PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ ( وصندوق ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:18:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 22,660 قیمت دیروز 21,720 تعداد معاملات 4829 EPS 1032
940     (%4.33) بیشترین قیمت 22,800 ارزش 1,351,954,546,580 P/E 22.0
قیمت آخرین معامله 22,800 کمترین قیمت 21,000 حجم 59,670,186 حداکثر قیمت مجاز 22,800
1,080     (%4.97) اولین قیمت 22,800 حجم مبنا 5,524,862 حداقل قیمت مجاز 20,640
تاریخ آخرین معامله 1399/4/14 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 611,820,000 تعداد سهام 27,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
42 139,859 22,800 22,800 15,302 11
1 2,300 22,750 0 0 0
1 42,282 22,730 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/14 22,660 21,000 22,800 4,829
59.670M
1,351.955B
1399/4/10 21,720 22,220 22,220 458
3.338M
74.176B
1399/4/9 21,170 19,700 21,580 4,301
49.535M
1,048.710B
1399/4/8 20,560 19,650 20,690 5,074
76.129M
1,564.927B
1399/4/7 19,710 19,680 19,710 1,451
24.800M
488.742B
1399/4/4 18,780 17,950 18,840 4,129
54.559M
1,024.634B
1399/4/3 17,950 17,950 17,950 1,063
12.991M
233.187B
1399/4/2 17,100 17,100 17,100 619
10.071M
172.215B
1399/4/1 16,290 15,600 16,330 1,482
13.019M
212.108B
1399/3/31 15,560 15,060 15,580 2,078
24.542M
381.923B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/4 6 1396 291 346 101 296 299
1396/4/28 3 1396 288 284 18 296 2
1395/12/25 12 1396 287 650 296 296 737
1395/12/25 12 1395 192 737
1395/12/25 3 1395 284 671 2 737 39

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 15,550 (3.54%) 45305
207.275M
3,291.211B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 25,600 (0.43%) 7226
31.959M
833.927B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 22,800 (4.97%) 4829
59.670M
1,351.955B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 41,540 (4.98%) 4034
14.346M
590.395B
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 (ضغدر8037) 8,500 (2.11%) 11
34
289.000M
اختيارخ وغدير-6510-1399/08/26 (ضغدر8030) 10,009 (13.26%) 5
11
121.309M
اختيارخ وغدير-9500-1399/08/26 (ضغدر8036) 9,300 (231.20%) 3
111
199.300M
اختيارخ وغدير-4510-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/08/26 (طغدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/08/26 (طغدر8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/08/26 (طغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3310-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/08/26 (ضغدر8043) 5,200 (4.33%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/08/26 (طغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/08/26 (طغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-15000-1399/08/26 (ضغدر8042) 5,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 (ضغدر8038) 7,490 (10.31%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5510-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-15000-1399/08/26 (طغدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 780,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/08/26 (طغدر8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7010-1399/08/26 (ضغدر8031) 9,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 28,080 (0.68%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/08/26 (ضغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/08/26 (ضغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-17000-1399/08/26 (ضغدر8044) 4,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1399/08/26 (ضغدر8039) 7,400 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1399/08/26 (ضغدر8045) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3910-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8010-1399/08/26 (ضغدر8033) 12,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1399/08/26 (ضغدر8041) 5,900 (7.90%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5010-1399/08/26 (ضغدر8027) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/08/26 (طغدر8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-17000-1399/08/26 (طغدر8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/08/26 (طغدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/08/26 (طغدر8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 (ضغدر8035) 8,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8500-1399/08/26 (ضغدر8034) 8,004 (4.22%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/08/26 (طغدر8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-13000-1399/08/26 (ضغدر8040) 6,650 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/08/26 (طغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/08/26 (طغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/08/26 (طغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان آرژانتین -خیابان احمد قصیر -خیابان هفدهم پلاک 3
نمابر شرکت: 88719531
پست الکترونیک شرکت: info@cpfic.com
تلفن شرکت: 88719180-88718061
وب سایت شرکت: http://www.cpfic.ir
مدیر عامل: آقای علیرضا براداران