PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پالايش نفت بندرعباس
پالايش نفت بندرعباس ( شبندر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:14
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 25,000 قیمت دیروز 25,210 تعداد معاملات 235 EPS 1997
210     (%0.83) بیشترین قیمت 24,710 ارزش 49,470,433,110 P/E 12.5
قیمت آخرین معامله 24,710 کمترین قیمت 24,710 حجم 2,002,041 حداکثر قیمت مجاز 26,720
500     (%1.98) اولین قیمت 24,710 حجم مبنا 4,741,209 حداقل قیمت مجاز 24,710
تاریخ آخرین معامله 1400/1/22 - 12:29:23   ارزش بازار (م ر) 717,200,000 تعداد سهام 28,688,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 500 23,760 24,710 21,969,969 2172
1 500 23,270 24,720 34,188 12
1 2,000 19,900 24,730 16,500 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/22 25,000 24,710 24,710 235
2.002M
49.470B
1400/1/21 25,210 24,810 24,810 212
956,961
23.742B
1400/1/18 25,310 25,030 25,230 643
2.028M
50.771B
1400/1/17 25,540 25,290 26,590 5,796
14.757M
376.879B
1400/1/16 25,800 25,690 26,500 14,153
37.055M
956.083B
1400/1/15 26,210 26,090 26,090 331
3.455M
90.137B
1400/1/14 26,620 26,610 26,900 859
4.362M
116.080B
1400/1/11 27,150 27,110 27,980 3,588
11.634M
315.821B
1400/1/10 27,660 27,440 28,490 7,927
22.744M
629.070B
1400/1/8 28,000 27,980 28,550 2,541
10.158M
284.369B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/11 6 1396 993 245 629 746 144
1396/5/31 3 1396 847 160 257 746 19
1396/5/2 12 1396 731 150 746 746 42
1396/5/2 12 1395 746 42
1395/12/26 9 1395 505 -20 408 42 35

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
نفت سپاهان (شسپا) 14,580 (1.95%) 922
4.981M
72.700B
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 12,200 (1.93%) 905
18.623M
227.198B
پالايش نفت تهران (شتران) 9,700 (1.92%) 565
7.564M
73.366B
نفت ايرانول (شرانل) 38,289 (1.16%) 470
746,599
28.167B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 24,710 (1.98%) 235
2.002M
49.470B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 28,960 (2.00%) 78
382,677
11.082B
اختيارخ شپنا-12000-1400/02/27 (ضشنا2002) 1,168 (4.89%) 70
1,438
1.625B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 49,330 (1.99%) 68
114,279
5.637B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 86,281 (2.00%) 55
122,478
10.568B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 16,180 (2.00%) 43
1.268M
20.521B
پالايش نفت شيراز (شراز) 111,342 (2.00%) 34
67,672
7.535B
اختيارخ شپنا-16000-1400/02/27 (ضشنا2004) 151 (32.46%) 32
1,646
295.550M
اختيارخ شپنا-14000-1400/02/27 (ضشنا2003) 680 (15.95%) 24
611
419.129M
اختيارخ شپنا-10000-1400/02/27 (ضشنا2001) 2,450 (18.82%) 7
21
51.600M
اختيارخ شتران-6000-1400/03/09 (ضترا3000) 3,800 (10.84%) 5
33
126.405M
اختيارخ شتران-8000-1400/03/09 (ضترا3002) 1,990 (2.21%) 4
60
119.400M
اختيارخ شپنا-18000-1400/02/27 (ضشنا2005) 149 (44.81%) 3
11
1.289M
اختيارخ شپنا-9000-1400/02/27 (ضشنا2000) 3,400 (8.77%) 3
23
76.803M
نفت پاسارگاد (شپاس) 21,691 (2.00%) 2
758
16.442M
اختيارخ شتران-10000-1400/03/09 (ضترا3004) 899 (5.76%) 2
20
16.990M
اختيارخ شپنا-20000-1400/02/27 (ضشنا2006) 140 (63.45%) 2
8
1.300M
اختيارخ شبندر-24000-1400/03/30 (ضبدر3004) 3,000 (33.33%) 2
4
12.000M
اختيارخ شتران-9000-1400/03/09 (ضترا3003) 1,400 (0%) 1
1
1.400M
اختيارف.تبعي شپاس001128 (شپاس ت.ف0011) 1,980 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1400/03/09 (طترا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-24000-1400/03/30 (طبدر3004) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 225,830 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1400/03/30 (طبدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-16000-1400/02/27 (طشنا2004) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت013 (سنفت013) 1,477,528 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي شپاس001228 (شپاس ت.خ0012) 28,403 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبهرن-74590-99/12/02 (هبهرن912) 2,329 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,026,797 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,307,082 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1400/03/09 (طترا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-12000-1400/03/09 (ضترا3005) 950 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-20000-1400/02/27 (طشنا2006) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1400/03/09 (طترا3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1400/03/09 (طترا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-36000-1400/03/30 (ضبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18000-1400/03/30 (ضبدر3002) 8,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت012 (سنفت012) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1400/03/09 (طترا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-40000-1400/03/30 (طبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1400/03/09 (ضترا3007) 1 (0%) 0
