PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شكرشاهرود
شكرشاهرود ( قشكر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 15:51:49
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 36,717 قیمت دیروز 35,837 تعداد معاملات 386 EPS 338
880     (%2.46) بیشترین قیمت 37,628 ارزش 25,903,378,596 P/E 108.6
قیمت آخرین معامله 37,628 کمترین قیمت 37,628 حجم 688,407 حداکثر قیمت مجاز 37,628
1,791     (%5.00) اولین قیمت 37,628 حجم مبنا 1,361,767 حداقل قیمت مجاز 34,046
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:28:44   ارزش بازار (م ر) 7,343,400 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
305 1,169,221 37,628 37,628 6,000 2
1 1,000 37,600 38,743 427 2
1 185 37,537 50,000 1,999 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 36,717 37,628 37,628 386
688,407
25.903B
1399/3/12 35,837 33,553 37,081 2,653
4.212M
150.947B
1399/3/11 35,316 35,055 35,055 596
1.202M
42.140B
1399/3/10 36,899 34,000 37,492 1,981
3.066M
113.126B
1399/3/7 35,707 35,000 35,749 1,272
1.719M
61.382B
1399/3/3 32,495 31,588 33,250 1,061
1.834M
59.592B
1399/2/31 33,331 32,000 33,550 1,261
2.027M
67.558B
1399/2/30 31,953 32,100 32,167 946
1.436M
46.206B
1399/2/29 30,636 31,308 31,308 378
916,811
28.704B
1399/2/28 29,818 27,577 30,479 1,585
2.622M
78.182B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/25 3 1396 16 -60 109 -313 -40
1395/6/20 12 1396 14 25 -313 -313 -220
1395/6/20 12 1395 -199 -220
1395/4/29 9 1395 -195 -212 -255 -220 -204
1395/2/13 6 1395 -145 -49 -228 -220 -114

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 95,000 (1.07%) 22669
25.856M
2,426.576B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 42,516 (5.00%) 1602
3.488M
148.275B
قنداصفهان‌ (قصفها) 184,823 (5.00%) 1244
825,901
151.844B
قند نقش جهان (قنقش) 79,180 (1.85%) 889
669,880
52.076B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 47,599 (5.00%) 682
982,168
46.727B
قند مرودشت‌ (قمرو) 61,151 (1.76%) 485
424,492
25.556B
شكرشاهرود (قشكر) 37,628 (5.00%) 386
688,407
25.903B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 32,666 (5.00%) 328
742,084
24.239B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 89,433 (5.00%) 268
184,986
16.566B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,004 (5.00%) 236
586,739
19.365B
قند نيشابور (قنيشا) 38,546 (5.00%) 229
761,647
29.358B
شهد (قشهد) 27,192 (5.00%) 151
398,093
10.825B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 58,351 (5.00%) 138
197,303
11.513B
آتي ش قند و شكر-1399/03/31 (جشكر903) 178,993 (5.00%) 1
1
44.748M
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند شيرين خراسان (قشرين) 15,133 (1.65%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 13,601 (0.45%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,662 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 176,252 (1.55%) 0
0
0


چکیده
تولید قند کله و شکر از چغندر

آدرس شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان 17 پلاک 2 طبقه 2-کدپستی 1513835414
تلفن شرکت: 88701392-93
نمابر شرکت: 88701391
آدرس کارخانه: شاهرود -ده مغان
تلفن کارخانه: 3319000-5(0273)
نمابر کارخانه: 3319010-0273
مدیر عامل: سید محمد ابطحی
تولید قند کله و شکر از چغندر
تلفن امور سهام: 88711750