PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پالايش نفت بندرعباس
پالايش نفت بندرعباس ( شبندر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:53:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,860 قیمت دیروز 6,020 تعداد معاملات 6232 EPS 1312
160     (%2.66) بیشترین قیمت 5,990 ارزش 335,612,253,550 P/E 4.5
قیمت آخرین معامله 5,880 کمترین قیمت 5,770 حجم 57,271,043 حداکثر قیمت مجاز 6,320
140     (%2.33) اولین قیمت 5,960 حجم مبنا 20,477,816 حداقل قیمت مجاز 5,720
تاریخ آخرین معامله 1400/9/10 - 16:41:33   ارزش بازار (م ر) 787,243,662 تعداد سهام 134,341,922,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 119,631 5,890 5,890 1,090 2
14 203,743 5,880 5,900 447,443 26
5 123,057 5,870 5,910 42,823 11


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/10 5,860 5,770 5,990 6,232
57.271M
335.612B
1400/9/9 6,020 5,970 6,180 4,975
54.344M
327.219B
1400/9/8 6,070 5,980 6,200 5,470
51.836M
314.494B
1400/9/7 6,070 5,920 6,200 7,184
80.251M
487.036B
1400/9/6 6,110 6,080 6,220 8,018
105.740M
645.787B
1400/9/3 6,400 6,330 6,540 5,819
55.837M
357.221B
1400/9/2 6,540 6,470 6,660 6,654
67.754M
443.121B
1400/9/1 6,640 6,460 6,730 9,345
115.660M
768.175B
1400/8/30 6,410 6,240 6,560 9,167
101.300M
649.264B
1400/8/29 6,400 6,370 6,650 12,260
169.943M
1,088.361B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/11 6 1396 993 245 629 746 144
1396/5/31 3 1396 847 160 257 746 19
1396/5/2 12 1396 731 150 746 746 42
1396/5/2 12 1395 746 42
1395/12/26 9 1395 505 -20 408 42 35

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 5,880 (2.33%) 6232
57.271M
335.612B
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 5,670 (1.90%) 5648
45.841M
257.880B
پالايش نفت تهران (شتران) 4,097 (2.80%) 3272
31.172M
127.389B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 9,910 (4.98%) 1643
24.481M
242.304B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 30,130 (1.25%) 1070
2.243M
67.212B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 125,700 (1.49%) 1008
784,408
97.662B
نفت سپاهان (شسپا) 3,350 (0.83%) 917
16.987M
56.219B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 11,290 (0%) 777
3.613M
39.684B
نفت ايرانول (شرانل) 45,675 (0.81%) 365
547,222
24.936B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 14,200 (1.14%) 357
1.041M
14.883B
پالايش نفت شيراز (شراز) 113,500 (0.79%) 272
173,497
19.445B
نفت پاسارگاد (شپاس) 15,314 (5.00%) 149
559,470
8.588B
اختيارخ شپنا-7629-1400/10/19 (ضشنا1050) 171 (14.93%) 72
957
311.201M
اختيارخ شپنا-5450-1400/10/19 (ضشنا1048) 600 (11.11%) 44
373
417.962M
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 156,550 (3.00%) 42
17,780
2.783B
اختيارخ شبندر-6000-1400/11/13 (ضبدر1163) 700 (10.37%) 38
826
541.373M
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,435,719 (1.43%) 16
762,200
1,094.305B
اختيارخ شتران-3089-1400/11/10 (ضترا1130) 1,280 (0.08%) 5
57
157.264M
اختيارخ شتران-6176-1400/11/10 (ضترا1135) 80 (20.00%) 3
32
5.638M
اختيارخ شپنا-4905-1400/10/19 (ضشنا1047) 1,100 (1.79%) 3
30
55.968M
اختيارخ شپنا-6540-1400/10/19 (ضشنا1049) 297 (19.07%) 3
20
10.979M
اختيارخ شپنا-4360-1400/10/19 (ضشنا1046) 1,600 (21.95%) 3
11
31.746M
اختيارخ شبندر-7000-1400/11/13 (ضبدر1164) 300 (0%) 3
44
13.320M
اختيارخ شتران-5294-1400/11/10 (ضترا1134) 170 (49.12%) 1
7
2.698M
اختيارخ شتران-4411-1400/11/10 (ضترا1133) 300 (5.63%) 1
2
1.360M
اختيارخ شبندر-4500-1400/11/13 (ضبدر1161) 1,940 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-6000-1400/11/13 (طبدر1163) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي4003 (سنفت4003) 1,802,942 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5294-1400/11/10 (طترا1134) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,213,778 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-109000-14001208 (طشراز1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7629-1400/10/19 (طشنا1050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3529-1400/11/10 (ضترا1131) 950 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت011 (سنفت011) 1,670,020 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9000-1400/11/13 (طبدر1166) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي4001 (سنفت4001) 1,885,504 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10000-1400/11/13 (طبدر1167) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12000-1400/11/13 (طبدر1168) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,041,799 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8719-1400/10/19 (طشنا1051) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,475,783 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1400/12/04 (جنفت012) 4,372,998 (2.17%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4905-1400/10/19 (طشنا1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شبندر-5532-01/08/30 (ظبندر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6540-1400/10/19 (طشنا1049) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت007 (سنفت007) 1,617,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4411-1400/11/10 (طترا1133) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,147,946 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,179,775 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10899-1400/10/19 (طشنا1053) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3089-1400/11/10 (طترا1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-149000-14001208 (ضشراز1206) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت008 (سنفت008) 1,477,528 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4360-1400/10/19 (طشنا1046) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت009 (سنفت009) 1,668,863 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سمتا011 (سمتا011) 8,332,304 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبندر-5477-01/08/15 (هبندر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.