PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
نفت پاسارگاد
نفت پاسارگاد ( شپاس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:01:10
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 22,133 قیمت دیروز 22,133 تعداد معاملات 2 EPS 688
0     (%0) بیشترین قیمت 21,691 ارزش 16,441,778 P/E 32.2
قیمت آخرین معامله 21,691 کمترین قیمت 21,691 حجم 758 حداکثر قیمت مجاز 23,460
442     (%2.00) اولین قیمت 21,691 حجم مبنا 2,259,071 حداقل قیمت مجاز 21,691
تاریخ آخرین معامله 1400/1/22 - 11:21:47   ارزش بازار (م ر) 53,119,200 تعداد سهام 2,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 21,691 1,541,837 59
0 0 0 22,200 9,513 1
0 0 0 22,210 228 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/22 22,133 21,691 21,691 2
758
16.442M
1400/1/21 22,133 21,691 21,691 1
367
7.961M
1400/1/18 22,133 21,737 21,737 45
234,567
5.099B
1400/1/17 22,180 21,761 21,761 24
126,475
2.752B
1400/1/16 22,205 21,829 21,829 73
346,428
7.562B
1400/1/15 22,274 21,880 21,880 26
258,076
5.647B
1400/1/14 22,326 21,963 22,405 146
426,304
9.364B
1400/1/11 22,411 22,001 22,630 128
221,405
4.884B
1400/1/10 22,450 22,136 22,600 242
714,088
15.826B
1400/1/8 22,587 22,175 23,310 240
361,119
8.082B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/4/4 2 1396 375 980
1395/12/18 12 1396 1502 833 980 980 1346
1395/12/18 12 1395 991 1346
1395/12/18 9 1395 991 743 1346 1423
1394/12/25 12 1395 833 4012 1346 1346 4625

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
نفت سپاهان (شسپا) 14,580 (1.95%) 922
4.981M
72.700B
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 12,200 (1.93%) 905
18.623M
227.198B
پالايش نفت تهران (شتران) 9,700 (1.92%) 565
7.564M
73.366B
نفت ايرانول (شرانل) 38,289 (1.16%) 470
746,599
28.167B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 24,710 (1.98%) 235
2.002M
49.470B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 28,960 (2.00%) 78
382,677
11.082B
اختيارخ شپنا-12000-1400/02/27 (ضشنا2002) 1,168 (4.89%) 70
1,438
1.625B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 49,330 (1.99%) 68
114,279
5.637B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 86,281 (2.00%) 55
122,478
10.568B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 16,180 (2.00%) 43
1.268M
20.521B
پالايش نفت شيراز (شراز) 111,342 (2.00%) 34
67,672
7.535B
اختيارخ شپنا-16000-1400/02/27 (ضشنا2004) 151 (32.46%) 32
1,646
295.550M
اختيارخ شپنا-14000-1400/02/27 (ضشنا2003) 680 (15.95%) 24
611
419.129M
اختيارخ شپنا-10000-1400/02/27 (ضشنا2001) 2,450 (18.82%) 7
21
51.600M
اختيارخ شتران-6000-1400/03/09 (ضترا3000) 3,800 (10.84%) 5
33
126.405M
اختيارخ شتران-8000-1400/03/09 (ضترا3002) 1,990 (2.21%) 4
60
119.400M
اختيارخ شپنا-18000-1400/02/27 (ضشنا2005) 149 (44.81%) 3
11
1.289M
اختيارخ شپنا-9000-1400/02/27 (ضشنا2000) 3,400 (8.77%) 3
23
76.803M
نفت پاسارگاد (شپاس) 21,691 (2.00%) 2
758
16.442M
اختيارخ شتران-10000-1400/03/09 (ضترا3004) 899 (5.76%) 2
20
16.990M
اختيارخ شپنا-20000-1400/02/27 (ضشنا2006) 140 (63.45%) 2
8
1.300M
اختيارخ شبندر-24000-1400/03/30 (ضبدر3004) 3,000 (33.33%) 2
4
12.000M
اختيارخ شتران-9000-1400/03/09 (ضترا3003) 1,400 (0%) 1
1
1.400M
اختيارف.تبعي شپاس001128 (شپاس ت.ف0011) 1,980 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1400/03/09 (طترا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-24000-1400/03/30 (طبدر3004) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 225,830 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1400/03/30 (طبدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-16000-1400/02/27 (طشنا2004) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت013 (سنفت013) 1,477,528 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي شپاس001228 (شپاس ت.خ0012) 28,403 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبهرن-74590-99/12/02 (هبهرن912) 2,329 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,026,797 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,307,082 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1400/03/09 (طترا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-12000-1400/03/09 (ضترا3005) 950 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-20000-1400/02/27 (طشنا2006) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1400/03/09 (طترا3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1400/03/09 (طترا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-36000-1400/03/30 (ضبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18000-1400/03/30 (ضبدر3002) 8,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت012 (سنفت012) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1400/03/09 (طترا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-40000-1400/03/30 (طبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1400/03/09 (ضترا3007) 1 (0%) 0
