PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18%
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% ( صشستا112 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:03:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 859,951 قیمت دیروز 859,951 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 859,951 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 902,948
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 816,954
تاریخ آخرین معامله 1399/8/28 -   ارزش بازار (م ر) 3,697,789 تعداد سهام 4,300,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 84 902,948 0 0 0
1 250 870,000 0 0 0
1 1,000 860,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/28 859,951 859,951 859,951 1
10
8.600M
1399/7/22 819,001 819,001 819,001 2
31
25.389M
1399/1/27 780,001 780,001 780,001 1
1,000
780.001M
1399/1/26 811,431 800,001 811,500 3
1,006
816.300M
1399/1/25 836,500 836,500 836,500 1
1,000
836.500M
1399/1/24 862,000 862,000 862,000 1
1,000
862.000M
1399/1/23 888,700 888,700 888,700 1
1,000
888.700M
1399/1/20 916,108 916,000 970,000 2
1,002
917.940M
1399/1/19 945,001 945,001 945,001 1
1,000
945.001M
1399/1/18 972,054 970,000 1,000,000 4
1,003
974.970M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 27,800 (4.99%) 198763
580.476M
16,241.835B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 12,550 (0.48%) 12530
73.439M
922.168B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 9,350 (1.06%) 2730
13.092M
122.650B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 16,250 (4.69%) 2559
17.060M
280.391B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 37,150 (0.83%) 638
1.369M
51.391B
اختيارخ وغدير-10000-1399/11/26 (ضغدر1119) 3,950 (6.13%) 26
465
1.825B
اختيارخ وغدير-12000-1399/11/26 (ضغدر1120) 2,800 (5.66%) 5
120
388.599M
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 3,979 (16.35%) 3
486
1.934M
اختيارخ وغدير-9000-1399/11/26 (ضغدر1118) 5,000 (0%) 3
69
345.000M
اختيارخ وغدير-14000-1399/11/26 (ضغدر1121) 2,000 (0%) 1
10
20.000M
اختيارخ وغدير-18000-1399/11/26 (ضغدر1123) 1,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/11/26 (طغدر1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/11/26 (ضغدر1122) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6000-1399/11/26 (طغدر1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/11/26 (طغدر1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/11/26 (طغدر1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7000-1399/11/26 (ضغدر1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 4,841 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8000-1399/11/26 (طغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8000-1399/11/26 (ضغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/11/26 (ضغدر1125) 1,600 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/11/26 (طغدر1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/11/26 (طغدر1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/11/26 (طغدر1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1399/11/26 (طغدر1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/11/26 (طغدر1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6000-1399/11/26 (ضغدر1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/11/26 (ضغدر1124) 1,700 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 859,951 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/11/26 (طغدر1125) 1 (0%) 0
0
0


چکیده