PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
معدني‌ دماوند
معدني‌ دماوند ( كدما ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:51:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 95,508 قیمت دیروز 90,960 تعداد معاملات 1165 EPS 1874
4,548     (%5.00) بیشترین قیمت 95,508 ارزش 31,940,926,265 P/E 49.9
قیمت پایانی 93,425 کمترین قیمت 92,000 حجم 336,254 حداکثر قیمت مجاز 95,508
2,465     (%2.71) اولین قیمت 92,000 حجم مبنا 549,692 حداقل قیمت مجاز 86,412
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:26:47   ارزش بازار (م ر) 2,802,750 تعداد سهام 30,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
24 5,657 95,508 96,239 11 1
1 785 95,507 97,348 483 1
1 451 95,400 98,532 213 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 90,960 89,080 92,790 867
214,229
19.256B
1399/1/5 91,657 88,900 92,799 366
77,130
7.037B
1398/12/28 91,727 87,692 89,799 418
81,908
7.254B
1398/12/27 92,307 87,996 93,600 270
52,757
4.717B
1398/12/26 92,627 89,294 94,089 668
191,113
17.241B
1398/12/25 93,993 89,823 92,798 283
63,481
5.707B
1398/12/21 94,550 91,525 94,300 642
188,489
17.257B
1398/12/20 96,342 92,253 92,600 340
79,435
7.328B
1398/12/19 97,108 92,713 95,900 284
50,347
4.670B
1398/12/17 97,592 94,337 99,999 659
186,810
17.689B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/11 6 1396 192 484 -136 334 256
1396/4/26 3 1396 184 484 77 334 -53
1396/4/13 12 1396 184 484 334 334 7
1396/4/13 12 1395 321 7
1395/10/29 9 1395 190 185 190 7 266

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 6,042 (4.99%) 11605
211.944M
1,264.333B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 10,054 (0.01%) 7115
22.696M
226.648B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 5,541 (3.55%) 5792
34.753M
187.701B
باما (كاما) 27,898 (2.98%) 4545
6.383M
176.430B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 7,320 (2.05%) 4289
19.068M
136.837B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 15,770 (4.94%) 2589
4.597M
70.377B
معدني‌ دماوند (كدما) 95,508 (5.00%) 1165
336,254
31.941B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 34,279 (5.00%) 1112
1.590M
54.493B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 16,359 (5.00%) 1066
7.357M
120.346B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 31,243 (5.00%) 988
1.853M
56.861B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 52,165 (3.27%) 969
884,574
45.834B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 38,800 (3.00%) 186
135,498
5.257B
اختيارخ كچاد-7375-1399/03/07 (ضچاد3013) 800 (11.11%) 3
100
97.600M
اختيارخ كگل-9000-1399/02/24 (ضگل2033) 1,500 (11.76%) 2
40
60.000M
اختيارخ كچاد-6965-1399/03/07 (ضچاد3012) 1,050 (12.28%) 1
10
12.810M
اختيارف ومعادن-9500-1399/03/21 (طمعا3014) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-5736-1399/03/07 (ضچاد3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-6479-1399/03/21 (طمعا3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-4917-1399/03/07 (ضچاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-3278-1399/03/07 (طچاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-3506-1399/03/21 (ضمعا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9500-1399/02/24 (ضگل2034) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-3606-1399/03/07 (ضچاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-5335-1399/03/21 (طمعا3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-4573-1399/03/21 (ضمعا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-5335-1399/03/21 (ضمعا3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-6860-1399/03/21 (طمعا3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9500-1399/02/24 (طگل2034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-4954-1399/03/21 (ضمعا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-11000-99/03/21 (طمعا3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-3606-1399/03/07 (طچاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-3201-1399/03/21 (ضمعا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-3811-1399/03/21 (طمعا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-8000-1399/03/07 (ضچاد3015) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-8500-1399/03/07 (طچاد3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-3770-1399/03/07 (ضچاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7500-1399/02/24 (ضگل2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-7500-1399/03/07 (طچاد3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-5500-1399/02/24 (ضگل2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-6556-1399/03/07 (ضچاد3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-7500-1399/03/07 (ضچاد3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-11000-99/03/21 (ضمعا3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-4192-1399/03/21 (طمعا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-6146-1399/03/07 (طچاد3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-3506-1399/03/21 (طمعا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10000-1399/02/24 (ضگل2035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-6965-1399/03/07 (طچاد3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/02/24 (طگل2037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-9000-1399/03/07 (طچاد3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-3659-1399/03/21 (ضمعا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-3354-1399/03/21 (ضمعا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8500-1399/02/24 (طگل2032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-7375-1399/03/07 (طچاد3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9000-1399/02/24 (طگل2033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-4096-1399/03/07 (ضچاد3005) 1 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7500-1399/02/24 (طگل2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-3934-1399/03/07 (ضچاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8000-1399/02/24 (طگل2031) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/03/06 (جكانه903) 136,884 (6.61%) 0
