PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . ليزينگ‌ايران‌
ح . ليزينگ‌ايران‌ ( وليزح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:38:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,219 قیمت دیروز 1,219 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,211 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,340
8     (%0.66) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,100
تاریخ آخرین معامله 1393/3/12 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/3/12 1,219 1,210 1,296 247
10.248M
12.491B
1393/3/11 1,200 1,200 1,200 110
5.000M
6.000B
1393/3/10 1,300 1,300 1,300 20
1,000,000
1.300B
1392/12/14 1,082 1,033 1,150 318
2.343M
2.534B
1392/12/13 1,084 1,002 1,150 134
1.430M
1.550B
1392/12/12 1,088 1,073 1,115 105
670,059
728.795M
1392/12/11 1,166 1,101 1,248 122
1.021M
1.190B
1392/12/10 1,162 1,116 1,173 150
1.281M
1.488B
1392/12/7 1,087 1,003 1,120 87
595,240
647.038M
1392/12/6 1,048 1,038 1,105 72
391,301
410.149M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 18,500 (0.27%) 10167
27.003M
492.250B
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 9,330 (4.95%) 8347
81.892M
759.747B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 15,290 (3.45%) 8095
31.353M
470.651B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 14,760 (4.98%) 7815
36.465M
514.277B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 14,179 (3.16%) 3699
20.713M
293.150B
واسپاري ملت (ولملت) 17,760 (0.91%) 2307
8.452M
144.581B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 14,910 (5.00%) 389
2.224M
33.155B
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده