PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
معدني و صنعتي گل گهر
معدني و صنعتي گل گهر ( كگل ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 20:07:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 24,450 قیمت دیروز 24,230 تعداد معاملات 13588 EPS 907
220     (%0.91) بیشترین قیمت 25,110 ارزش 2,332,092,512,430 P/E 26.0
قیمت پایانی 23,570 کمترین قیمت 23,020 حجم 98,963,823 حداکثر قیمت مجاز 25,440
660     (%2.72) اولین قیمت 24,000 حجم مبنا 4,786,598 حداقل قیمت مجاز 23,020
تاریخ آخرین معامله 1399/7/1 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 1,753,608,000 تعداد سهام 74,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
17 141,936 24,500 24,500 420,963 62
2 9,503 24,480 24,520 7,483 3
1 222 24,470 24,530 240 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/31 24,230 24,230 24,230 1,035
7.866M
190.594B
1399/6/30 25,500 24,990 26,900 11,891
55.497M
1,415.038B
1399/6/26 25,070 25,070 25,070 2,445
18.470M
463.041B
1399/6/25 23,880 24,050 24,050 962
5.150M
123.857B
1399/6/24 22,910 22,000 22,970 6,942
54.489M
1,248.293B
1399/6/23 21,880 21,060 21,910 13,833
105.825M
2,315.743B
1399/6/22 20,870 20,870 20,870 937
13.227M
276.058B
1399/6/19 19,880 18,710 20,030 5,435
29.783M
592.057B
1399/6/18 19,080 19,000 20,490 4,854
42.209M
805.551B
1399/6/17 19,990 19,820 21,100 3,970
28.163M
563.018B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/22 9 1395 306 212 242 230 145
1395/8/26 6 1395 263 221 135 230 164
1395/6/2 3 1395 176 243 43 230 72
1394/12/20 12 1395 166 434 230 230 505
1394/12/20 12 1394 212 505

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 24,450 (0.91%) 13588
98.964M
2,332.093B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 17,840 (2.00%) 8594
64.947M
1,118.919B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 20,830 (4.99%) 7351
40.941M
837.533B
باما (كاما) 155,710 (5.00%) 4449
4.037M
630.549B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 12,000 (3.30%) 2449
15.138M
181.192B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 31,700 (2.64%) 1648
2.711M
84.793B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 49,400 (4.93%) 1091
1.821M
88.359B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 49,899 (4.15%) 1048
1.182M
57.256B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 86,140 (5.00%) 515
541,372
46.607B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 35,500 (4.98%) 478
1.236M
43.889B
اختيارخ كچاد-23300-1399/07/07 (ضچاد7024) 455 (6.31%) 174
5,265
951.390M
معدني‌ دماوند (كدما) 150,210 (5.00%) 82
91,548
13.751B
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 980,200 (0.00%) 32
695
708.701M
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 76,277 (3.00%) 28
38,125
2.908B
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 249 (24,800.00%) 21
150,000
37.350M
اختيارخ كچاد-26000-1399/07/07 (ضچاد7025) 132 (149.06%) 20
78
8.615M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 1,030,000 (0.96%) 13
1,141
1.161B
اختيارخ كچاد-17300-1399/07/07 (ضچاد7020) 4,000 (2.77%) 11
47
187.503M
اختيارخ كچاد-9300-1399/07/07 (ضچاد7012) 12,000 (0%) 6
18
212.699M
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,692,268 (0.13%) 5
9
60.498M
اختيارخ كگل-23100-1399/08/21 (ضگل8065) 4,500 (21.05%) 4
25
112.500M
اختيارخ كچاد-21300-1399/07/07 (ضچاد7023) 1,500 (0%) 3
5
7.500M
اختيارخ كچاد-14300-1399/07/07 (ضچاد7017) 7,000 (40.00%) 3
18
124.700M
اختيارخ كگل-13100-1399/08/21 (ضگل8057) 14,000 (41.41%) 3
35
482.000M
اختيارخ كچاد-15300-1399/07/07 (ضچاد7018) 6,000 (50.00%) 3
3
17.900M
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21 (ضگل8060) 8,500 (23.79%) 2
21
178.300M
اختيارخ كچاد-28000-1399/07/07 (ضچاد7026) 40 (21.57%) 1
1
40,000
اختيارخ كگل-26000-1399/08/21 (ضگل8067) 4,000 (12.14%) 1
1
4.000M
اختيارخ كچاد-11300-1399/07/07 (ضچاد7014) 9,100 (31.64%) 1
5
45.500M
اختيارخ كگل-28000-1399/08/21 (ضگل8068) 4,500 (28.57%) 1
45
202.500M
اختيارخ كگل-15100-1399/08/21 (ضگل8059) 8,700 (8.75%) 1
1
8.700M
اختيارخ كچاد-10300-1399/07/07 (ضچاد7013) 10,600 (17.91%) 1
1
10.600M
اختيارف كگل-19100-1399/08/21 (طگل8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11100-1399/08/21 (طگل8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9100-1399/08/21 (طگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8500-99/07/22 (ضمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12300-1399/07/07 (طچاد7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9000-99/07/22 (ضمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7500-99/07/22 (ضمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-26000-1399/07/07 (طچاد7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-23300-1399/07/07 (طچاد7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14100-1399/08/21 (ضگل8058) 13,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7000-99/07/22 (ضمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-11000-99/07/22 (ضمعا7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16300-1399/07/07 (ضچاد7019) 8,001 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9100-1399/08/21 (ضگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-21300-1399/07/07 (طچاد7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10300-1399/07/07 (طچاد7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-14000-99/07/22 (ضمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-13000-99/07/22 (ضمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/08/21 (طگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-15000-99/07/22 (ضمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-13000-99/07/22 (طمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8600-1399/08/21 (ضگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18100-1399/08/21 (طگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13100-1399/08/21 (طگل8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-25100-1399/08/21 (طگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-14000-99/07/22 (طمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12100-1399/08/21 (ضگل8056) 10,500 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-16000-99/07/22 (طمعا7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 11,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7600-1399/08/21 (طگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-34000-1399/07/07 (ضچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8500-1399/07/22 (طمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-19300-1399/07/07 (طچاد7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21100-1399/08/21 (طگل8064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9500-1399/07/22 (طمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-30000-1399/07/07 (طچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-23100-1399/08/21 (طگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8000-99/07/22 (ضمعا7012) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10100-1399/08/21 (طگل8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12100-1399/08/21 (طگل8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18300-1399/07/07 (ضچاد7021) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14300-1399/07/07 (طچاد7017) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9000-1399/07/22 (طمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-10000-99/07/22 (طمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 5,000 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-19100-1399/08/21 (ضگل8063) 9,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-15000-99/07/22 (طمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-30000-1399/07/07 (ضچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1399/07/07 (ضچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-11300-1399/07/07 (طچاد7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16300-1399/07/07 (طچاد7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-16000-99/07/22 (ضمعا7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7500-1399/07/22 (طمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-10000-99/07/22 (ضمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21100-1399/08/21 (ضگل8064) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-13300-1399/07/07 (ضچاد7016) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-26000-1399/08/21 (طگل8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 12,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-11100-1399/08/21 (ضگل8055) 15,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18300-1399/07/07 (طچاد7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/08/21 (طگل8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-30000-1399/08/21 (ضگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1399/07/07 (طچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12300-1399/07/07 (ضچاد7015) 9,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10100-1399/08/21 (ضگل8054) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8100-1399/08/21 (طگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/07/07 (طچاد7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18100-1399/08/21 (ضگل8062) 8,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-12000-99/07/22 (ضمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-11000-99/07/22 (طمعا7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7000-1399/07/22 (طمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16100-1399/08/21 (طگل8060) 1 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,084,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-12000-99/07/22 (طمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-9300-1399/07/07 (طچاد7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-17100-1399/08/21 (ضگل8061) 11,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-19300-1399/07/07 (ضچاد7022) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-15300-1399/07/07 (طچاد7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9500-99/07/22 (ضمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-13300-1399/07/07 (طچاد7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14100-1399/08/21 (طگل8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-30000-1399/08/21 (طگل8069) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8000-1399/07/22 (طمعا7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-17100-1399/08/21 (طگل8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7600-1399/08/21 (ضگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15100-1399/08/21 (طگل8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-17300-1399/07/07 (طچاد7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/08/21 (ضگل8070) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8600-1399/08/21 (طگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-34000-1399/07/07 (طچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 439,977 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-25100-1399/08/21 (ضگل8066) 4,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8100-1399/08/21 (ضگل8051) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از اكتشاف، استخراج و بهره برداري از معادن سنگ آهن و توليد كنستانتره. شركت قادر به تامين تجهيزات مورد نياز و انجام ساير فعاليت هاي فني،‌ مهندسي و سرمايه گذاري است.

آدرس شرکت: ایران - تهران - خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، ساختمان نگين، پلاک 273
تلفن شرکت: 88977262-9
نمابر شرکت: 88977288
وب سایت شرکت: http://www.golgohar.com
مدیر عامل: آقای محمد جلال ماب
فعاليت اصلي شركت عبارت است از اكتشاف، استخراج و بهره برداري از معادن سنگ آهن و توليد كنستانتره. شركت قادر به تامين تجهيزات مورد نياز و انجام ساير فعاليت هاي فني،‌ مهندسي و سرمايه گذاري است.