0
0
اختيارخ كگل-6000-1399/02/24 (ضگل2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-3354-1399/03/21 (طمعا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/02/24 (ضگل2037) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت كاما-12213-98/12/11 (هكاما812) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-6479-1399/03/21 (ضمعا3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-9000-1399/03/07 (ضچاد3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-6860-1399/03/21 (ضمعا3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-5736-1399/03/07 (طچاد3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7000-1399/02/24 (ضگل2029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11000-1399/02/24 (طگل2036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-4954-1399/03/21 (طمعا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-5000-1399/02/24 (ضگل2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-3049-1399/03/21 (طمعا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-5000-1399/02/24 (طگل2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-6500-1399/02/24 (طگل2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-4507-1399/03/07 (ضچاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-5716-1399/03/21 (ضمعا3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-8000-1399/03/07 (طچاد3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-10000-99/03/21 (ضمعا3015) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-6098-1399/03/21 (طمعا3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-5716-1399/03/21 (طمعا3010) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 960,213 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-4507-1399/03/07 (طچاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-3442-1399/03/07 (ضچاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-3770-1399/03/07 (طچاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-3049-1399/03/21 (ضمعا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-3442-1399/03/07 (طچاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8500-1399/02/24 (ضگل2032) 2,499 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 6,622,655 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9500-1399/03/21 (ضمعا3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-6098-1399/03/21 (ضمعا3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-10000-99/03/21 (طمعا3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-6000-1399/02/24 (طگل2027) 1 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,183,485 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-4573-1399/03/21 (طمعا3007) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 881,000 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-3811-1399/03/21 (ضمعا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-6146-1399/03/07 (ضچاد3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-6556-1399/03/07 (طچاد3011) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-4096-1399/03/07 (طچاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-3201-1399/03/21 (طمعا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-3934-1399/03/07 (طچاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/02/24 (طگل2035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-3278-1399/03/07 (ضچاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-3659-1399/03/21 (طمعا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-4192-1399/03/21 (ضمعا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-6500-1399/02/24 (ضگل2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-5327-1399/03/07 (ضچاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-11000-1399/02/24 (ضگل2036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-4917-1399/03/07 (طچاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-5327-1399/03/07 (طچاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7000-1399/02/24 (طگل2029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت كاما-12318-98/12/25 (ظكاما812) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8000-1399/02/24 (ضگل2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-5500-1399/02/24 (طگل2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-8500-1399/03/07 (ضچاد3016) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از اقدام به عمليات اعم از اكتشاف، بهره برداري، ايجاد صنايع معدني، مشاوره در امور معدني و تهيه نقشه هاي زمين شناسي. شركت قادر به انجام ساير امور سرمايه گذاري، مشاركتي و فني و تجاري مرتبط است.

تلفن شرکت: 88500268-70
نمابر شرکت: 88737172
آدرس شرکت: ایران -تهران، خيابان بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم، پلاك 3
پست الکترونیک شرکت: damavandmining@yahoo.com
فعاليت اصلي شركت عبارت است از اقدام به عمليات اعم از اكتشاف، بهره برداري، ايجاد صنايع معدني، مشاوره در امور معدني و تهيه نقشه هاي زمين شناسي. شركت قادر به انجام ساير امور سرمايه گذاري، مشاركتي و فني و تجاري مرتبط است.
مدیر سهام: آقای اردشیر براتی
مدیر روابط عمومی: آقای علی اصغر بیات
مدیر مالی: آقاي محمد سهرابي
مدیر عامل: آقای کریم آقا هاشم پور