PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ كگل-16000-1400/03/23
اختيارخ كگل-16000-1400/03/23 ( ضگل3002 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 20:01:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,000 قیمت دیروز 2,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 2,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/12/3 - 9:25:02   ارزش بازار (م ر) 2 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5 1,600 3,200 2 1
1 2 1,000 5,200 1 1
1 10 801 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/3 2,000 2,000 2,000 1
2
4.000M
1399/11/25 4,500 4,500 4,500 1
1
4.500M
1399/11/21 4,000 4,000 4,000 1
1
4.000M
1399/11/20 3,820 3,800 3,900 2
25
95.500M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 12,500 (1,150.00%) 2754511
1.495B
18,573.387B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 11,430 (0.26%) 3437
20.436M
233.818B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 19,950 (3.26%) 1900
6.493M
127.572B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 17,390 (0.34%) 1263
4.375M
76.456B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 9,510 (1.96%) 1216
12.189M
116.610B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 26,930 (1.97%) 1021
3.320M
89.808B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 88,720 (2.00%) 684
395,897
35.265B
باما (كاما) 14,490 (1.96%) 566
3.205M
46.447B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 43,590 (2.76%) 514
358,652
15.499B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 45,540 (1.28%) 357
311,901
14.380B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 53,920 (2.00%) 231
172,511
9.302B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 150,905 (2.00%) 39
227,457
34.324B
معدني‌ دماوند (كدما) 235,530 (2.00%) 26
1,547
364.365M
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 2,100 (2.28%) 2
10
21.000M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 955,020 (0%) 1
6
5.730M
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,000,010 (0.11%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,060,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,026,700 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 980,000 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0.01%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 387,171 (19.91%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 9,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 6,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 6,300 (1.06%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 3,950 (139.83%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1400/03/23 (ضگل3000) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14000-1400/03/23 (ضگل3001) 4,950 (1.62%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1400/03/23 (ضگل3002) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1400/03/23 (ضگل3003) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1400/03/23 (ضگل3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1400/03/23 (ضگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1400/03/23 (ضگل3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1400/03/23 (ضگل3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1400/03/23 (ضگل3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1400/03/23 (طگل3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1400/03/23 (طگل3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1400/03/23 (طگل3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1400/03/23 (طگل3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1400/03/23 (طگل3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1400/03/23 (طگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1400/03/23 (طگل3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1400/03/23 (طگل3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1400/03/23 (طگل3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,368 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده