PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وبملت-6000-1400/11/13
اختيارخ وبملت-6000-1400/11/13 ( ضملت1138 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 18:02:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
10 1,000 1 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 2,860 (1.45%) 4792
85.383M
244.458B
بانك گردشگري (وگردش) 12,164 (6.98%) 3957
240.509M
2,872.021B
بانك تجارت (وتجارت) 1,770 (0.84%) 3124
74.553M
132.713B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,726 (1.09%) 1954
36.600M
63.795B
بانك سينا (وسينا) 2,518 (1.98%) 1104
46.798M
117.816B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,075 (0.67%) 1089
31.293M
64.735B
پست بانك ايران (وپست) 20,760 (1.47%) 986
3.705M
76.653B
بانك سرمايه (سمايه) 7,051 (0.62%) 783
12.904M
89.432B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,174 (1.34%) 563
9.024M
28.750B
اختيارخ وتجارت-2500-1400/10/15 (ضجار1023) 22 (8.33%) 542
24,872
574.172M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/10/15 (ضجار1022) 117 (6.40%) 524
20,380
2.452B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,053 (1.39%) 507
16.224M
50.228B
اعتباري ملل (وملل) 8,970 (4.30%) 492
3.918M
35.151B
بانك خاورميانه (وخاور) 5,050 (1.00%) 486
10.722M
55.038B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 12,950 (0.92%) 372
6.660M
86.573B
بانك شهر (وشهر) 4,503 (0.49%) 357
4.917M
22.160B
اختيارخ وتجارت-1600-1400/10/15 (ضجار1020) 320 (1.91%) 103
5,040
1.590B
اختيارخ وبملت-3000-1400/11/13 (ضملت1133) 323 (15.67%) 84
1,643
610.236M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/11/06 (ضصاد1114) 54 (6.90%) 58
1,864
101.963M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/10/15 (ضجار1021) 211 (5.50%) 49
3,441
734.981M
اختيارخ وبملت-3500-1400/11/13 (ضملت1134) 177 (0%) 24
406
69.139M
اختيارخ وبملت-2500-1400/11/13 (ضملت1132) 590 (5.30%) 23
566
337.430M
اختيارخ وبصادر-1600-1400/11/06 (ضصاد1111) 310 (13.41%) 20
863
265.045M
اختيارخ وبصادر-2000-1400/11/06 (ضصاد1113) 149 (3.25%) 12
109
16.304M
اختيارخ وبملت-4000-1400/11/13 (ضملت1135) 82 (12.33%) 8
170
14.740M
اختيارف وتجارت-2000-1400/10/15 (طجار1022) 290 (45.00%) 6
18
4.040M
اختيارخ وبملت-2000-1400/11/13 (ضملت1131) 1,040 (6.22%) 6
31
31.735M
اختيارخ وبصادر-1400-1400/11/06 (ضصاد1110) 490 (2.00%) 5
12
5.124M
اختيارخ وتجارت-1400-1400/10/15 (ضجار1019) 450 (0.22%) 5
22
10.093M
اختيارخ وپارس-1600-1400/10/22 (ضپاس1009) 500 (1.19%) 4
35
18.174M
اختيارف وتجارت-1800-1400/10/15 (طجار1021) 120 (33.33%) 2
200
23.000M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/11/06 (ضصاد1112) 299 (3.82%) 2
2
420,000
اختيارخ وپارس-1800-1400/10/22 (ضپاس1010) 420 (4.98%) 2
2
780,000
اختيارخ وتجارت-3000-1400/10/15 (ضجار1024) 30 (57.89%) 1
1
30,000
اختيارخ وپارس-2000-1400/10/22 (ضپاس1011) 379 (8.29%) 1
1
379,000
اختيارف وتجارت-1600-1400/10/15 (طجار1020) 40 (0%) 1
100
4.000M
اختيارخ وپارس-3000-1400/10/22 (ضپاس1013) 56 (3.70%) 1
3
168,000
اختيارخ وبصادر-3000-1400/11/06 (ضصاد1115) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/10/15 (طجار1023) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 10,203 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/10/22 (ضپاس1015) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تجارت-3597-01/08/17 (هتجار108) 376 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/11/13 (طملت1133) 140 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/11/13 (طملت1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/11/13 (طملت1138) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/10/15 (ضجار1025) 211 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/11/06 (طصاد1115) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,082 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/11/06 (طصاد1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/11/13 (طملت1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1400/10/22 (طپاس1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/10/22 (طپاس1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/11/06 (ضصاد1117) 650 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبصادر-3217-01/08/25 (ظصادر108) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1400/11/06 (طصاد1111) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/10/22 (ضپاس1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ونوين-6624-02/03/31 (هنوين203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1400/11/06 (طصاد1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/10/15 (طجار1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/11/06 (ضصاد1116) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/10/22 (طپاس1011) 60 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/10/22 (طپاس1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/10/15 (طجار1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/11/06 (طصاد1112) 70 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/11/13 (ضملت1138) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/11/06 (طصاد1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1400/11/13 (ضملت1137) 5 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 7,339 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبملت-6153-01/08/21 (ظملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبصادر-3189-01/08/10 (هصادر108) 292 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/11/13 (طملت1134) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/11/13 (طملت1137) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/11/06 (طصاد1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1400/10/22 (طپاس1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/11/06 (طصاد1113) 200 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/12/08 (جبانك012) 6,035 (0.40%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1400/11/13 (ضملت1136) 20 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 932 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/10/22 (ضپاس1014) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تجارت-3628-01/09/02 (ظتجار109) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/10/22 (طپاس1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ونوين-6737-02/04/31 (ظنوين204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/10/15 (طجار1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1400/10/15 (طجار1019) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك رفاه كارگران (ورفاهح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/10/22 (طپاس1012) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 9,971 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/10/22 (طپاس1015) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1400/11/13 (طملت1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1400/10/22 (ضپاس1012) 140 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبملت-6100-01/08/04 (هملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2500-1400/11/13 (طملت1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/10/15 (ضجار1026) 20 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده