
تابان نيرو سپاهان (تابا) 33,099 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-40000-1399/07/13 (ضپنا7040) 14,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1399/07/13 (طپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1399/07/13 (طپنا7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-40000-1399/07/13 (طپنا7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-48000-1399/07/13 (طپنا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-19000-1399/07/13 (طپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1399/07/13 (ضپنا7038) 10,989 (9.93%) 0
0
0


چکیده