0
0
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 13,740 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,289,278 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-24000-1400/02/27 (طشنا2007) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,013,578 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9000-1400/02/27 (طشنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1400/03/30 (طبدر3001) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سمتا011 (سمتا011) 7,375,105 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1400/03/30 (طبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت008 (سنفت008) 1,477,528 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت009 (سنفت009) 1,501,300 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-32000-1400/03/30 (طبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-20000-1400/03/30 (ضبدر3003) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-28000-1400/03/30 (ضبدر3005) 3,305 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-28000-1400/02/27 (ضشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت007 (سنفت007) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14000-1400/03/30 (ضبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1400/03/09 (طترا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1400/03/09 (طترا3008) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,053,952 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18000-1400/03/09 (ضترا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04 (هنفت912) 2,638 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,127,414 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000-1400/02/27 (طشنا2002) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت011 (سنفت011) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1400/03/09 (ضترا3001) 3,555 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18000-1400/03/30 (طبدر3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18000-1400/02/27 (طشنا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1400/02/27 (طشنا2010) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,090,855 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1400/02/27 (ضشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
قير60/70 شركت قيرآكام0004(ن) (قير0004ن01) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-32000-1400/03/30 (ضبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,041,799 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,236,583 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-40000-1400/03/30 (ضبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000-1400/02/27 (طشنا2001) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1400/03/09 (طترا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-20000-1400/03/09 (ضترا3009) 77 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت010 (سنفت010) 1,507,780 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1400/06/02 (جنفت006) 4,158,329 (1.23%) 0
0
0
اختيارف شتران-16000-1400/03/09 (طترا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-36000-1400/03/30 (طبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1400/03/09 (طترا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16000-1400/03/30 (ضبدر3001) 10,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا102 (سميعا102) 1,125,591 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-28000-1400/02/27 (طشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1400/02/27 (ضشنا2010) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1400/02/27 (طشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت014 (سنفت014) 1,477,528 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-8482-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-14000-1400/03/09 (ضترا3006) 333 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1400/02/27 (طشنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-24000-1400/02/27 (ضشنا2007) 44 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% (صنفت311) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-20000-1400/03/30 (طبدر3003) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: بندر عباس - اسکله شهید رجایی صندوق پستی 79145/3184
نمابر شرکت: 5564157-0761
پست الکترونیک شرکت: b_refinery@baorco.ir
وب سایت شرکت: http://www.baorco.ir
مدیر عامل: آقای هاشم نامور
مدیر مالی: آقای صدری
مدیر سهام: آقای صدری
مدیر روابط عمومی: آقای سید محمد علی مجتهدزاده
تلفن شرکت: 076-33564180-4
تلفن امور سهام: 07633564180 داخلی 3446-3447
مدیر روابط عمومی: آقای حسین رحیمی