PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ ( وصندوق ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:04:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 18,320 قیمت دیروز 17,470 تعداد معاملات 2015 EPS 1067
850     (%4.87) بیشترین قیمت 18,340 ارزش 340,919,233,100 P/E 17.2
قیمت آخرین معامله 18,340 کمترین قیمت 17,900 حجم 18,608,431 حداکثر قیمت مجاز 18,340
870     (%4.98) اولین قیمت 18,340 حجم مبنا 6,550,218 حداقل قیمت مجاز 16,600
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:29:49   ارزش بازار (م ر) 494,640,000 تعداد سهام 27,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
67 1,584,659 18,340 18,340 1,300 2
1 16,817 18,330 18,520 1,000 1
1 390 18,200 19,420 4,346 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 18,320 17,900 18,340 2,015
18.608M
340.919B
1399/7/1 17,470 16,130 17,770 2,028
19.283M
336.875B
1399/6/31 16,930 16,760 17,480 1,598
16.139M
273.260B
1399/6/30 17,640 17,580 18,100 1,114
9.224M
162.736B
1399/6/29 18,500 17,910 19,400 2,716
16.460M
304.515B
1399/6/26 18,850 17,930 19,380 5,278
30.792M
580.480B
1399/6/25 18,460 17,780 18,490 3,151
43.578M
804.478B
1399/6/24 17,610 16,300 17,640 1,798
34.531M
608.001B
1399/6/23 16,800 16,530 17,990 1,222
9.654M
162.155B
1399/6/22 17,400 16,800 17,490 1,687
16.772M
291.787B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/4 6 1396 291 346 101 296 299
1396/4/28 3 1396 288 284 18 296 2
1395/12/25 12 1396 287 650 296 296 737
1395/12/25 12 1395 192 737
1395/12/25 3 1395 284 671 2 737 39

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 17,600 (4.95%) 17193
87.963M
1,537.344B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 19,460 (4.85%) 6041
27.327M
527.467B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 18,340 (4.98%) 2015
18.608M
340.919B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 45,100 (4.21%) 1122
3.257M
145.717B
اختيارخ وغدير-16000-1399/08/26 (ضغدر8043) 3,500 (9.75%) 24
184
600.416M
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 971 (35.31%) 15
100,000
97.100M
اختيارخ وغدير-17000-1399/08/26 (ضغدر8044) 3,000 (3.63%) 6
17
50.509M
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 (ضغدر8038) 9,000 (20.00%) 6
22
173.603M
اختيارخ وغدير-18000-1399/08/26 (ضغدر8045) 2,500 (6.61%) 5
30
85.000M
اختيارخ وغدير-13000-1399/08/26 (ضغدر8040) 5,008 (12.06%) 4
10
50.057M
اختيارخ وغدير-15000-1399/08/26 (ضغدر8042) 4,100 (9.55%) 3
3
12.200M
اختيارخ وغدير-22000-1399/08/26 (ضغدر8048) 2,000 (0%) 3
25
50.000M
اختيارخ وغدير-6510-1399/08/26 (ضغدر8030) 12,000 (0%) 2
11
127.000M
اختيارخ وغدير-8010-1399/08/26 (ضغدر8033) 10,000 (9.65%) 2
8
80.000M
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 (ضغدر8037) 1,260 (87.40%) 1
17
21.420M
اختيارخ وغدير-12000-1399/08/26 (ضغدر8039) 6,000 (20.00%) 1
12
72.000M
اختيارخ وغدير-14000-1399/08/26 (ضغدر8041) 4,800 (4.00%) 1
10
48.000M
اختيارف وغدير-18000-1399/08/26 (طغدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/08/26 (طغدر8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 (ضغدر8035) 11,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8500-1399/08/26 (ضغدر8034) 14,500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/08/26 (طغدر8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/08/26 (طغدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-34000-1399/08/26 (ضغدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-19000-1399/08/26 (ضغدر8046) 2,200 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/08/26 (طغدر8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9500-1399/08/26 (ضغدر8036) 9,999 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4510-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/08/26 (طغدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/08/26 (طغدر8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/08/26 (طغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7010-1399/08/26 (ضغدر8031) 9,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 36,250 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-34000-1399/08/26 (طغدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/08/26 (ضغدر8021) 18,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/08/26 (ضغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3310-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/08/26 (ضغدر8049) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-32000-1399/08/26 (طغدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/08/26 (طغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/08/26 (طغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5510-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-15000-1399/08/26 (طغدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 780,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/08/26 (طغدر8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3910-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/08/26 (ضغدر8047) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-30000-1399/08/26 (ضغدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-26000-1399/08/26 (طغدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5010-1399/08/26 (ضغدر8027) 13,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/08/26 (طغدر8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-22000-1399/08/26 (طغدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-30000-1399/08/26 (طغدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-17000-1399/08/26 (طغدر8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-28000-1399/08/26 (طغدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-26000-1399/08/26 (ضغدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-32000-1399/08/26 (ضغدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/08/26 (طغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/08/26 (طغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/08/26 (طغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-19000-1399/08/26 (طغدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-28000-1399/08/26 (ضغدر8051) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان آرژانتین -خیابان احمد قصیر -خیابان هفدهم پلاک 3
نمابر شرکت: 88719531
پست الکترونیک شرکت: info@cpfic.com
تلفن شرکت: 88719180-88718061
وب سایت شرکت: http://www.cpfic.ir
مدیر عامل: آقای علیرضا براداران