PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پالايش نفت بندرعباس
پالايش نفت بندرعباس ( شبندر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:52:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,236 قیمت دیروز 11,088 تعداد معاملات 4497 EPS 1725
148     (%1.33) بیشترین قیمت 11,347 ارزش 117,075,655,350 P/E 6.5
قیمت آخرین معامله 11,261 کمترین قیمت 10,950 حجم 10,419,374 حداکثر قیمت مجاز 11,642
173     (%1.56) اولین قیمت 11,000 حجم مبنا 836,750 حداقل قیمت مجاز 10,534
تاریخ آخرین معامله 1398/11/2 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 322,338,368 تعداد سهام 28,688,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
10 35,288 11,260 11,265 11,569 1
3 3,350 11,259 11,270 10,000 1
4 2,722 11,258 11,279 3,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/11/2 11,236 10,950 11,347 4,497
10.419M
117.076B
1398/11/1 11,088 11,028 11,399 10,168
27.763M
307.849B
1398/10/30 11,608 11,400 11,740 5,059
10.797M
125.338B
1398/10/29 11,598 11,362 11,854 6,613
16.417M
190.401B
1398/10/28 11,959 11,724 12,400 8,506
19.791M
236.676B
1398/10/25 11,951 11,726 12,220 7,058
16.228M
193.951B
1398/10/24 12,341 12,061 12,994 7,764
15.084M
186.146B
1398/10/23 12,533 12,266 12,570 9,266
29.930M
375.110B
1398/10/22 11,978 11,978 11,978 3,636
44.217M
529.626B
1398/10/21 11,408 11,559 11,559 120
292,603
3.382B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/11 6 1396 993 245 629 746 144
1396/5/31 3 1396 847 160 257 746 19
1396/5/2 12 1396 731 150 746 746 42
1396/5/2 12 1395 746 42
1395/12/26 9 1395 505 -20 408 42 35

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 6,049 (0.13%) 8290
43.509M
263.178B
نفت سپاهان (شسپا) 11,594 (2.11%) 7510
33.584M
383.106B
پالايش نفت تهران (شتران) 5,820 (0.29%) 5364
25.564M
148.919B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 11,261 (1.56%) 4497
10.419M
117.076B
نفت ايرانول (شرانل) 14,972 (3.99%) 2137
9.996M
148.714B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 25,993 (1.33%) 1897
4.669M
121.018B
پالايش نفت شيراز (شراز) 48,299 (3.71%) 1433
1.862M
89.349B
نفت پاسارگاد (شپاس) 15,900 (2.41%) 899
3.270M
52.062B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 43,200 (0.60%) 699
1.286M
55.390B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 9,791 (5.00%) 523
2.781M
27.168B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 22,222 (0.51%) 371
555,916
12.312B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 29,306 (2.00%) 117
230,491
6.755B
اختيارخ شتران-7000-1399/02/10 (ضترا2007) 230 (9.00%) 7
700
161.000M
اختيارخ شتران-7500-1399/02/10 (ضترا2008) 111 (11,000.00%) 6
600
66.600M
اختيارخ شبندر-10582-1398/11/13 (ضبدر1143) 970 (12.69%) 3
45
90.644M
سلف نفت خام سبك داخلي2997 (سنفت2997) 735,569 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5500-1399/07/28 (ضشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5000-1399/07/28 (طشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8000-1399/02/14 (طبدر2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1399/02/10 (طترا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8321-1398/11/13 (ضبدر1139) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4600-1399/02/10 (طترا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1399/07/28 (ضشنا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-15000-1398/11/13 (ضبدر1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-4473-1398/11/13 (طبدر1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-11000-1399/02/14 (طبدر2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-6878-1398/11/13 (ضبدر1136) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5500-1399/02/10 (طترا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7500-1399/03/25 (طشنا3033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12000-1398/11/13 (طبدر1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-2564-1398/11/08 (ضترا1100) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-11000-1398/11/13 (طبدر1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5837-1398/11/08 (طترا1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9139-1398/11/13 (ضبدر1141) 3,350 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3928-1398/11/08 (طترا1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5837-1398/11/08 (ضترا1111) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6500-1399/07/28 (ضشنا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4474-1398/11/08 (طترا1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-7359-1398/11/13 (ضبدر1137) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4746-1398/11/08 (طترا1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4746-1398/11/08 (ضترا1108) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4400-1399/02/10 (ضترا2000) 2,812 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6500-1398/11/08 (طترا1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1399/02/14 (طبدر2029) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره981 (سمانك981) 5,044,572 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7500-1399/07/28 (طشنا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3655-1398/11/08 (طترا1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3382-1398/11/08 (ضترا1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4201-1398/11/08 (طترا1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-11000-1399/02/14 (ضبدر2026) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره991 (سمانك991) 6,478,943 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 993 (سنفت993) 797,655 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8802-1398/11/13 (ضبدر1140) 1,744 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6500-1399/07/28 (طشنا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1398/11/08 (ضترا1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4400-1399/03/25 (ضشنا3025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-6397-1398/11/13 (ضبدر1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4201-1398/11/08 (ضترا1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-5435-1398/11/13 (طبدر1133) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت تبريز (شبريز) 38,676 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-5916-1398/11/13 (طبدر1134) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-10000-1399/02/14 (ضبدر2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9500-1399/02/14 (ضبدر2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1399/03/25 (ضشنا3034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5000-1399/02/10 (ضترا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7500-1398/11/08 (ضترا1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12000-1399/02/14 (طبدر2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-6397-1398/11/13 (طبدر1135) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا 991 (سميعا991) 683,326 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8802-1398/11/13 (طبدر1140) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1398/12/03 (جنفت812) 1,553,262 (0.22%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10000-1399/02/14 (طبدر2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4800-1399/02/10 (ضترا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4600-1399/07/28 (طشنا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4400-1399/07/28 (ضشنا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5000-1399/03/25 (طشنا3028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4800-1399/07/28 (طشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10582-1398/11/13 (طبدر1143) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-6878-1398/11/13 (طبدر1136) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 991 (سنفت991) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9139-1398/11/13 (طبدر1141) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3110-1398/11/08 (طترا1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4474-1398/11/08 (ضترا1107) 1,500 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5500-1399/03/25 (ضشنا3029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6000-1399/03/25 (طشنا3030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-5916-1398/11/13 (ضبدر1134) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7359-1398/11/13 (طبدر1137) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1399/02/10 (طترا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1399/07/28 (طشنا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8000-1399/02/14 (ضبدر2021) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 995 (سنفت995) 747,546 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5500-1399/03/25 (طشنا3029) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 992 (سنفت992) 770,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6000-1399/03/25 (ضشنا3030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4800-1399/02/10 (طترا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-9232-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 983 (سنفت983) 949,275 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-5435-1398/11/13 (ضبدر1133) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16000-1399/02/14 (ضبدر2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9620-1398/11/13 (طبدر1142) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 986 (سنفت986) 862,456 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5292-1398/11/08 (طترا1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4800-1399/03/25 (ضشنا3027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5019-1398/11/08 (ضترا1109) 1,150 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6500-1398/11/08 (ضترا1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5000-1399/07/28 (ضشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4800-1399/07/28 (ضشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1399/07/28 (ضشنا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5292-1398/11/08 (ضترا1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9620-1398/11/13 (ضبدر1142) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 981 (سنفت981) 987,600 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 985 (سنفت985) 978,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1399/03/25 (ضشنا3032) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7840-1398/11/13 (طبدر1138) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6000-1399/07/28 (ضشنا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1399/03/25 (طشنا3032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4600-1399/07/28 (ضشنا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6500-1399/03/25 (ضشنا3031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1398/11/13 (طبدر1147) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8500-1399/02/14 (ضبدر2022) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5000-1399/02/10 (طترا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14000-1398/11/13 (ضبدر1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-4954-1398/11/13 (ضبدر1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-11000-1398/11/13 (ضبدر1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-13000-1399/02/14 (ضبدر2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12000-1398/11/13 (ضبدر1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1398/11/08 (طترا1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5019-1398/11/08 (طترا1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1398/11/08 (طترا1114) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 984 (سنفت984) 967,690 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3382-1398/11/08 (طترا1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4600-1399/03/25 (طشنا3026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1399/03/25 (طشنا3034) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2994 (سنفت2994) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-2837-1398/11/08 (طترا1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1398/11/08 (طترا1112) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2991 (سنفت2991) 723,861 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7500-1399/03/25 (ضشنا3033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6500-1399/03/25 (طشنا3031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-15000-1399/02/14 (طبدر2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1398/11/08 (ضترا1114) 4 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7500-1399/02/10 (طترا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4600-1399/03/25 (ضشنا3026) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 994 (سنفت994) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1399/02/10 (طترا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8321-1398/11/13 (طبدر1139) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-8000-1398/11/08 (ضترا1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-8000-1399/02/10 (ضترا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-4473-1398/11/13 (ضبدر1131) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9500-1399/02/14 (طبدر2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12000-1399/02/14 (ضبدر2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4400-1399/07/28 (طشنا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-15000-1399/02/14 (ضبدر2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1399/02/10 (ضترا2005) 900 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 996 (سنفت996) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8500-1399/02/14 (طبدر2022) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7500-1398/11/08 (طترا1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-13000-1398/11/13 (ضبدر1146) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 982 (سنفت982) 767,904 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-2837-1398/11/08 (ضترا1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7500-1399/07/28 (ضشنا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6000-1399/07/28 (طشنا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-15000-1398/11/13 (طبدر1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3110-1398/11/08 (ضترا1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9000-1399/02/14 (طبدر2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3928-1398/11/08 (ضترا1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1399/07/28 (طشنا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6500-1399/02/10 (ضترا2006) 360 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2995 (سنفت2995) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4800-1399/03/25 (طشنا3027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-13000-1398/11/13 (طبدر1146) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2993 (سنفت2993) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-7840-1398/11/13 (ضبدر1138) 11 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-13000-1399/02/14 (طبدر2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4400-1399/02/10 (طترا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5500-1399/02/10 (ضترا2004) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2996 (سنفت2996) 703,712 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9000-1399/02/14 (ضبدر2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3655-1398/11/08 (ضترا1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1399/02/14 (طبدر2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5500-1399/07/28 (طشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-2564-1398/11/08 (طترا1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6500-1399/02/10 (طترا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4600-1399/02/10 (ضترا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5000-1399/03/25 (ضشنا3028) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2992 (سنفت2992) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-4954-1398/11/13 (طبدر1132) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره982 (سمانك982) 5,585,124 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4400-1399/03/25 (طشنا3025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14000-1399/02/14 (ضبدر2029) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: بندر عباس - اسکله شهید رجایی صندوق پستی 79145/3184
نمابر شرکت: 5564157-0761
پست الکترونیک شرکت: b_refinery@baorco.ir
وب سایت شرکت: http://www.baorco.ir
مدیر عامل: آقای هاشم نامور
مدیر مالی: آقای صدری
مدیر سهام: آقای صدری
مدیر روابط عمومی: آقای سید محمد علی مجتهدزاده
تلفن شرکت: 076-33564180-4
تلفن امور سهام: 07633564180 داخلی 3446-3447
مدیر روابط عمومی: آقای حسین رحیمی