PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 ( ضصاد3001 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:25:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 434 قیمت دیروز 502 تعداد معاملات 21 EPS
68     (%13.55) بیشترین قیمت 500 ارزش 423,618,000 P/E
قیمت آخرین معامله 390 کمترین قیمت 390 حجم 975 حداکثر قیمت مجاز 100,000
112     (%22.31) اولین قیمت 500 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/12/16 - 12:28:45   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1 380 410 100 1
2 91 371 478 101 2
1 100 370 588 100 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/16 434 390 500 21
975
423.618M
1399/12/13 502 500 522 57
3,891
1.952B
1399/12/12 560 530 619 69
3,584
2.009B
1399/12/11 549 541 600 83
4,118
2.259B
1399/12/10 550 540 595 23
942
518.133M
1399/12/9 598 591 620 18
1,163
695.002M
1399/12/6 631 620 655 65
6,010
3.795B
1399/12/5 671 631 700 10
198
132.865M
1399/12/4 600 600 601 2
14
8.401M
1399/12/3 702 666 750 3
3
2.106M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پست بانك ايران (وپست) 17,310 (2.30%) 4286
17.661M
305.099B
بانك ملت (وبملت) 3,520 (1.95%) 4263
150.135M
528.709B
بانك تجارت (وتجارت) 2,470 (1.98%) 4093
178.302M
440.800B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,810 (0.26%) 2041
34.656M
131.237B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,260 (1.74%) 1865
47.933M
108.331B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,700 (1.68%) 1830
23.537M
275.109B
بانك سامان (سامان) 10,000 (1.19%) 1580
20.359M
202.370B
بانك گردشگري (وگردش) 17,048 (4.00%) 1036
9.374M
159.994B
بانك دي (دي) 20,932 (2.00%) 643
1.352M
28.293B
اعتباري ملل (وملل) 13,198 (2.00%) 562
8.486M
112.184B
بانك سينا (وسينا) 3,200 (1.84%) 447
6.301M
20.164B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,730 (0.58%) 433
2.365M
20.343B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,150 (1.87%) 404
48.327M
152.230B
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 299 (33.56%) 103
3,085
985.586M
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 703 (20.65%) 50
1,947
1.399B
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 555 (15.01%) 26
269
146.870M
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 480 (14.13%) 25
979
471.710M
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 390 (22.31%) 21
975
423.618M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,460 (1.99%) 17
157,931
388.510M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 760 (25.12%) 12
383
289.580M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 201 (25.83%) 11
350
71.364M
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 199 (14.22%) 8
78
14.828M
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 77 (46.90%) 4
4
375,000
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 131 (34.83%) 3
37
5.850M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,767 (1.99%) 2
1,500
20.651M
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 111 (28.39%) 2
14
2.126M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 690 (2.83%) 1
1
690,000
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 256 (14.67%) 1
23
5.888M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 1,111 (8.93%) 1
1
1.111M
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 222 (39.34%) 1
1
222,000
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 77 (22.22%) 1
1
77,000
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 155 (17.55%) 1
1
155,000
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 220 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 33 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 770 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 44 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 70 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 44 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,141 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 6,013 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 7,049 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,256 (1.81%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 130 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده