PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پالايش نفت بندرعباس
پالايش نفت بندرعباس ( شبندر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:19:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 8,780 قیمت دیروز 9,000 تعداد معاملات 9256 EPS 1278
220     (%2.44) بیشترین قیمت 9,120 ارزش 1,157,310,259,700 P/E 6.9
قیمت آخرین معامله 8,800 کمترین قیمت 8,600 حجم 131,801,664 حداکثر قیمت مجاز 9,540
200     (%2.22) اولین قیمت 9,010 حجم مبنا 13,157,895 حداقل قیمت مجاز 8,460
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 1,179,522,075 تعداد سهام 134,341,922,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 20,000 8,800 8,800 91,587 5
1 15,000 8,760 8,810 171,549 9
7 491,778 8,750 8,820 162,583 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 8,780 8,600 9,120 9,256
131.802M
1,157.310B
1401/3/1 9,000 8,930 9,080 6,964
78.560M
706.881B
1401/2/31 9,010 8,810 9,220 9,557
109.438M
986.027B
1401/2/28 9,120 8,990 9,360 11,738
139.175M
1,269.947B
1401/2/27 9,480 9,240 9,740 9,733
112.765M
1,069.286B
1401/2/26 9,560 9,460 9,770 8,795
65.693M
628.215B
1401/2/25 9,560 9,360 9,840 9,721
100.017M
956.331B
1401/2/24 9,710 9,540 9,930 10,439
112.377M
1,090.622B
1401/2/21 9,420 9,200 9,500 6,788
77.988M
734.573B
1401/2/20 9,190 8,990 9,350 7,756
102.481M
941.920B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/11 6 1396 993 245 629 746 144
1396/5/31 3 1396 847 160 257 746 19
1396/5/2 12 1396 731 150 746 746 42
1396/5/2 12 1395 746 42
1395/12/26 9 1395 505 -20 408 42 35

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 6,490 (1.22%) 12340
196.362M
1,264.502B
پالايش نفت تهران (شتران) 5,390 (3.58%) 9759
180.151M
974.521B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 8,800 (2.22%) 9256
131.802M
1,157.310B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 22,300 (2.11%) 2820
14.351M
320.612B
نفت سپاهان (شسپا) 3,340 (2.08%) 1247
21.637M
72.430B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 4,325 (6.00%) 1072
16.190M
70.516B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 14,340 (2.18%) 642
3.363M
48.240B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 8,740 (3.53%) 478
2.909M
25.565B
نفت ايرانول (شرانل) 54,000 (1.19%) 474
503,905
26.865B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 85,800 (3.00%) 363
213,855
18.437B
نفت پاسارگاد (شپاس) 18,500 (2.32%) 205
762,959
14.005B
اختيارخ شپنا-6500-1401/08/29 (ضشنا8014) 1,170 (7.51%) 66
2,140
2.480B
اختيارخ شپنا-6000-1401/08/29 (ضشنا8013) 1,399 (8.68%) 42
508
694.195M
اختيارخ شپنا-8000-1401/08/29 (ضشنا8017) 500 (26.47%) 18
336
165.516M
اختيارخ شتران-5000-1401/03/08 (ضترا3015) 370 (31.23%) 11
258
74.275M
اختيارخ شپنا-9000-1401/08/29 (ضشنا8018) 250 (26.47%) 4
220
58.863M
اختيارخ شپنا-5500-1401/08/29 (ضشنا8012) 1,800 (12.54%) 2
101
181.900M
اختيارخ شپنا-7000-1401/08/29 (ضشنا8015) 800 (20.00%) 1
10
8.000M
سلف موازي استاندارد سميعا102 (سميعا102) 1,424,069 (0.04%) 1
100
142.407M
سلف موازي استاندارد سمتا022 (سمتا022) 930,877 (0.05%) 1
100
93.088M
آتي نفتاي سبك-1401/06/17 (نسب0106) 2,398,000 (0.02%) 1
100
239.800M
اختيارخ شتران-6000-1401/03/08 (ضترا3016) 7 (93.00%) 1
40
280,000
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,311,153 (0.04%) 1
100
131.115M
اختيارخ شتران-5000-1401/08/08 (ضترا8066) 1,220 (28.24%) 1
1
1.220M
سلف موازي استاندارد سمتا011 (سمتا011) 9,015,526 (0.04%) 1
10
90.155M
آتي نفتاي سبك-1401/04/17 (نسب0104) 2,400,000 (0.02%) 1
100
240.000M
سلف موازي متانول بوشهر 024 (سمتا024) 911,504 (0.05%) 1
100
91.150M
سلف موازي استاندارد سمتا021 (سمتا021) 928,756 (0.05%) 1
100
92.876M
سلف موازي استاندارد سمتا023 (سمتا023) 934,434 (0.05%) 1
100
93.443M
سلف موازي متانول بوشهر 025 (سمتا025) 1,036,511 (0.05%) 1
100
103.651M
سلف موازي نفت.س صادر اروند 021 (سنفت021) 2,118,752 (0.05%) 1
100
211.875M
آتي نفتاي سبك-1401/05/17 (نسب0105) 2,399,000 (0.02%) 1
100
239.900M
اختيارف شپنا-4500-1401/08/29 (طشنا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9000-1401/07/27 (طبدر7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1401/08/08 (طترا8073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4500-1401/03/08 (ضترا3014) 1,540 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,341,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6500-1401/08/08 (طترا8069) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,512,849 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-2570-1401/02/25 (طشنا2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-6500-1401/07/27 (ضبدر7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5000-1401/08/29 (ضشنا8011) 1,004 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,041,799 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4000-1401/08/29 (ضشنا8009) 3,500 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1401/06/06 (جنفت106) 6,472,596 (2.39%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,563,998 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7500-1401/08/08 (ضترا8071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-5000-1401/03/29 (طبدر3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7500-1401/08/29 (طشنا8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شبندر-5532-01/08/30 (ظبندر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-2570-1401/02/25 (ضشنا2011) 4,200 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1401/08/29 (طشنا8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-11000-1401/07/27 (طبدر7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4000-1401/08/29 (طشنا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7341-1401/02/25 (ضشنا2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-15000-1401/07/27 (طبدر7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-4500-1401/03/29 (ضبدر3010) 4,500 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي4001 (سنفت4001) 1,998,658 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5500-1401/08/29 (طشنا8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1401/08/08 (ضترا8070) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-4000-1401/03/29 (ضبدر3009) 5,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12000-1401/07/27 (ضبدر7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6607-1401/02/25 (طشنا2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1401/08/08 (ضترا8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1401/02/25 (طشنا2020) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت007 (سنفت007) 1,768,921 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5139-1401/02/25 (ضشنا2016) 1,785 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-6000-1401/03/29 (ضبدر3012) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8000-1401/07/27 (طبدر7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-2937-1401/02/25 (طشنا2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5000-1401/08/29 (طشنا8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8000-1401/03/29 (طبدر3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-8000-1401/03/08 (ضترا3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبندر-5477-01/08/15 (هبندر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.شپاس-23472-010311 (شپاس ت.ف0103) 2,663 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4500-1401/08/29 (ضشنا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-4000-1401/03/29 (طبدر3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12000-1401/03/29 (طبدر3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-2500-1401/03/08 (ضترا3010) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1401/03/08 (ضترا3017) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4000-1401/03/08 (ضترا3013) 1,550 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4000-1401/08/08 (طترا8064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4405-1401/02/25 (ضشنا2015) 2,660 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1401/08/08 (طترا8068) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت008 (سنفت008) 1,757,800 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت009 (سنفت009) 1,748,560 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-3671-1401/02/25 (طشنا2014) 200 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4500-1401/08/08 (طترا8065) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت شيراز (شراز) 144,550 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6607-1401/02/25 (ضشنا2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6500-1401/08/08 (ضترا8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12000-1401/07/27 (طبدر7007) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت011 (سنفت011) 1,670,020 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-5000-1401/03/29 (ضبدر3011) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3000-1401/03/08 (طترا3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5000-1401/03/08 (طترا3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5500-1401/08/08 (طترا8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7500-1401/08/08 (طترا8071) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,578,801 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شپنا-5320-01/08/14 (هشپنا108) 1,634 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1401/08/08 (طترا8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4000-1401/08/08 (ضترا8064) 1,700 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,196,080 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-3671-1401/02/25 (ضشنا2014) 3,370 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-7000-1401/07/27 (ضبدر7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7500-1401/08/29 (ضشنا8016) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-3304-1401/02/25 (طشنا2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1401/08/29 (طشنا8015) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-3304-1401/02/25 (ضشنا2013) 3,580 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شبندر-11913-02/03/06 (ظبندر203) 1 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10000-1401/03/29 (طبدر3016) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي4002 (سنفت4002) 2,137,050 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبندر-11685-02/02/06 (هبندر202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1401/07/27 (طبدر7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1401/03/08 (طترا3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-4500-1401/03/29 (طبدر3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شتران-5206-01/08/11 (هتران108) 1,712 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5873-1401/02/25 (طشنا2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-7000-1401/03/29 (ضبدر3013) 2,490 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1401/03/08 (طترا3018) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت012 (سنفت012) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-10000-1401/07/27 (ضبدر7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12000-1401/03/29 (ضبدر3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5139-1401/02/25 (طشنا2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8000-1401/03/29 (ضبدر3014) 730 (0%) 0
0
0
پالايش نفت لاوان (شاوان) 24,850 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت014 (سنفت014) 1,803,731 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9000-1401/08/29 (طشنا8018) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% (صنفت311) 981,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-6500-1401/07/27 (طبدر7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4500-1401/03/08 (طترا3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7500-1401/07/27 (طبدر7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9000-1401/03/29 (ضبدر3015) 520 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14000-1401/07/27 (ضبدر7009) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت013 (سنفت013) 1,663,635 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4500-1401/08/08 (ضترا8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4000-1401/03/08 (طترا3013) 130 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1401/08/08 (طترا8072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-8000-1401/08/08 (ضترا8072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7000-1401/03/29 (طبدر3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شتران-5251-01/08/28 (ظتران108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شپنا-5370-01/08/29 (ظشپنا108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1401/08/08 (ضترا8073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1401/03/08 (طترا3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6500-1401/08/29 (طشنا8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5000-1401/08/08 (طترا8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-11000-1401/07/27 (ضبدر7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1401/02/25 (ضشنا2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9000-1401/07/27 (ضبدر7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7000-1401/07/27 (طبدر7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6000-1401/08/29 (طشنا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8000-1401/07/27 (ضبدر7003) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت010 (سنفت010) 1,783,960 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-10000-1401/03/29 (ضبدر3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4405-1401/02/25 (طشنا2015) 750 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-2500-1401/03/08 (طترا3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-7500-1401/07/27 (ضبدر7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3500-1401/03/08 (طترا3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9000-1401/03/29 (طبدر3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10000-1401/07/27 (طبدر7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-13000-1401/07/27 (ضبدر7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-6000-1401/03/29 (طبدر3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3500-1401/03/08 (ضترا3012) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5500-1401/08/08 (ضترا8067) 1,150 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-13000-1401/07/27 (طبدر7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3000-1401/03/08 (ضترا3011) 2,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5873-1401/02/25 (ضشنا2017) 1,150 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.شپاس-23871-010411 (شپاس ت.خ0104) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7341-1401/02/25 (طشنا2019) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي4003 (سنفت4003) 2,137,370 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-15000-1401/07/27 (ضبدر7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-2937-1401/02/25 (ضشنا2012) 3,812 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: بندر عباس - اسکله شهید رجایی صندوق پستی 79145/3184
نمابر شرکت: 5564157-0761
پست الکترونیک شرکت: b_refinery@baorco.ir
وب سایت شرکت: http://www.baorco.ir
مدیر عامل: آقای هاشم نامور
مدیر مالی: آقای صدری
مدیر سهام: آقای صدری
مدیر روابط عمومی: آقای سید محمد علی مجتهدزاده
تلفن شرکت: 076-33564180-4
تلفن امور سهام: 07633564180 داخلی 3446-3447
مدیر روابط عمومی: آقای حسین رحیمی