شپاس-23472-010311 (شپاس ت.ف0103) 2,663 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-149000-14001208 (طشراز1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-10899-1400/10/19 (ضشنا1053) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,439,663 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شپنا-7247-01/08/14 (هشپنا108) 1,634 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5450-1400/10/19 (طشنا1048) 250 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,196,080 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3529-1400/11/10 (طترا1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8000-1400/11/13 (ضبدر1165) 350 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7058-1400/11/10 (ضترا1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شتران-5251-01/08/28 (ظتران108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شپنا-7315-01/08/29 (ظشپنا108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-109000-14001208 (ضشراز1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-117000-14001208 (ضشراز1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7941-1400/11/10 (طترا1137) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-125000-14001208 (ضشراز1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3970-1400/11/10 (ضترا1132) 650 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.شپاس-23871-010411 (شپاس ت.خ0104) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-125000-14001208 (طشراز1203) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا102 (سميعا102) 1,317,928 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8000-1400/11/13 (طبدر1165) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12000-1400/11/13 (ضبدر1168) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-133000-14001208 (طشراز1204) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت010 (سنفت010) 1,692,528 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9000-1400/11/13 (ضبدر1166) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-141000-14001208 (ضشراز1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شتران-5206-01/08/11 (هتران108) 1,712 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-10000-1400/11/13 (ضبدر1167) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-5000-1400/11/13 (ضبدر1162) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3970-1400/11/10 (طترا1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-9809-1400/10/19 (ضشنا1052) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-101000-14001208 (طشراز1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9809-1400/10/19 (طشنا1052) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت012 (سنفت012) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-141000-14001208 (طشراز1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6176-1400/11/10 (طترا1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شراز-117000-14001208 (طشراز1202) 1 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت014 (سنفت014) 1,477,528 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7058-1400/11/10 (طترا1136) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7941-1400/11/10 (ضترا1137) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.شپاس-26853-001228 (شپاس ت.خ0012) 28,403 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7000-1400/11/13 (طبدر1164) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-4500-1400/11/13 (طبدر1161) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-5000-1400/11/13 (طبدر1162) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,255,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت013 (سنفت013) 1,663,635 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي4002 (سنفت4002) 1,980,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% (صنفت311) 981,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8719-1400/10/19 (ضشنا1051) 85 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-133000-14001208 (ضشراز1204) 26,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شراز-101000-14001208 (ضشراز1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. شپاس-26349-001128 (شپاس ت.ف0011) 1,980 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: بندر عباس - اسکله شهید رجایی صندوق پستی 79145/3184
نمابر شرکت: 5564157-0761
پست الکترونیک شرکت: b_refinery@baorco.ir
وب سایت شرکت: http://www.baorco.ir
مدیر عامل: آقای هاشم نامور
مدیر مالی: آقای صدری
مدیر سهام: آقای صدری
مدیر روابط عمومی: آقای سید محمد علی مجتهدزاده
تلفن شرکت: 076-33564180-4
تلفن امور سهام: 07633564180 داخلی 3446-3447
مدیر روابط عمومی: آقای حسین رحیمی