PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21%
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% ( صمعاد412 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 12:23:46
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 980,100 قیمت دیروز 980,100 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 980,100 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,029,105
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 931,095
تاریخ آخرین معامله 1399/10/2 - 10:43:00   ارزش بازار (م ر) 2,940,300 تعداد سهام 3,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10,000 980,003 0 0 0
2 12,000 980,000 0 0 0
1 3,000 931,095 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/2 980,100 980,100 980,100 4
30,610
30.001B
1399/9/30 980,100 980,100 980,100 2
10,203
10.000B
1399/9/22 980,100 980,100 980,100 7
55,100
54.004B
1399/9/16 980,100 980,100 980,100 19
176,020
172.517B
1399/9/12 980,100 980,100 980,100 6
51,015
50.000B
1399/9/9 980,100 980,100 980,100 2
20,000
19.602B
1399/8/28 980,800 980,800 980,800 1
1,000
980.800M
1398/12/14 1,000,000 1,000,000 1,000,000 301
3.000M
3,000.000B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 10,350 (4.96%) 3048
39.067M
404.694B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 18,250 (4.95%) 2600
20.653M
379.755B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 15,880 (4.97%) 2023
16.953M
269.704B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 161,987 (3.00%) 772
772,736
125.697B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 8,830 (4.95%) 769
7.573M
68.595B
باما (كاما) 19,000 (4.95%) 752
2.130M
40.464B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 43,192 (5.00%) 666
2.321M
100.348B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 40,940 (4.97%) 616
1.973M
81.187B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 52,640 (5.00%) 345
455,255
23.965B
معدني‌ دماوند (كدما) 286,520 (5.00%) 234
29,496
8.451B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 35,800 (4.99%) 197
244,289
8.746B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 110,680 (5.00%) 161
261,009
28.888B
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 4,000 (35.48%) 11
270
1.080B
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 1,450 (15.01%) 8
243
282.850M
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 4,600 (11.62%) 3
3
13.880M
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 2,601 (28.93%) 2
6
15.606M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 958,000 (0.06%) 1
5
4.790M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 980,000 (0.00%) 1
23
22.540M
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,040,000 (0.97%) 1
5,000
5.200B
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 1,000 (66.67%) 1
100
100.000M
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 2,200 (37.52%) 1
1
2.200M
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,413 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 2,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,039,500 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 387,171 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 1,850 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 8,900 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 7,100 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 3,500 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 980,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 7,500 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0


چکیده