PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
لبنيات‌ پاك‌
لبنيات‌ پاك‌ ( غپاك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:04:42
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,810 قیمت دیروز 17,830 تعداد معاملات 32 EPS -278
20     (%0.11) بیشترین قیمت 16,940 ارزش 957,076,120 P/E -64.1
قیمت آخرین معامله 16,940 کمترین قیمت 16,940 حجم 56,498 حداکثر قیمت مجاز 18,720
890     (%4.99) اولین قیمت 16,940 حجم مبنا 2,807,412 حداقل قیمت مجاز 16,940
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:17:53   ارزش بازار (م ر) 24,675,640 تعداد سهام 1,385,493,596
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 16,940 6,598,764 485
0 0 0 16,950 264,209 17
0 0 0 16,960 40,195 7


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 17,810 16,940 16,940 32
56,498
957.076M
1399/7/1 17,830 16,950 16,950 21
22,686
384.528M
1399/6/31 17,840 16,960 16,960 14
17,864
302.973M
1399/6/24 17,850 17,020 17,020 102
193,267
3.289B
1399/6/23 17,910 17,070 17,070 31
157,261
2.684B
1399/6/22 17,960 17,140 17,140 83
249,269
4.272B
1399/6/19 18,040 17,170 17,170 56
77,244
1.326B
1399/6/18 18,070 17,180 17,180 11
15,992
274.743M
1399/6/17 18,080 17,190 17,190 10
21,851
375.619M
1399/6/16 18,090 17,210 17,210 34
58,488
1.007B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 39 224 6 -348 43
1395/9/16 6 1395 75 224 -14 -348 -90
1395/4/30 3 1395 75 454 1 -348 99
1395/2/7 12 1395 75 454 -348 -348 -53
1395/2/7 12 1394 195 -53

