PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
نفت پاسارگاد
نفت پاسارگاد ( شپاس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:39:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 16,129 قیمت دیروز 15,689 تعداد معاملات 962 EPS 1182
440     (%2.80) بیشترین قیمت 16,449 ارزش 37,655,535,024 P/E 13.6
قیمت آخرین معامله 16,380 کمترین قیمت 14,905 حجم 2,334,639 حداکثر قیمت مجاز 16,473
691     (%4.40) اولین قیمت 14,905 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 14,905
تاریخ آخرین معامله 1398/12/3 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 38,709,600 تعداد سهام 2,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,153 16,325 16,380 951 1
2 439 16,300 16,388 400 1
1 18,308 16,250 16,399 959 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/12/3 16,129 14,905 16,449 962
2.335M
37.656B
1398/11/30 15,689 15,241 15,793 1,158
5.124M
80.390B
1398/11/29 15,041 14,711 15,269 705
2.591M
38.975B
1398/11/28 15,303 15,040 15,986 778
2.339M
35.796B
1398/11/27 15,509 15,123 16,140 823
2.232M
34.619B
1398/11/26 15,681 15,220 15,940 913
2.544M
39.889B
1398/11/23 15,181 14,838 15,695 1,202
2.848M
43.236B
1398/11/21 15,474 15,450 15,980 690
2.224M
34.415B
1398/11/20 16,263 15,780 17,171 1,264
3.081M
50.101B
1398/11/19 16,376 15,920 16,412 1,246
5.049M
82.688B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/4/4 2 1396 375 980
1395/12/18 12 1396 1502 833 980 980 1346
1395/12/18 12 1395 991 1346
1395/12/18 9 1395 991 743 1346 1423
1394/12/25 12 1395 833 4012 1346 1346 4625

