PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ ( وصندوق ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:59:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 14,630 قیمت دیروز 14,640 تعداد معاملات 230 EPS 2099
10     (%0.07) بیشترین قیمت 14,850 ارزش 40,270,854,850 P/E 7.0
قیمت آخرین معامله 14,800 کمترین قیمت 14,500 حجم 2,754,719 حداکثر قیمت مجاز 15,510
160     (%1.09) اولین قیمت 14,850 حجم مبنا 7,827,789 حداقل قیمت مجاز 13,770
تاریخ آخرین معامله 1401/3/3 - 13:59:13   ارزش بازار (م ر) 596,465,100 تعداد سهام 40,770,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 700 14,560 14,800 13,173 3
1 10,000 14,540 14,840 5,600 3
2 19,061 14,530 14,850 11,492 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/3 14,630 14,500 14,850 230
2.755M
40.271B
1401/3/2 14,640 14,410 14,970 436
6.039M
87.788B
1401/3/1 14,970 14,620 15,100 212
2.400M
35.956B
1401/2/31 14,960 14,700 15,300 1,150
12.820M
191.761B
1401/2/28 15,330 15,000 15,380 302
1.312M
20.015B
1401/2/27 15,340 14,800 15,700 947
23.053M
353.549B
1401/2/26 15,340 15,000 15,540 653
9.503M
145.780B
1401/2/25 14,940 14,680 15,120 586
5.794M
87.037B
1401/2/24 14,750 14,620 15,130 561
7.870M
116.298B
1401/2/21 14,330 14,100 14,980 361
3.405M
49.474B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/4 6 1396 291 346 101 296 299
1396/4/28 3 1396 288 284 18 296 2
1395/12/25 12 1396 287 650 296 296 737
1395/12/25 12 1395 192 737
1395/12/25 3 1395 284 671 2 737 39

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 1,021 (0.79%) 17073
861.149M
872.653B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 14,760 (1.10%) 1636
10.603M
155.047B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 10,290 (0.49%) 965
14.028M
143.486B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 9,920 (0.20%) 646
3.177M
31.211B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 14,820 (0.47%) 451
4.743M
70.068B
اختيارخ شستا-1000-1401/07/17 (ضستا7003) 170 (2.41%) 352
18,860
3.186B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 14,800 (1.09%) 230
2.755M
40.271B
اختيارخ شستا-800-1401/07/17 (ضستا7001) 311 (0%) 203
15,972
4.954B
اختيارخ شستا-1200-1401/07/17 (ضستا7005) 70 (1.41%) 142
8,805
616.462M
اختيارخ شستا-1100-1401/07/17 (ضستا7004) 105 (1.87%) 59
3,601
375.805M
اختيارخ شستا-900-1401/07/17 (ضستا7002) 233 (0.43%) 20
750
173.260M
اختيارخ شستا-700-1401/07/17 (ضستا7000) 400 (0.25%) 17
1,103
438.245M
اختيارخ شستا-1300-1401/07/17 (ضستا7006) 39 (2.50%) 2
191
7.549M
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10070-1401/03/25 (طغدر3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-700-1401/07/17 (طستا7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1600-1401/07/17 (طستا7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7070-1401/03/25 (طغدر3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18070-1401/03/25 (طغدر3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-22070-1401/03/25 (طغدر3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12070-1401/03/25 (ضغدر3012) 3,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1300-1401/07/17 (طستا7006) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1100-1401/07/17 (طستا7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18070-1401/03/25 (ضغدر3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-900-1401/07/17 (طستا7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1000-1401/07/17 (طستا7003) 1 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند412-بدون ضامن (صند412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14070-1401/03/25 (طغدر3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شستا-898-01/03/08 (هشستا103) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره ملي412-6 ماهه18% (صملي412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-800-1401/07/17 (طستا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1400-1401/07/17 (طستا7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7070-1401/03/25 (ضغدر3009) 8,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1500-1401/07/17 (طستا7008) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند502-بدون ضامن (صند502) 999,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1600-1401/07/17 (ضستا7009) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10070-1401/03/25 (ضغدر3011) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1500-1401/07/17 (ضستا7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12070-1401/03/25 (طغدر3012) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي توسعه ص. معادن غدير (وكغدير) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-22070-1401/03/25 (ضغدر3016) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14070-1401/03/25 (ضغدر3013) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1200-1401/07/17 (طستا7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1400-1401/07/17 (ضستا7007) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8070-1401/03/25 (ضغدر3010) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16070-1401/03/25 (ضغدر3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8070-1401/03/25 (طغدر3010) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 950,010 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16070-1401/03/25 (طغدر3014) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان آرژانتین -خیابان احمد قصیر -خیابان هفدهم پلاک 3
نمابر شرکت: 88719531
پست الکترونیک شرکت: info@cpfic.com
تلفن شرکت: 88719180-88718061
وب سایت شرکت: http://www.cpfic.ir
مدیر عامل: آقای علیرضا براداران