0
0
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 13,740 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,289,278 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-24000-1400/02/27 (طشنا2007) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,013,578 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9000-1400/02/27 (طشنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1400/03/30 (طبدر3001) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سمتا011 (سمتا011) 7,375,105 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1400/03/30 (طبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت008 (سنفت008) 1,477,528 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت009 (سنفت009) 1,501,300 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-32000-1400/03/30 (طبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-20000-1400/03/30 (ضبدر3003) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-28000-1400/03/30 (ضبدر3005) 3,305 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-28000-1400/02/27 (ضشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت007 (سنفت007) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14000-1400/03/30 (ضبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1400/03/09 (طترا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1400/03/09 (طترا3008) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,053,952 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18000-1400/03/09 (ضترا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04 (هنفت912) 2,638 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,127,414 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000-1400/02/27 (طشنا2002) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت011 (سنفت011) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1400/03/09 (ضترا3001) 3,555 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18000-1400/03/30 (طبدر3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18000-1400/02/27 (طشنا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1400/02/27 (طشنا2010) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,090,855 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1400/02/27 (ضشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
قير60/70 شركت قيرآكام0004(ن) (قير0004ن01) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-32000-1400/03/30 (ضبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,041,799 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,236,583 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-40000-1400/03/30 (ضبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000-1400/02/27 (طشنا2001) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1400/03/09 (طترا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-20000-1400/03/09 (ضترا3009) 77 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت010 (سنفت010) 1,507,780 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1400/06/02 (جنفت006) 4,158,329 (1.23%) 0
0
0
اختيارف شتران-16000-1400/03/09 (طترا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-36000-1400/03/30 (طبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1400/03/09 (طترا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16000-1400/03/30 (ضبدر3001) 10,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا102 (سميعا102) 1,125,591 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-28000-1400/02/27 (طشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1400/02/27 (ضشنا2010) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1400/02/27 (طشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت014 (سنفت014) 1,477,528 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-8482-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-14000-1400/03/09 (ضترا3006) 333 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1400/02/27 (طشنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-24000-1400/02/27 (ضشنا2007) 44 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% (صنفت311) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-20000-1400/03/30 (طبدر3003) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

پست الکترونیک شرکت: info@pasargadoil.com
مدیر سهام: اقای باقر قربانی
وب سایت شرکت: http://www.pasargadoil.com
مدیر مالی: آقای مازیار صبحی
مدیر روابط عمومی: آقای هادی فیض آبادی
تلفن شرکت: 88562800-9
آدرس امور سهام: تهران-شهرک غرب- بلوار دریا- خ مطهری شمالی کوچه ساحل 2 پلاک37 طبقه اول
تلفن امور سهام: 88562800-9 داخلی175-177
نمابر شرکت: 021-88562808
مدیر عامل: آقای محمد رضا خاک کار