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت تهران (شتران) 8,878 (4.99%) 12223
86.446M
753.147B
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 6,733 (0.19%) 6898
39.187M
262.156B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 11,700 (1.47%) 6682
25.018M
286.774B
نفت سپاهان (شسپا) 11,458 (0.56%) 4322
14.184M
159.962B
نفت ايرانول (شرانل) 15,505 (0.86%) 1688
8.120M
123.599B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 10,490 (0.83%) 1644
3.972M
41.341B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 40,011 (2.57%) 1480
2.245M
88.203B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 51,000 (0.52%) 1092
1.616M
82.242B
نفت پاسارگاد (شپاس) 16,380 (4.40%) 962
2.335M
37.656B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 26,800 (0.03%) 868
3.254M
87.149B
پالايش نفت شيراز (شراز) 59,799 (3.02%) 761
491,416
29.088B
سلف موازي استاندارد سميعا992 (سميعا992) 794,981 (2.00%) 64
12.327M
9,800.001B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 38,397 (2.00%) 59
158,189
6.074B
اختيارخ شتران-6500-1399/02/10 (ضترا2006) 2,499 (15.21%) 48
1,448
3.476B
اختيارخ شپنا-7000-1399/03/25 (ضشنا3032) 1,089 (243.53%) 47
2,634
2.382B
اختيارخ شپنا-7500-1399/03/25 (ضشنا3033) 819 (13.79%) 41
1,575
1.089B
اختيارخ شتران-8500-1399/02/10 (ضترا2010) 1,000 (1.21%) 19
1,374
1.374B
اختيارخ شتران-9500-1399/02/10 (ضترا2012) 699 (51.63%) 14
718
425.350M
اختيارخ شبندر-15000-1399/02/14 (ضبدر2030) 490 (30.32%) 13
630
266.050M
اختيارخ شبندر-10000-1399/02/14 (ضبدر2025) 4,200 (20.00%) 2
32
134.369M
اختيارخ شبندر-14000-1399/02/14 (ضبدر2029) 885 (21.23%) 1
3
2.655M
سلف نفت خام سبك داخلي 983 (سنفت983) 986,006 (0.26%) 1
30,000
29.580B
اختيارخ شتران-8000-1399/02/10 (ضترا2009) 1,950 (55.75%) 1
1
1.950M
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-28000-1399/03/27 (طريز3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9500-1399/02/14 (طبدر2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12000-1399/02/14 (ضبدر2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4400-1399/07/28 (طشنا7048) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 984 (سنفت984) 967,690 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-38000-1399/03/27 (ضريز3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4600-1399/03/25 (طشنا3026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1399/03/25 (طشنا3034) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2994 (سنفت2994) 714,783 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2991 (سنفت2991) 741,935 (1.67%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1399/02/10 (ضترا2005) 3,000 (19.24%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 996 (سنفت996) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8500-1399/02/14 (طبدر2022) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-36000-1399/03/27 (طريز3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-32000-1399/03/27 (طريز3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6500-1399/03/25 (طشنا3031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-15000-1399/02/14 (طبدر2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7500-1399/02/10 (طترا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8500-1399/03/25 (ضشنا3035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4600-1399/03/25 (ضشنا3026) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 994 (سنفت994) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1399/02/10 (طترا2005) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 982 (سنفت982) 729,508 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7500-1399/07/28 (ضشنا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6000-1399/07/28 (طشنا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-30000-1399/03/27 (ضريز3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-52000-1399/03/27 (ضريز3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9000-1399/02/14 (طبدر2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1399/07/28 (طشنا7057) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2995 (سنفت2995) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-40000-1399/03/27 (ضريز3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4800-1399/03/25 (طشنا3027) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2993 (سنفت2993) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8500-1399/03/25 (طشنا3035) 1 (0%) 0
0
0
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 25,830 (0.39%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6000-1399/07/28 (ضشنا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1399/03/25 (طشنا3032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4600-1399/07/28 (ضشنا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6500-1399/03/25 (ضشنا3031) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8500-1399/02/14 (ضبدر2022) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9500-1399/02/10 (طترا2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5000-1399/02/10 (طترا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-36000-1399/03/27 (ضريز3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-48000-1399/03/27 (ضريز3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-13000-1399/02/14 (ضبدر2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-13000-1399/02/14 (طبدر2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-48000-1399/03/27 (طريز3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4400-1399/02/10 (طترا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-26000-1399/03/27 (ضريز3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5500-1399/02/10 (ضترا2004) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2996 (سنفت2996) 695,280 (2.91%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9000-1399/02/14 (ضبدر2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1399/02/14 (طبدر2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5500-1399/07/28 (طشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6500-1399/02/10 (طترا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-26000-1399/03/27 (طريز3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4600-1399/02/10 (ضترا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5000-1399/03/25 (ضشنا3028) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2992 (سنفت2992) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8500-1399/02/10 (طترا2010) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره982 (سمانك982) 5,633,939 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4400-1399/03/25 (طشنا3025) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16000-1399/02/14 (ضبدر2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-28000-1399/03/27 (ضريز3001) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 986 (سنفت986) 862,456 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4800-1399/03/25 (ضشنا3027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5000-1399/07/28 (ضشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4800-1399/07/28 (ضشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1399/07/28 (ضشنا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1399/02/10 (طترا2011) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 981 (سنفت981) 1,006,000 (1.52%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 985 (سنفت985) 978,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9500-1399/02/14 (ضبدر2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-9232-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4600-1399/02/10 (طترا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1399/07/28 (ضشنا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-30000-1399/03/27 (طريز3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-11000-1399/02/14 (طبدر2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5500-1399/02/10 (طترا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7500-1399/03/25 (طشنا3033) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1399/03/03 (جنفت903) 1,815,499 (0.32%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد ساذر991 (ساذر991) 955,116 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-32000-1399/03/27 (ضريز3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5500-1399/03/25 (ضشنا3029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6000-1399/03/25 (طشنا3030) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2997 (سنفت2997) 735,569 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5500-1399/07/28 (ضشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5000-1399/07/28 (طشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8000-1399/02/14 (طبدر2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1399/02/10 (طترا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-11000-1399/02/14 (ضبدر2026) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره991 (سمانك991) 6,478,943 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 993 (سنفت993) 794,875 (1.83%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6500-1399/07/28 (طشنا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-34000-1399/03/27 (ضريز3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-34000-1399/03/27 (طريز3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8500-1399/07/28 (طشنا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4400-1399/03/25 (ضشنا3025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1399/02/10 (طترا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8500-1399/07/28 (ضشنا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1399/07/28 (طشنا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-44000-1399/03/27 (طريز3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8000-1399/02/14 (ضبدر2021) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 995 (سنفت995) 747,546 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5500-1399/03/25 (طشنا3029) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 992 (سنفت992) 743,657 (3.76%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6000-1399/03/25 (ضشنا3030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-38000-1399/03/27 (طريز3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4800-1399/02/10 (طترا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1399/03/25 (ضشنا3034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5000-1399/02/10 (ضترا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12000-1399/02/14 (طبدر2027) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا 991 (سميعا991) 700,672 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1398/12/03 (جنفت812) 1,553,262 (9.78%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10000-1399/02/14 (طبدر2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4800-1399/02/10 (ضترا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4600-1399/07/28 (طشنا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4400-1399/07/28 (ضشنا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5000-1399/03/25 (طشنا3028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4800-1399/07/28 (طشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 991 (سنفت991) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7500-1399/02/10 (ضترا2008) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1399/02/14 (طبدر2029) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره981 (سمانك981) 5,044,572 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7500-1399/07/28 (طشنا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1399/02/10 (ضترا2011) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6500-1399/07/28 (ضشنا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-44000-1399/03/27 (ضريز3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-52000-1399/03/27 (طريز3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1399/02/10 (ضترا2007) 1,800 (0.61%) 0
0
0
اختيارف شبريز-40000-1399/03/27 (طريز3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4400-1399/02/10 (ضترا2000) 3,766 (0%) 0
0
0


چکیده

پست الکترونیک شرکت: info@pasargadoil.com
مدیر سهام: اقای باقر قربانی
وب سایت شرکت: http://www.pasargadoil.com
مدیر مالی: آقای مازیار صبحی
مدیر روابط عمومی: آقای هادی فیض آبادی
تلفن شرکت: 88562800-9
آدرس امور سهام: تهران-شهرک غرب- بلوار دریا- خ مطهری شمالی کوچه ساحل 2 پلاک37 طبقه اول
تلفن امور سهام: 88562800-9 داخلی175-177
نمابر شرکت: 021-88562808
مدیر عامل: آقای محمد رضا خاک کار