PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مشاركت دولتي10-شرايط خاص001226
مشاركت دولتي10-شرايط خاص001226 ( اشاد10 ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 17:02:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 972,000 قیمت دیروز 972,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 972,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,020,600
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 923,400
تاریخ آخرین معامله 1400/5/4 - 12:29:45   ارزش بازار (م ر) 19,440,000 تعداد سهام 20,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 100,000 972,000 976,989 1,000 1
1 1,000 955,001 977,000 1,100 1
2 47,400 955,000 979,000 24,900 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/5/4 972,000 972,000 972,000 3
41,600
40.435B
1400/4/28 955,002 955,002 955,002 1
1,000
955.002M
1400/4/27 971,364 971,000 975,000 2
1,100
1.069B
1400/4/22 955,588 955,000 965,000 3
1,700
1.625B
1400/4/16 974,900 974,900 974,900 3
52,000
50.695B
1400/4/15 955,000 955,000 955,000 1
1,000
955.000M
1400/4/14 969,812 969,500 970,000 3
39,900
38.696B
1400/4/13 963,000 956,001 970,000 2
200
192.600M
1400/4/5 963,342 961,850 963,500 6
118,100
113.771B
1400/3/31 961,100 960,900 961,500 2
27,000
25.950B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مرابحه عام دولت5-ش.خ0302 (اراد50) 1,000,001 (0%) 18
190,300
190.300B
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103 (اراد35) 955,000 (3.72%) 10
101,300
96.746B
مرابحه عام دولت61-ش.خ0309 (اراد61) 1,000,000 (0%) 7
60,000
60.000B
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0206 (اراد49) 942,530 (2.65%) 3
53,000
49.954B
مرابحه عام دولت72-ش.خ0311 (اراد72) 999,000 (0.16%) 1
4,600
4.595B
مرابحه عام دولت76-ش.خ030406 (اراد76) 940,000 (1.08%) 1
1,000
940.000M
مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206 (اراد11) 960,000 (1.03%) 1
5,000
4.800B
منفعت دولت-با شرايط خاص140006 (افاد1) 1,000,000 (0.99%) 1
5,000
5.000B
مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212 (اراد22) 960,000 (1.03%) 1
3,500
3.360B
مرابحه عام دولت70-ش.خ0112 (اراد70) 943,750 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207 (اراد53) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت63-ش.خ0309 (اراد63) 1,005,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاريزما0108 (افاد53) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي9-شرايط خاص990909 (اشاد9) 999,982 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0208 (اراد31) 950,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولتي4-شرايط خاص14010729 (افاد4) 1,017,241 (0%) 0
0
0
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991224 (اجاد42) 991,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي2-شرايط خاص001227 (اشاد2) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولتي2-شرايط خاص14000626 (افاد2) 985,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت79-ش.خ010612 (اراد79) 960,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت78-ش.خ001112 (اراد78) 961,525 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره3- اوراق منفعت دولت (مظنه3) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت75-ش.خ040226 (اراد75) 977,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت71-ش.خ0311 (اراد71) 1,030,200 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108 (افاد54) 830,000 (0%) 0
0
0
گام بانك پارسيان0007 (اگ000754) 936,700 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت83-ش.خ041220 (اراد83) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108 (افاد52) 1,026,560 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت84-ش.خ030624 (اراد84) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207 (اراد40) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0205 (اراد43) 935,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولتي5-ش.خ 0309 (اراد59) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0302 (اراد46) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991118 (اجاد3) 999,999 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0107 (اراد45) 950,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص بيمه0204 (افاد71) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0104 (اراد36) 984,999 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305 (اراد34) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت6-ش.خاص ملت0109 (افاد62) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0009 (اراد48) 980,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303 (اراد33) 913,554 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0006 (اراد41) 999,998 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ ساير0206 (اراد13) 885,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص ساير0204 (افاد74) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت77-ش.خ000812 (اراد77) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209 (اراد55) 940,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي5-شرايط خاص980922 (اشاد5) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاردان0108 (افاد51) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ ساير0212 (اراد24) 1,030,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت81-ش.خ010812 (اراد81) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0204 (اراد39) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي10-شرايط خاص001226 (اشاد10) 972,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولتي64-ش.خ0111 (اراد64) 944,500 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0309 (اراد57) 905,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0106 (اراد42) 999,999 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره4- اوراق منفعت دولت (مظنه4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره8- اوراق منفعت دولت (مظنه8) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص نوين0204 (افاد73) 1,045,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره9- اوراق منفعت دولت (مظنه9) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0109 (اراد54) 1,015,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت62-ش.خ0309 (اراد62) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي1-شرايط خاص001026 (اشاد1) 990,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي3-شرايط خاص980713 (اشاد3) 999,122 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره6- اوراق منفعت دولت (مظنه6) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره10- اوراق منفعت دولت (مظنه10) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204 (افاد72) 903,355 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ0211 (اراد32) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي7-شرايط خاص981227 (اشاد7) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0108 (اراد52) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت80-ش.خ010712 (اراد80) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ ملت0206 (اراد12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400 (سلامت6) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي6-شرايط خاص981201 (اشاد6) 999,120 (0%) 0
0
0
منفعت دولت6-ش.خاص140109 (افاد61) 999,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره5- اوراق منفعت دولت (مظنه5) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0110 (اراد58) 990,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي8-شرايط خاص981030 (اشاد8) 991,007 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212 (اراد21) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت85-ش.خ010704 (اراد85) 948,170 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص مهر0205 (افاد81) 1,034,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0008 (اراد47) 987,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص ساير0108 (افاد55) 973,159 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت68-ش.خ0310 (اراد68) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت82-ش.خ010912 (اراد82) 932,550 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولتي6-ش.خ0210 (اراد60) 969,980 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0308 (اراد56) 991,530 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص تمدن0205 (افاد83) 660,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0105 (اراد38) 1,009,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007 (اراد44) 1,050,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت5-ش.خ 0010 (اراد51) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس0205 (افاد82) 988,000 (0%) 0
0
0
مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص1400 (گندم2) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت67-ش.خ0310 (اراد67) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره7- اوراق منفعت دولت (مظنه7) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت73-ش.خ0402 (اراد73) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي4-شرايط خاص980730 (اشاد4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005 (اراد37) 999,999 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت74-ش.خ040226 (اراد74) 970,000 (0%) 0
0
0
گام بانك تجارت0006 (اگ000618) 960,000 (0%) 0
0
0
گام بانك صادرات0004 (اگ000419) 991,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت66-ش.خ0310 (اراد66) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت87-ش.خ030304 (اراد87) 927,970 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص ساير0205 (افاد84) 960,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن0212 (اراد23) 625,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت69-ش.خ0310 (اراد69) 920,187 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره نويسي اوراق دولتي (مظنه) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولتي65-ش.خ0210 (اراد65) 975,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت86-ش.خ020404 (اراد86) 934,000 (0%) 0
0
0


چکیده