PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قند شيرين خراسان
قند شيرين خراسان ( قشرين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 01:37:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 22,608 قیمت دیروز 23,255 تعداد معاملات 1251 EPS -254
647     (%2.78) بیشترین قیمت 23,800 ارزش 131,611,765,736 P/E -89.0
قیمت آخرین معامله 22,558 کمترین قیمت 22,558 حجم 5,821,346 حداکثر قیمت مجاز 23,952
697     (%3.00) اولین قیمت 22,558 حجم مبنا 884,643 حداقل قیمت مجاز 22,558
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 12:28:12   ارزش بازار (م ر) 21,818,360 تعداد سهام 965,072,550
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 3,132 22,558 22,558 2,926,440 200
0 0 0 22,600 5,700 4
0 0 0 22,609 1,190 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/22 22,608 22,558 23,800 1,251
5.821M
131.612B
1399/5/21 23,255 23,255 23,255 212
1.844M
42.885B
1399/5/20 23,974 23,852 24,600 1,296
5.274M
126.440B
1399/5/19 24,589 23,971 24,690 3,377
11.815M
290.512B
1399/5/15 23,971 22,999 24,068 3,320
12.438M
298.150B
1399/5/14 23,367 22,800 23,435 2,283
13.202M
308.488B
1399/5/13 22,753 22,270 23,031 2,319
10.713M
243.754B
1399/5/12 22,361 22,303 22,890 7,086
29.066M
649.948B
1399/5/11 22,992 22,895 24,097 3,668
9.748M
224.129B
1399/5/8 23,603 23,567 24,400 4,130
13.571M
320.316B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 130,000 (4.02%) 4690
3.470M
469.914B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 25,460 (0.73%) 1934
7.756M
199.714B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 32,250 (2.41%) 1680
2.436M
79.742B
قنداصفهان‌ (قصفها) 262,100 (5.00%) 1377
378,009
102.964B
قند شيرين خراسان (قشرين) 22,558 (3.00%) 1251
5.821M
131.612B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,770 (1.29%) 685
1.347M
46.608B
قند نقش جهان (قنقش) 95,747 (2.00%) 368
653,304
63.294B
قند مرودشت‌ (قمرو) 37,300 (4.99%) 305
229,154
8.620B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 58,520 (4.98%) 300
603,008
36.294B
قند نيشابور (قنيشا) 89,160 (4.99%) 289
587,645
52.394B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 70,690 (4.99%) 172
303,262
21.438B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 86,100 (3.62%) 101
44,617
3.872B
شهد (قشهد) 35,650 (4.98%) 92
462,247
16.479B
شكرشاهرود (قشكر) 79,620 (5.00%) 61
502,367
39.998B
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/12/09 (جشكر912) 272,789 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 172,924 (0%) 0
0
0
قند تربت حيدريه (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 247,846 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 188,519,301 19.530
شخص حقیقی 29,383,679 3.040
سازمان بهزيستي كشور 20,205,182 2.090
شخص حقیقی 15,000,000 1.550
موسسه درماني وبهداشتي موسوي 11,398,240 1.180

چکیده