PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ ( وصندوق ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:50:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 5,851 قیمت دیروز 5,574 تعداد معاملات 2054 EPS 806
277     (%4.97) بیشترین قیمت 5,852 ارزش 82,222,369,231 P/E 7.2
قیمت پایانی 5,775 کمترین قیمت 5,702 حجم 14,236,914 حداکثر قیمت مجاز 5,852
201     (%3.61) اولین قیمت 5,840 حجم مبنا 10,800,000 حداقل قیمت مجاز 5,296
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 155,925,000 تعداد سهام 27,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 12,518 5,850 5,852 238,776 21
1 2,000 5,846 5,899 1,140 1
1 3,430 5,834 5,958 40,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 5,574 5,491 5,660 965
8.071M
45.230B
1399/1/5 5,487 5,481 5,840 1,493
15.454M
84.798B
1398/12/28 5,769 5,700 5,850 723
7.115M
41.390B
1398/12/27 5,676 5,395 5,890 602
6.173M
35.031B
1398/12/26 5,677 5,670 5,859 610
5.323M
30.755B
1398/12/25 5,580 5,526 5,995 1,024
14.574M
81.318B
1398/12/24 5,816 5,776 5,999 541
9.393M
54.254B
1398/12/21 6,079 6,045 6,199 1,216
14.200M
86.317B
1398/12/20 6,363 6,120 6,120 223
2.642M
16.172B
1398/12/19 6,442 6,335 6,335 327
7.325M
46.403B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/4 6 1396 291 346 101 296 299
1396/4/28 3 1396 288 284 18 296 2
1395/12/25 12 1396 287 650 296 296 737
1395/12/25 12 1395 192 737
1395/12/25 3 1395 284 671 2 737 39

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 4,600 (2.84%) 7600
58.320M
266.486B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 5,851 (4.97%) 2054
14.237M
82.222B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 7,720 (4.99%) 1888
14.734M
113.720B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 11,620 (6.38%) 970
7.446M
84.741B
اختيارخ وغدير-5500-1399/02/29 (ضغدر2014) 299 (19.60%) 11
275
81.085M
اختيارخ وغدير-3800-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3400-1399/02/29 (ضغدر2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2600-1399/02/29 (ضغدر2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3600-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2800-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3200-1399/02/29 (ضغدر2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4800-1399/02/29 (ضغدر2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6000-1399/02/29 (طغدر2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6000-1399/02/29 (ضغدر2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1399/02/29 (طغدر2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3400-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4200-1399/02/29 (ضغدر2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3400-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3800-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6500-1399/02/29 (طغدر2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5000-1399/02/29 (ضغدر2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2800-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3000-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4600-1399/02/29 (ضغدر2011) 855 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5500-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3800-1399/02/29 (ضغدر2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2600-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2800-1399/02/29 (طغدر2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4200-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4600-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6500-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5500-1399/08/26 (ضغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6000-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2400-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2600-1399/02/29 (طغدر2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4600-1399/02/29 (طغدر2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2800-1399/02/29 (ضغدر2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4200-1399/02/29 (طغدر2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3600-1399/02/29 (ضغدر2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3200-1399/02/29 (طغدر2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4000-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4000-1399/02/29 (ضغدر2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5500-1399/02/29 (طغدر2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3800-1399/02/29 (طغدر2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4800-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3000-1399/02/29 (ضغدر2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4600-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6500-1399/02/29 (ضغدر2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6000-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3200-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4800-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6500-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7000-1399/08/26 (ضغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4400-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3400-1399/02/29 (طغدر2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3200-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2400-1399/02/29 (ضغدر2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5000-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2400-1399/02/29 (طغدر2000) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4000-1399/02/29 (طغدر2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2400-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4200-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4000-1399/08/26 (ضغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4800-1399/02/29 (طغدر2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7000-1399/02/29 (ضغدر2017) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4400-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4400-1399/02/29 (طغدر2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3600-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5000-1399/02/29 (طغدر2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3600-1399/02/29 (طغدر2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3000-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2600-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3000-1399/02/29 (طغدر2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5000-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4400-1399/02/29 (ضغدر2010) 1,100 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان آرژانتین -خیابان احمد قصیر -خیابان هفدهم پلاک 3
نمابر شرکت: 88719531
پست الکترونیک شرکت: info@cpfic.com
تلفن شرکت: 88719180-88718061
وب سایت شرکت: http://www.cpfic.ir
مدیر عامل: آقای علیرضا براداران