PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح. سبحان دارو
ح. سبحان دارو ( دسبحانح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:36:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 27,550 قیمت دیروز 27,550 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 27,060 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 30,310
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 24,800
تاریخ آخرین معامله 1399/4/11 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 8,265,000 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 28,950 200 2
0 0 0 29,000 5,000 1
0 0 0 29,500 5,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/11 27,550 26,100 28,950 1,272
2.466M
67.946B
1399/4/10 27,640 25,060 28,470 2,157
4.174M
115.386B
1399/4/9 25,880 24,330 27,470 1,444
4.637M
119.987B
1399/4/8 27,030 25,620 28,380 1,494
2.704M
73.095B
1399/4/7 26,320 24,500 26,480 1,072
3.427M
90.217B
1399/4/4 24,070 21,480 25,600 1,517
2.668M
64.203B
1399/4/3 23,870 22,510 25,200 334
650,020
15.519B
1399/3/24 22,520 22,050 23,000 1,367
2.198M
49.509B
1399/3/21 21,783 20,687 22,100 1,149
1.238M
26.970B
1399/3/20 20,686 19,221 21,101 1,134
1.700M
35.170B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 23,650 (4.97%) 14897
62.231M
1,440.580B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 25,830 (2.58%) 9286
17.681M
447.358B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 107,000 (3.51%) 7881
4.990M
538.246B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 33,700 (4.89%) 6652
19.453M
628.150B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 36,460 (17.29%) 4808
10.982M
385.806B
داروسازي آوه سينا (داوه) 36,213 (5.00%) 4803
6.219M
220.032B
سبحان دارو (دسبحان) 35,300 (3.89%) 3979
5.394M
192.428B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 25,940 (1.33%) 3961
6.908M
176.768B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 33,280 (12.96%) 3888
8.158M
263.092B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 62,720 (4.88%) 2779
2.762M
168.957B
پخش البرز (پخش) 57,418 (2.20%) 2744
4.388M
247.680B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 56,890 (3.94%) 2617
4.125M
226.923B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 44,220 (0.25%) 2616
5.709M
245.674B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 74,980 (1.43%) 2545
1.991M
146.617B
ايران‌دارو (ديران) 31,840 (4.98%) 2386
5.225M
166.193B
كيميدارو (دكيمي) 38,400 (1.21%) 2367
3.517M
133.408B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 112,200 (0.99%) 2349
1.524M
170.119B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 49,600 (0.34%) 1993
1.299M
63.827B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 37,850 (4.99%) 1930
4.654M
174.158B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 65,900 (1.55%) 1904
2.254M
147.495B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 50,185 (4.26%) 1647
1.446M
71.675B
پخش هجرت (هجرت) 112,902 (5.00%) 1612
1.528M
170.640B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 44,290 (3.98%) 1507
1.621M
70.342B
البرزدارو (دالبر) 36,570 (5.00%) 1241
2.340M
85.535B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 47,210 (4.98%) 1233
1.829M
86.344B
پارس‌ دارو (دپارس) 141,320 (4.99%) 1232
1.168M
167.135B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 55,159 (2.46%) 1231
1.321M
71.180B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 167,000 (0.92%) 1221
1.119M
183.851B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 53,460 (4.99%) 1186
2.005M
107.176B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 75,030 (1.24%) 1136
1.014M
75.154B
الحاوي (دحاوي) 38,897 (1.33%) 1104
1.263M
49.073B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 130,990 (0.26%) 806
331,641
43.305B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 40,120 (3.40%) 614
740,638
29.356B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 25,210 (5.00%) 564
1.779M
44.859B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 77,963 (5.00%) 444
790,154
61.603B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 105,375 (3.00%) 248
340,809
35.913B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 45,010 (4.99%) 204
283,373
12.755B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 92,410 (5.00%) 162
1.004M
92.781B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 24,890 (4.98%) 128
334,525
8.326B
شيرين دارو (دشيري) 140,458 (3.00%) 98
33,274
4.671B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,035,000 (2.83%) 2
20
20.175M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,346 (1.99%) 1
3,000
25.038M
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 27,900 (4.18%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 40,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 51,280 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 60,975 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده