PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ اپال-32000-1401/02/12
اختيارخ اپال-32000-1401/02/12 ( ضپال2007 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 10:19:33
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 82 قیمت دیروز 88 تعداد معاملات 8 EPS
6     (%6.82) بیشترین قیمت 85 ارزش 18,251,000 P/E
قیمت پایانی 83 کمترین قیمت 82 حجم 221 حداکثر قیمت مجاز 100,000
5     (%5.68) اولین قیمت 85 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1400/11/4 - 9:54:14   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 96 82 99 10 1
6 500 80 100 10 2
1 10 71 120 802 9


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/3 88 83 95 12
355
31.164M
1400/11/2 85 83 87 10
262
22.166M
1400/10/28 86 86 114 6
172
14.868M
1400/10/27 106 87 130 14
104
11.001M
1400/10/26 85 84 91 3
123
10.435M
1400/10/25 92 85 108 73
2,680
247.703M
1400/10/22 114 106 120 40
926
106.006M
1400/10/21 131 120 149 19
512
66.853M
1400/10/20 143 140 152 16
345
49.423M
1400/10/19 173 150 339 66
1,648
285.242M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تجلي توسعه معادن و فلزات (تجلي) 1,059 (1.24%) 21887
909.538M
977.894B
باما (كاما) 5,100 (2.30%) 1499
19.747M
99.020B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 28,120 (1.75%) 504
1.562M
43.982B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 8,940 (0%) 414
4.139M
37.183B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 7,750 (2.64%) 332
3.624M
27.513B
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 22,810 (2.27%) 314
970,397
22.182B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 20,800 (3.08%) 288
1.297M
27.120B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 21,350 (3.61%) 271
462,686
9.801B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 10,240 (0.39%) 227
941,505
9.672B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 19,800 (2.41%) 102
328,408
6.449B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 46,550 (0.11%) 92
169,267
7.767B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 18,070 (2.01%) 60
552,348
9.942B
اختيارخ اپال-32000-1401/02/12 (ضپال2007) 82 (6.82%) 8
221
18.251M
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 48,150 (1.13%) 3
777
37.708M
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14000-1400/11/17 (ضگل1151) 12,000 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1400/11/17 (طگل1154) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1401/02/05 (ضچاد2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-50000-14001201 (ضكگهر1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1400/11/17 (ضگل1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1400/11/17 (ضگل1154) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,039,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1401/02/05 (ضچاد2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-65000-14001201 (ضكگهر1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-12000-1401/02/12 (ضپال2000) 13,450 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي كگهر020331 (كگهرت.خ0203) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1401/02/05 (طچاد2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1400/11/17 (ضگل1153) 5,560 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-45000-14001201 (طكگهر1202) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,026,700 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1400/11/17 (طگل1158) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-50000-14001201 (طكگهر1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1401/02/05 (طچاد2015) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1401/02/05 (ضچاد2011) 6,350 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو11690-01/08/16 (هصيكو108) 108 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1401/02/05 (طچاد2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-16000-1401/02/12 (طپال2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-48000-1401/02/05 (ضچاد2017) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1400/11/17 (ضگل1157) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-12000-1401/02/12 (طپال2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-55000-14001201 (ضكگهر1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1401/02/05 (طچاد2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي كگهر020317 (كگهرت.ف0203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-28000-1401/02/12 (طپال2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1401/02/05 (ضچاد2010) 7,450 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تاصيكو11780-01/08/28 (ظصيكو108) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-24000-1401/02/12 (ضپال2005) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1400/11/17 (ضگل1158) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-16000-1401/02/12 (ضپال2002) 7,500 (0%) 0
0
0
سلف موازي كلوخه سنگ آهن سيرجان (عسيرجان) 1,295,560 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1400/11/17 (طگل1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1400/11/17 (طگل1151) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-14000-1401/02/12 (طپال2001) 1 (0%) 0
0
0
معدني‌ دماوند (كدما) 55,980 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-20000-1401/02/12 (ضپال2004) 7,200 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-65000-14001201 (طكگهر1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1401/02/05 (طچاد2012) 1 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-40000-1401/02/05 (طچاد2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-38000-14001201 (طكگهر1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-14000-1401/02/12 (ضپال2001) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-55000-14001201 (طكگهر1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1400/11/17 (ضگل1156) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-45000-14001201 (ضكگهر1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1400/11/17 (طگل1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-40000-1401/02/05 (ضچاد2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-18000-1401/02/12 (طپال2003) 2,024 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-48000-1401/02/05 (طچاد2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1401/02/05 (طچاد2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1401/02/05 (ضچاد2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1400/11/17 (طگل1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1401/02/05 (ضچاد2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-20000-1401/02/12 (طپال2004) 700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1400/11/17 (طگل1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-32000-1401/02/12 (طپال2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-38000-14001201 (ضكگهر1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1401/02/05 (ضچاد2015) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1401/02/05 (طچاد2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-40000-14001201 (ضكگهر1201) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-24000-1401/02/12 (طپال2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-60000-14001201 (طكگهر1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-28000-1401/02/12 (ضپال2006) 449 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,076,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1400/11/17 (طگل1157) 8,874 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگهر-60000-14001201 (ضكگهر1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-18000-1401/02/12 (ضپال2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگهر-40000-14001201 (طكگهر1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1400/11/17 (ضگل1155) 886 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده