PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18%
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% ( صشستا112 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:05:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 859,951 قیمت دیروز 859,951 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 859,951 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 911,548
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 808,354
تاریخ آخرین معامله 1399/8/28 -   ارزش بازار (م ر) 3,697,789 تعداد سهام 4,300,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 78 902,948 0 0 0
1 6,450 816,954 0 0 0
1 610 786,019 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/28 859,951 859,951 859,951 1
10
8.600M
1399/7/22 819,001 819,001 819,001 2
31
25.389M
1399/1/27 780,001 780,001 780,001 1
1,000
780.001M
1399/1/26 811,431 800,001 811,500 3
1,006
816.300M
1399/1/25 836,500 836,500 836,500 1
1,000
836.500M
1399/1/24 862,000 862,000 862,000 1
1,000
862.000M
1399/1/23 888,700 888,700 888,700 1
1,000
888.700M
1399/1/20 916,108 916,000 970,000 2
1,002
917.940M
1399/1/19 945,001 945,001 945,001 1
1,000
945.001M
1399/1/18 972,054 970,000 1,000,000 4
1,003
974.970M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 20,090 (2.00%) 14713
47.804M
965.897B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 11,340 (1.99%) 1388
9.279M
105.247B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 7,780 (1.89%) 880
5.376M
41.990B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 36,240 (1.97%) 311
823,713
30.236B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 13,290 (1.99%) 232
2.791M
37.156B
اختيارخ وغدير-10000-1400/03/26 (ضغدر3003) 2,500 (5.16%) 35
2,474
6.194B
اختيارخ وغدير-9000-1400/03/26 (ضغدر3002) 4,400 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1400/03/26 (طغدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1400/03/26 (طغدر3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1400/03/26 (طغدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8000-1400/03/26 (طغدر3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1400/03/26 (ضغدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1400/03/26 (طغدر3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1400/03/26 (ضغدر3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1400/03/26 (ضغدر3005) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 859,951 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1400/03/26 (ضغدر3004) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8000-1400/03/26 (ضغدر3001) 4,700 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 4,841 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1400/03/26 (طغدر3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 4,248 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1400/03/26 (طغدر3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7000-1400/03/26 (ضغدر3000) 6,250 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1400/03/26 (طغدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1400/03/26 (طغدر3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1400/03/26 (ضغدر3008) 1 (0%) 0
0
0


چکیده