PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
معدني‌ دماوند
معدني‌ دماوند ( كدما ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:04:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 147,540 قیمت دیروز 144,820 تعداد معاملات 68 EPS 0
2,720     (%1.88) بیشترین قیمت 152,060 ارزش 21,261,637,440 P/E
قیمت آخرین معامله 152,060 کمترین قیمت 152,060 حجم 139,824 حداکثر قیمت مجاز 152,060
7,240     (%5.00) اولین قیمت 152,060 حجم مبنا 338,891 حداقل قیمت مجاز 137,580
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 36,885,000 تعداد سهام 250,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1132 1,459,271 152,060 0 0 0
14 1,185 152,050 0 0 0
2 1,352 152,040 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 147,540 152,060 152,060 68
139,824
21.262B
1399/7/1 144,820 150,210 150,210 82
91,548
13.751B
1399/6/31 143,060 145,390 145,390 155
246,811
35.884B
1399/6/30 138,470 141,850 141,850 198
185,837
26.361B
1399/6/29 135,100 140,950 140,950 83
47,710
6.725B
1399/6/26 134,240 137,810 137,810 96
184,436
25.417B
1399/6/25 131,250 136,340 136,340 73
87,493
11.929B
1399/6/24 129,850 133,870 133,870 67
149,442
20.006B
1399/6/23 127,500 131,160 131,160 86
167,511
21.971B
1399/6/22 124,920 129,520 129,520 41
102,560
13.284B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/11 6 1396 192 484 -136 334 256
1396/4/26 3 1396 184 484 77 334 -53
1396/4/13 12 1396 184 484 334 334 7
1396/4/13 12 1395 321 7
1395/10/29 9 1395 190 185 190 7 266

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 24,500 (3.95%) 9493
39.180M
951.327B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 18,000 (4.47%) 6910
33.978M
603.035B
باما (كاما) 151,000 (3.32%) 6527
3.554M
549.832B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 21,480 (4.99%) 5545
30.587M
656.588B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 12,560 (4.93%) 2526
17.378M
216.053B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 33,750 (4.98%) 1670
4.783M
162.765B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 30,410 (2.75%) 1469
1.606M
49.461B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 50,300 (3.65%) 1277
1.537M
77.036B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 49,880 (3.56%) 944
1.681M
82.851B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 90,130 (5.00%) 438
721,069
64.986B
اختيارخ كچاد-23300-1399/07/07 (ضچاد7024) 370 (104.42%) 157
1,656
578.830M
معدني‌ دماوند (كدما) 152,060 (5.00%) 68
139,824
21.262B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 76,589 (3.00%) 32
120,904
9.260B
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 1,030,000 (1.01%) 30
1,964
2.005B
اختيارخ كچاد-26000-1399/07/07 (ضچاد7025) 31 (71.82%) 28
874
48.836M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 997,830 (1.96%) 28
718
720.858M
اختيارخ كچاد-17300-1399/07/07 (ضچاد7020) 4,500 (12.81%) 26
121
510.646M
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 200 (19,900.00%) 24
607,093
121.419M
اختيارخ كچاد-10300-1399/07/07 (ضچاد7013) 10,799 (1.88%) 22
60
637.011M
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 518 (108.03%) 12
100,000
51.800M
اختيارخ كگل-15100-1399/08/21 (ضگل8059) 9,000 (3.45%) 6
48
410.000M
اختيارخ كچاد-15300-1399/07/07 (ضچاد7018) 6,000 (0.55%) 5
6
36.000M
اختيارخ كگل-23100-1399/08/21 (ضگل8065) 4,900 (8.89%) 3
15
67.900M
اختيارخ كگل-19100-1399/08/21 (ضگل8063) 8,000 (11.11%) 2
3
20.000M
اختيارخ كچاد-9300-1399/07/07 (ضچاد7012) 10,199 (13.69%) 1
1
10.199M
اختيارخ كچاد-14300-1399/07/07 (ضچاد7017) 7,085 (2.27%) 1
1
7.085M
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,695,079 (0.40%) 1
1
6.695M
اختيارخ كچاد-19300-1399/07/07 (ضچاد7022) 2,890 (42.20%) 1
1
2.890M
اختيارخ كچاد-13300-1399/07/07 (ضچاد7016) 8,000 (0%) 1
10
80.000M
اختيارف كگل-26000-1399/08/21 (طگل8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/07/07 (ضچاد7026) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16100-1399/08/21 (طگل8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-21300-1399/07/07 (ضچاد7023) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-12000-99/07/22 (طمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21 (ضگل8060) 8,500 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,084,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 12,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-11100-1399/08/21 (ضگل8055) 15,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18300-1399/07/07 (طچاد7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/08/21 (طگل8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-30000-1399/08/21 (ضگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1399/07/07 (طچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12300-1399/07/07 (ضچاد7015) 9,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10100-1399/08/21 (ضگل8054) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8100-1399/08/21 (طگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/07/07 (طچاد7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18100-1399/08/21 (ضگل8062) 8,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-12000-99/07/22 (ضمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-11000-99/07/22 (طمعا7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-17100-1399/08/21 (ضگل8061) 11,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-15300-1399/07/07 (طچاد7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9500-99/07/22 (ضمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-13300-1399/07/07 (طچاد7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-26000-1399/08/21 (ضگل8067) 4,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7000-1399/07/22 (طمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-11300-1399/07/07 (ضچاد7014) 9,100 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-16000-99/07/22 (ضمعا7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7500-1399/07/22 (طمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-10000-99/07/22 (ضمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21100-1399/08/21 (ضگل8064) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8000-1399/07/22 (طمعا7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-17100-1399/08/21 (طگل8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7600-1399/08/21 (ضگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15100-1399/08/21 (طگل8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14100-1399/08/21 (طگل8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-30000-1399/08/21 (طگل8069) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-17300-1399/07/07 (طچاد7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/08/21 (ضگل8070) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8600-1399/08/21 (طگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-34000-1399/07/07 (طچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 434,920 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-25100-1399/08/21 (ضگل8066) 4,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8100-1399/08/21 (ضگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-13000-99/07/22 (ضمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/08/21 (طگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-15000-99/07/22 (ضمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-13000-99/07/22 (طمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8600-1399/08/21 (ضگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18100-1399/08/21 (طگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13100-1399/08/21 (طگل8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-25100-1399/08/21 (طگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-14000-99/07/22 (طمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12100-1399/08/21 (ضگل8056) 10,500 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-16000-99/07/22 (طمعا7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 11,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7600-1399/08/21 (طگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-34000-1399/07/07 (ضچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-19100-1399/08/21 (طگل8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11100-1399/08/21 (طگل8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9100-1399/08/21 (طگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8500-99/07/22 (ضمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12300-1399/07/07 (طچاد7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9000-99/07/22 (ضمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7500-99/07/22 (ضمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-26000-1399/07/07 (طچاد7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-23300-1399/07/07 (طچاد7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14100-1399/08/21 (ضگل8058) 13,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-9300-1399/07/07 (طچاد7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13100-1399/08/21 (ضگل8057) 14,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7000-99/07/22 (ضمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-11000-99/07/22 (ضمعا7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16300-1399/07/07 (ضچاد7019) 8,001 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9100-1399/08/21 (ضگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-21300-1399/07/07 (طچاد7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10300-1399/07/07 (طچاد7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-14000-99/07/22 (ضمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-15000-99/07/22 (طمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-30000-1399/07/07 (ضچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1399/07/07 (ضچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-11300-1399/07/07 (طچاد7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16300-1399/07/07 (طچاد7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12100-1399/08/21 (طگل8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18300-1399/07/07 (ضچاد7021) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14300-1399/07/07 (طچاد7017) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9000-1399/07/22 (طمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-10000-99/07/22 (طمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 5,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8500-1399/07/22 (طمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/08/21 (ضگل8068) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-23100-1399/08/21 (طگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21100-1399/08/21 (طگل8064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9500-1399/07/22 (طمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-30000-1399/07/07 (طچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10100-1399/08/21 (طگل8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-19300-1399/07/07 (طچاد7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8000-99/07/22 (ضمعا7012) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از اقدام به عمليات اعم از اكتشاف، بهره برداري، ايجاد صنايع معدني، مشاوره در امور معدني و تهيه نقشه هاي زمين شناسي. شركت قادر به انجام ساير امور سرمايه گذاري، مشاركتي و فني و تجاري مرتبط است.

تلفن شرکت: 88500268-70
نمابر شرکت: 88737172
آدرس شرکت: ایران -تهران، خيابان بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم، پلاك 3
پست الکترونیک شرکت: damavandmining@yahoo.com
فعاليت اصلي شركت عبارت است از اقدام به عمليات اعم از اكتشاف، بهره برداري، ايجاد صنايع معدني، مشاوره در امور معدني و تهيه نقشه هاي زمين شناسي. شركت قادر به انجام ساير امور سرمايه گذاري، مشاركتي و فني و تجاري مرتبط است.
مدیر سهام: آقای اردشیر براتی
مدیر روابط عمومی: آقای علی اصغر بیات
مدیر مالی: آقاي محمد سهرابي
مدیر عامل: آقای کریم آقا هاشم پور