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گلوكوزان‌ (غگل) 5,440 (4.90%) 7141
76.800M
418.085B
شيرپاستوريزه پگاه گيلان (غگيلا) 16,294 (4.99%) 6353
108,790
1.773B
سالمين‌ (غسالم) 4,590 (4.97%) 5224
32.804M
153.873B
پارس‌ مينو (غپينو) 5,760 (4.95%) 2470
17.099M
99.295B
صنعتي مينو (غصينو) 31,606 (3.00%) 1770
5.483M
170.299B
ويتانا (غويتا) 70,000 (2.69%) 1537
7.697M
535.203B
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر) 17,180 (4.95%) 1107
6.107M
104.561B
صنعتي زر ماكارون (غزر) 63,010 (4.99%) 915
336,024
21.173B
صنعتي بهپاك (بهپاك) 35,615 (5.00%) 693
1.081M
38.708B
خوراك‌ دام‌ پارس‌ (غدام) 145,680 (4.99%) 644
776,417
113.108B
صنعتي‌ بهشهر (غبشهر) 21,610 (4.95%) 603
3.349M
72.249B
بهنوش‌ ايران‌ (غبهنوش) 58,370 (5.00%) 591
437,389
25.938B
نوش پونه مشهد (غپونه) 17,445 (3.00%) 522
1.258M
22.132B
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) 5,285 (5.00%) 424
2.514M
13.286B
مارگارين‌ (غمارگ) 29,370 (4.98%) 417
1.186M
34.822B
زعفران9908نگين طلاي سرخ(پ) (زعف9908پ10) 83,189 (0.63%) 318
85,529
7.097B
شهد ايران ‌ (غشهد) 7,570 (4.90%) 302
2.370M
17.937B
شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس) 9,645 (4.99%) 294
1.402M
13.522B
نوش‌ مازندران‌ (غنوش) 83,000 (4.99%) 205
158,978
13.195B
شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر) 56,403 (5.00%) 178
99,684
5.628B
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين (غچين) 48,770 (4.99%) 142
241,508
11.778B
پاكديس (غديس) 34,063 (5.00%) 122
97,569
3.323B
كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (غبهار) 38,856 (3.00%) 112
866,774
33.679B
زعفران9908نگين روستا(پ) (زعف9908پ08) 87,901 (4.21%) 69
23,509
1.999B
شركت صنايع غذايي مينو شرق (غمينو) 14,570 (4.99%) 59
99,293
1.447B
كشت‌وصنعت‌پياذر (غاذر) 89,070 (4.99%) 48
123,058
10.961B
شير پاستوريزه پگاه گلستان (غگلستا) 15,253 (5.00%) 41
69,789
1.064B
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ (غشاذر) 22,060 (5.00%) 35
48,057
1.060B
لبنيات‌ پاك‌ (غپاك) 16,940 (4.99%) 32
56,498
957.076M
زيره سبز0003كيميابذر(پ) (زير0003پ01) 499,995 (0.42%) 28
688
341.765M
دشت‌ مرغاب‌ (غدشت) 293,740 (5.00%) 26
5,712
1.678B
توليدي‌مهرام‌ (غمهرا) 104,930 (5.00%) 24
4,031
422.973M
زعفران9908نگين زرين(پ) (زعف9908پ05) 87,000 (0.51%) 22
12,752
1.119B
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) (زير0003پ04) 483,000 (1.64%) 22
689
335.615M
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفا) 26,830 (4.99%) 19
10,133
271.868M
زعفران9908نگين بيرجند(پ) (زعف9908پ16) 84,000 (0.16%) 18
8,488
697.738M
زعفران9908نگين نوين(پ) (زعف9908پ09) 87,901 (4.62%) 18
5,841
499.780M
زعفران9908نگين سحرخيز(پ) (زعف9908پ11) 87,901 (0.23%) 16
18,000
1.582B
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا) 73,511 (5.00%) 14
2,298
168.928M
پسته فندقي32-30طلاسبززرند9908 (پست9908-02) 1,460,000 (3.22%) 13
192
269.386M
زعفران 9908پوشالمعمول زرين(پ) (زعف9908پ06) 64,501 (3.16%) 12
2,663
174.067M
پسته فندقي32-30سبزدانه9908 (پست9908-04) 1,485,120 (9.20%) 9
124
171.970M
زعفران9908پوشالمعمول نوين(پ) (زعف9908پ14) 65,999 (0.95%) 7
1,159
76.445M
زيره سبز0003 دانش(پ) (زير0003پ02) 477,010 (4.84%) 6
71
33.868M
زعفران9908پوشالمعمول بيرجند(پ) (زعف9908پ17) 65,000 (0.36%) 4
251
16.009M
زعفران9908پوشالمعمول طلاسرخ(پ) (زعف9908پ15) 69,900 (2.63%) 4
272
17.693M
پسته فندقي32-30زرينمه ولات9908 (پست9908-08) 1,343,680 (1.50%) 4
45
60.466M
زعفران9908پوشالمعمول سحرخيز(پ) (زعف9908پ12) 63,500 (6.07%) 1
72
4.572M
ح.روغن‌ نباتي‌ ناب (غنابح) 1,000 (0%) 0
0
0
صنعت غذايي كورش (غكورش) 1,000 (0%) 0
0
0
زعفران9808نگين سحرخيز(پ) (زعف9808پ11) 73,500 (1.33%) 0
0
0
شوكو پارس (غشوكو) 44,459 (0%) 0
0
0
زيره سبز9903 كيميابذر(پ) (زير9903پ01) 329,000 (0.99%) 0
0
0
كيوان (غيوان) 15,581 (0%) 0
0
0
روغن‌ نباتي‌ ناب (غناب) 1,000 (0%) 0
0
0
زيره سبز9903شركت مينوبذر(پ) (زير9903پ04) 305,057 (0%) 0
0
0
گز سكه (غگز) 34,000 (0%) 0
0
0
زعفران9808نگين ت.روستا(پ) (زعف9808پ08) 76,408 (1.43%) 0
0
0
گروه كارخانجات صنعتي تبرك (تبرك) 29,996 (0%) 0
0
0
پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) (پست0008پ09) 100,000 (0%) 0
0
0
زعفران9808پوشالمعمولي زرين(پ) (زعف9808پ06) 68,358 (0.77%) 0
0
0
آرد تجارت (آرد تجارت) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع تبديلي گلستان (صنايع گلستان) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع شير سرو بي خزان (صنايع شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت بين الملل چين چين (چين چين) 1,000 (0%) 0
0
0
زعفران9808نگين نوين(پ) (زعف9808پ09) 70,100 (2.02%) 0
0
0
مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان (غنيلي) 17,000 (0%) 0
0
0
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان) 60,000 (1.54%) 0
0
0
بيسكويت‌ گرجي‌ (غگرجي) 40,000 (3.98%) 0
0
0
ح . شوكو پارس (غشوكوح) 23,589 (0%) 0
0
0
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) (كشم0001پ01) 100,000 (0%) 0
0
0
پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) (پست0008پ08) 100,000 (0%) 0
0
0
كولاك‌ شرق‌ (غكولاك) 1,000 (0%) 0
0
0
زعفران9808پوشالمعمول سحرخيز(پ) (زعف9808پ12) 61,848 (0.00%) 0
0
0
زعفران9808نگين زرين(پ) (زعف9808پ05) 76,408 (2.25%) 0
0
0
زعفران9808نگين طلاي سرخ(پ) (زعف9808پ10) 74,000 (2.65%) 0
0
0
ح.كيوان (غيوانح) 1,000 (0%) 0
0
0
زعفران9908پوشالمعمول روستا(پ) (زعف9908پ13) 68,000 (2.22%) 0
0
0
زعفران9711نگين زرين(پ) (زعف9711پ05) 117,301 (2.24%) 0
0
0
اقتصادي و خودكفايي آزادگان (خودكفا) 21,334 (0%) 0
0
0
زيره سبز9903 دانش(پ) (زير9903پ02) 337,167 (6.10%) 0
0
0
لبنيات‌ كالبر (غالبر) 27,980 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي توليد و فروش محصولات لبني است.

آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 3 جاده قديم كرج ميدان شير پاستوريزه
تلفن شرکت: 60941-60942302
نمابر شرکت: 66809535
فعاليت اصلي توليد و فروش محصولات لبني است.
پست الکترونیک شرکت: info@ pakdairy.com
وب سایت شرکت: www.pakdairy.com
مدیر عامل: آقای علیرضا سجادی مانیزانی
مدیر مالی: آقای محمد علی شهدایی
مدیر سهام: آقای اسماعیل تشکینی
مدیر روابط عمومی: آقای رضا ایمانی