PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
معدني‌ دماوند
معدني‌ دماوند ( كدما ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:17:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 525,720 قیمت دیروز 514,230 تعداد معاملات 215 EPS 2325
11,490     (%2.23) بیشترین قیمت 539,940 ارزش 23,455,533,540 P/E 226.1
قیمت آخرین معامله 539,940 کمترین قیمت 539,940 حجم 43,441 حداکثر قیمت مجاز 539,940
25,710     (%5.00) اولین قیمت 539,940 حجم مبنا 97,233 حداقل قیمت مجاز 488,520
تاریخ آخرین معامله 1399/4/14 - 12:28:44   ارزش بازار (م ر) 15,771,600 تعداد سهام 30,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
824 807,941 539,940 539,940 532 3
5 469 539,930 0 0 0
2 120 539,900 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/14 525,720 539,940 539,940 215
43,441
23.456B
1399/4/11 514,230 514,230 514,230 256
105,940
54.478B
1399/4/10 489,750 497,220 497,220 220
72,060
35.830B
1399/4/9 473,550 481,040 481,040 230
70,846
34.080B
1399/4/8 458,140 440,500 479,320 1,464
771,790
353.590B
1399/4/7 456,500 451,220 487,300 1,759
533,281
243.444B
1399/4/4 474,960 467,910 514,690 4,135
1.220M
579.353B
1399/4/3 492,530 475,000 492,880 4,455
850,295
418.799B
1399/4/2 469,410 427,230 472,190 2,786
764,947
359.072B
1399/4/1 449,710 449,710 449,710 239
126,404
56.845B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/11 6 1396 192 484 -136 334 256
1396/4/26 3 1396 184 484 77 334 -53
1396/4/13 12 1396 184 484 334 334 7
1396/4/13 12 1395 321 7
1395/10/29 9 1395 190 185 190 7 266

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 16,860 (4.96%) 23277
159.032M
2,702.299B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 21,500 (3.41%) 21156
87.867M
1,931.700B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 21,080 (0.05%) 16046
54.418M
1,145.042B
باما (كاما) 203,330 (5.00%) 12049
13.053M
2,593.118B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 42,340 (4.94%) 7672
7.887M
338.561B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 19,910 (4.87%) 5873
28.507M
581.577B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 58,620 (5.00%) 5361
21.519M
1,248.458B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 47,700 (4.88%) 5115
12.459M
587.488B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 95,330 (1.80%) 1316
1.914M
184.457B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 50,033 (5.00%) 381
1.131M
56.584B
معدني‌ دماوند (كدما) 539,940 (5.00%) 215
43,441
23.456B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 53,979 (3.00%) 126
194,011
10.473B
اختيارخ كچاد-17300-1399/07/07 (ضچاد7020) 8,600 (55.66%) 18
67
596.900M
اختيارخ كگل-20000-1399/08/21 (ضگل8063) 8,500 (34.88%) 3
3
25.500M
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,467,393 (0.00%) 3
3
19.402M
اختيارخ كگل-19000-1399/08/21 (ضگل8062) 8,400 (0%) 3
10
84.150M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 1,010,000 (1.00%) 3
37
37.370M
اختيارخ كگل-14000-1399/08/21 (ضگل8057) 8,000 (13.77%) 1
2
16.000M
اختيارخ كگل-16000-1399/08/21 (ضگل8059) 10,700 (256.67%) 1
2
21.400M
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8500-1399/07/22 (طمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/08/21 (طگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-22000-1399/08/21 (طگل8064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9500-1399/07/22 (طمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-30000-1399/07/07 (طچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-30000-1399/07/07 (ضچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1399/07/07 (ضچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-11300-1399/07/07 (طچاد7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16300-1399/07/07 (طچاد7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-15300-1399/07/07 (ضچاد7018) 6,788 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13000-1399/08/21 (طگل8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18300-1399/07/07 (ضچاد7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت كاما-12318-98/12/25 (ظكاما812) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14300-1399/07/07 (طچاد7017) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9000-1399/07/22 (طمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-10000-99/07/22 (طمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-9300-1399/07/07 (طچاد7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-19300-1399/07/07 (طچاد7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-17300-1399/07/07 (طچاد7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9500-1399/08/21 (طگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-34000-1399/07/07 (طچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-26000-1399/08/21 (ضگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9000-1399/08/21 (ضگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8000-99/07/22 (ضمعا7012) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11000-1399/08/21 (طگل8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/08/21 (ضگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15000-1399/08/21 (طگل8058) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 909,200 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0.01%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7000-99/07/22 (ضمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-11000-99/07/22 (ضمعا7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16300-1399/07/07 (ضچاد7019) 6,122 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10000-1399/08/21 (ضگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-21300-1399/07/07 (طچاد7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10300-1399/07/07 (طچاد7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-14000-99/07/22 (ضمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-15000-99/07/22 (طمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-9300-1399/07/07 (ضچاد7012) 7,500 (1.12%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9500-1399/08/21 (ضگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-19000-1399/08/21 (طگل8062) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/06/12 (جكانه906) 411,850 (2.89%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-10300-1399/07/07 (ضچاد7013) 9,500 (4.21%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/08/21 (طگل8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/08/21 (طگل8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت كاما-12213-98/12/11 (هكاما812) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/08/21 (طگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8500-99/07/22 (ضمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12300-1399/07/07 (طچاد7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9000-99/07/22 (ضمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7500-99/07/22 (ضمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-26000-1399/07/07 (طچاد7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-23300-1399/07/07 (طچاد7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-15000-1399/08/21 (ضگل8058) 9,155 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14300-1399/07/07 (ضچاد7017) 8,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-13000-99/07/22 (ضمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-15000-99/07/22 (ضمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-13000-99/07/22 (طمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-23300-1399/07/07 (ضچاد7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/08/21 (طگل8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-26000-1399/08/21 (طگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-14000-99/07/22 (طمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13000-1399/08/21 (ضگل8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-16000-99/07/22 (طمعا7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8500-1399/08/21 (طگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-34000-1399/07/07 (ضچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/07/07 (ضچاد7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-17000-1399/08/21 (طگل8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-21300-1399/07/07 (ضچاد7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-12000-99/07/22 (طمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-17000-1399/08/21 (ضگل8060) 8,999 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,084,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-12000-99/07/22 (ضمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-11000-99/07/22 (طمعا7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/08/21 (ضگل8061) 7,700 (0.70%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-19300-1399/07/07 (ضچاد7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8000-1399/07/22 (طمعا7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/08/21 (طگل8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8500-1399/08/21 (ضگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/08/21 (طگل8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-15300-1399/07/07 (طچاد7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9500-99/07/22 (ضمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-13300-1399/07/07 (طچاد7016) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,000,002 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7000-1399/07/22 (طمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-11300-1399/07/07 (ضچاد7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-16000-99/07/22 (ضمعا7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7500-1399/07/22 (طمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-10000-99/07/22 (ضمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-22000-1399/08/21 (ضگل8064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-13300-1399/07/07 (ضچاد7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-26000-1399/07/07 (ضچاد7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/08/21 (ضگل8055) 12,500 (3.09%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18300-1399/07/07 (طچاد7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1399/07/07 (طچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12300-1399/07/07 (ضچاد7015) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-11000-1399/08/21 (ضگل8054) 12,500 (2.74%) 0
0
0
اختيارف كگل-9000-1399/08/21 (طگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/07/07 (طچاد7026) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از اقدام به عمليات اعم از اكتشاف، بهره برداري، ايجاد صنايع معدني، مشاوره در امور معدني و تهيه نقشه هاي زمين شناسي. شركت قادر به انجام ساير امور سرمايه گذاري، مشاركتي و فني و تجاري مرتبط است.

تلفن شرکت: 88500268-70
نمابر شرکت: 88737172
آدرس شرکت: ایران -تهران، خيابان بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم، پلاك 3
پست الکترونیک شرکت: damavandmining@yahoo.com
فعاليت اصلي شركت عبارت است از اقدام به عمليات اعم از اكتشاف، بهره برداري، ايجاد صنايع معدني، مشاوره در امور معدني و تهيه نقشه هاي زمين شناسي. شركت قادر به انجام ساير امور سرمايه گذاري، مشاركتي و فني و تجاري مرتبط است.
مدیر سهام: آقای اردشیر براتی
مدیر روابط عمومی: آقای علی اصغر بیات
مدیر مالی: آقاي محمد سهرابي
مدیر عامل: آقای کریم آقا هاشم پور